DECRET 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova l'estructura del contingut per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals.

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyDecret

DECRET

210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del contingut per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals.

La Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya regula els diversos instruments de planificació de la protecció civil, amb la finalitat de cobrir les diverses situacions de risc que presenta la realitat i oferir un marc territorial i orgànic adequat per a afrontar-les. En aquest sentit, es posa un especial èmfasi en la necessitat de garantir la compatibilitat i la integrabilitat dels plans que elaborin les diverses administracions catalanes.

El pla bàsic d’emergència municipal és la peça clau en l’estructuració de tot el sistema de planificació en matèria de protecció civil. Abans de la promulgació de la Llei 4/1997, es va confeccionar la línia bàsica per a l’elaboració dels plans d’emergència municipal. Els ajuntaments havien de seguir aquesta línia bàsica, de conformitat amb l’article 2.a) del Decret 142/1990, de 28 de maig, de regulació del procediment per a l’elaboració, l’aprovació i l’homologació dels plans d’emergència municipal.

L’aprovació de la Llei 4/1997, de 20 de maig, estableix que els plans s’han d’elaborar segons una estructura de contingut homogènia als efectes de llur homologació i integració. En concret l’article 20.1 fixa el contingut mínim d’informació i les previsions que han de contenir els plans de protecció civil.

En compliment del que disposa l’article 20.2 de la llei citada, s’estableix en la present disposició l’estructura del contingut per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals com són els bàsics d’emergència municipal, els plans d’actuació municipal i els plans específics municipals.

Així mateix es concreten els plans que han d’elaborar els municipis en funció de la seva població, del règim especial turístic i dels rics que els afecten, tenint en compte, entre d’altres, les previsions contingudes en la disposició addicional tercera de la llei citada que estableix l’obligació per als municipis afectats per risc nuclear i per altres riscs que comportin l’aprovació dels plans corresponents, de disposar d’un únic pla municipal que coordini i unifiqui totes les actuacions derivades dels diferents riscs.

L’estructura del contingut dels plans referits ha estat informada favorablement per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 42.2.c) de la Llei 4/1997, de 20 de maig.

Per tant, en ús de les atribucions conferides per l’article 43.2.b) de la llei citada, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Governació i d’acord amb el Govern.

Decreto:

Article 1

1.1 Aquest decret té per objecte aprovar l’estructura del contingut mínim per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals com són els plans bàsics d’emergència, els plans d’actuació i els plans específics, que s’acompanya en els annexos del present Decret.

1.2 El...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR