Escriptura de constitució de SL unipersonal

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aAbril 2023Contenido
 • 1 Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021
 • 2 Nota
 • 3 Model d'escriptura
 • 4 Comentari
  • 4.1 Modalitats
  • 4.2 Normes generals sobre la constitució d'SL
  • 4.3 Societat unipersonal
   • 4.3.1 La unipersonalitat
   • 4.3.2 Models
  • 4.4 Normes de la llei 14/2013 modificada per la llei 18/2022 de 28 de setembre
  • 4.5 Notes fiscals
  • 4.6 Inscripció
  • 4.7 DIRECTIVA EUROPEA
 • 5 Jurisprudencia y Doctrina Administrativa citadas
 • 6 Legislación citada
Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021

El DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021.

Per això s'assenyalen algunes formes del judici notarial de capacitat (ja que tota persona té capacitat,) sense perjudici que a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica li siguin exigibles mesures de suport (voluntàries, intervenció de l'assistent o del defensor judicial i guarda de fet), mesures que han de constar i complir-se en el títol.

Nota

Versió actualitzada tenint en compte les modificacions de la Llei de Societats de Capital per lleis posteriors i les normes del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació sobre la possibilitat de videoconferències o conferències telefòniques múltiples.

Es pot consultar en el Pràctico Sociedades Mercantiles el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Atenció: Si alguna Junta se celebra per videoconferència o conferència telefònica múltiple ha de tenir-se en compte el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació que afegeix un apartat 4 en l'article 3 del Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària. Pot veure's el model de junta universal en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària d'una societat anònima. Junta universal i si és convocada en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària de SA. Junta convocada i, en totes dues, com l'opció 2.

Model de constitució de societat limitada sense acollir-se al sistema de constitució telemàtica que regula ara la «Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización» en les seves dues modalitats d'estatuts tipus i sense estatuts tipus.

Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de *, amb residència a *,

COMPAREIX:

El Sr. *, major d'edat, * (estat civil, règim matrimonial, i professió o activitat), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

Tots són de nacionalitat i residència espanyoles i veïnatge civil català (Indicar, si escau, la documentació aportada: certificat d'empadronament, declaració davant de Registre Civil, etc.).

Intervé en el seu propi nom i dret.

El/La identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pel seu expressat Document Nacional d'Identitat, el número del qual coincideixen amb el de la seva Identificació fiscal.

(Judici notarial: opcions)

 • Al meu judici té legitimació i exerceix la seva capacitat jurídica mitjançant la seva decisió d'atorgar aquesta Escriptura de CONSTITUCIÓ DE SOCIETAT LIMITADA i EXPOSA:
 • A judici meu té legitimació i capacitat per a l'atorgament d?aquesta Escriptura de CONSTITUCIÓ DE SOCIETAT LIMITADA i EXPOSA:
 • A judici meu té legitimació i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport, per a l'atorgament d?aquesta Escriptura de CONSTITUCIÓ DE SOCIETAT LIMITADA i EXPOSA:

I.- Que ha decidit constituir una societat limitada de nacionalitat espanyola que es denominarà *, originàriament unipersonal.

II.- Que amb aquesta denominació no n'existeix cap altra al Registre de Societats, la qual cosa acredita amb el pertinent certificat de l'esmentat Registre, que em lliuren i incorporo a aquesta matriu, per a la seva transcripció a les còpies, havent renunciat expressament que jo el Notari demanés el certificat telemàtic (o referència a la seva obtenció telemàtica: Obtingut per mi, el Notari, certificat en forma telemàtica del Registre Mercantil Central, que protocol·litzo, queda acreditat que amb aquesta denominació no existeix cap altra societat amb denominació idèntica a la de la present).

III.- Després d'exposar el que precedeix:

ATORGA:

PRIMER.- CONSTITUCIÓ.- El senyor compareixent, com a únic soci, constitueix una societat de responsabilitat limitada, de nacionalitat espanyola, que es denomina *, SL i que es regirà per la llei de societats de capital, les normes aplicables de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, altres disposicions legals aplicables i, especialment, pels seus estatuts, estesos en * folis de paper comú.

Els esmentats estatuts són llegits i signats pel soci únic i són aprovats per aquest, elevant-los a escriptura pública i jo, el Notari, els deixo units a la present escriptura, de la que en formen part.

SEGON.- CNAE: Als efectes del que disposa la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización es fa constar que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques- 2009 (CNAE-2009: Vegeu la Clasificación Nacional de Actividades Económicas).

TERCER.- ASSUMPCIÓ I DESEMBORSAMENT.- (Vegeu en el comentari la posibilitat de SL amb un capital mínimo d'un EURO).

El capital social es fixa en la suma de * euros, dividit en * participacions, iguals, acumulables i indivisibles, numerades correlativament del número 1 al *, ambdós inclosos, desemborsades en la seva totalitat i d'un valor nominal de * euros cadascuna.

Les participacions representatives del capital social han estat íntegrament assumides i desemborsades en la forma l'esmentada per l'únic soci, mitjançant les aportacions que a continuació s'indiquen:

(detallar aportació dinerària o no dinerària).

En pagament de la seva aportació se li adjudica la totalitat de les participacions de la companyia.

(En cas d'aportació dinerària).

Opció 1: Es justifica l'aportació:

Justifiquen els compareixents la realitat de l'aportació dinerària mitjançant certificació bancària que queda unida a aquesta matriu.

Opció 2: Si no es justifica l'aportació, es dirà:

No justifiquen els compareixents en aquest acte la realitat de l'aportació dinerària, manifestant els fundadors que respondran solidàriament enfront de la societat i enfront dels creditors socials de la realitat d'aquestes aportacions.

(En cas d'aportació no dinerària l'aportant serà responsable del lliurement i sanejament de la cosa aportada).

QUART- DESIGNACIÓ DE L'ÒRGAN D'ADMINISTRACIÓ.-

El soci fundador:

-. Determina que inicialment l'òrgan d'administració estarà format per un administrador únic (o dos solidaris, o dos mancomunats, consell, etc.).

-. I queda nomenat el mateix soci fundador (o nomena administrador...) per a ocupar l'esmentat càrrec pel termini estatutari de ... (deu anys, temps indefinit, etc.) i amb les facultats que legalment li corresponen. (Si es nomena un administrador que no sigui el soci fundador, podrà comparèixer a l'escriptura i acceptar el càrrec).

El/s nomenat/s accepta/en el/s seu/s càrrec/s i en pren/en possessió, prometent desenvolupar-lo/s amb lleialtat i diligència i manifesta/en que no l'/els afecta cap de les prohibicions de l'article 213 de la Llei de societats de capital, ni cap de les incompatibilitats legals, en especial les de la Llei 3/2015 de 30 de març la qual cosa ratifiquen el soci fundador.

(Si segons els estatuts les activitats s'inicien el mateix dia de la constitució, es podrà dir:) L'òrgan d'administració, conforme al número 3 de l'art. 37 de la Llei de societats de capital queda facultat per al ple desenvolupament de l'objecte social i per a realitzar tota classe d'actes i contractes.

-. (Si escau):

Seguidament, reunits tots els components del consell d'administració, decideixen per unanimitat celebrar la primera reunió del mateix i, també per unanimitat, adopten els següents acords:

Primer.- Distribuir els següents càrrecs en el sí del consell:

PRESIDENT: El Sr. *.

SECRETARI: El Sr. *.

VOCALS: El Sr. * (etc.).

Els nomenats accepten els respectius càrrecs i en prenen possessió.

Segon.- Nomenar CONSELLERS DELEGATS de la societat els senyors * amb les següents facultats ...(o amb totes les facultats delegables del consell d'administració).

Els nomenats accepten els seus càrrecs.

CINQUÈ.- INICI D'ACTIVITATS.- La societat comença les seves activitats, tal com determinen els estatuts socials.

SISÈ.- (Si està previst en els estatuts): CREACIÓ DE LA WEB DE LA SOCIETAT: El soci fundador acorda la creació de la pàgina web corporativa de la Societat (ha d'estar prevista en els estatuts) prevista en els Estatuts socials i la Llei de Societats de Capital, i es delega en l'òrgan d'administració l'elecció de la direcció URL o lloc a la Web del web corporatiu, l'òrgan d'administració ho ha de comunicar, un cop concretada, a tots els socis.

El soci fundador, i en relació amb el que estableixen els Estatuts socials, designa com a compte de correu electrònic el següent: * (Nom i compte).

PRESENTACIÓ AL REGISTRE MERCANTIL:

OPCIÓ 1.-

Per expressa indicació de la part interessada, i fetes les advertències expresses, lliurarà còpia en paper i no procediré a la presentació telemàtica d'aquesta escriptura al Registre Mercantil, d'acord amb el que disposa l'article 249, número. 3 del reglament notarial. (altra...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR