Constitució de parella heterosexual a Catalunya

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aMarzo 2024Contenido
 • 1 Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021
 • 2 Model d'escriptura
 • 3 Comentari
  • 3.1 Nomativa
  • 3.2 Regles
  • 3.3 Formes de constitució
  • 3.4 Pactes regulant les relacions econòmiques i personals dels convivents
  • 3.5 Extinció
  • 3.6 Drets durant la convivència
  • 3.7 Limitacions mentre dura la situació de parella
  • 3.8 Dret en cas de cessament de la convivència
  • 3.9 Drets en la successió del convivent en parella estable
  • 3.10 Atribució i pactes sobre l'habitatge familiar
  • 3.11 Procediments judicials
  • 3.12 Arrendaments urbans y parelles de fet
  • 3.13 Pensió a favor del convivent supervivent
  • 3.14 Concurrència de pensions
   • 3.14.1 Beneficis de família nombrosa
  • 3.15 Doctrina de l'enriquiment injust
  • 3.16 Parelles inexistents
  • 3.17 Pacte d'exclusió de la normativa de parelles
  • 3.18 Matrimoni entre homosexuals
  • 3.19 Altres situacions
 • 4 Jurisprudencia y Doctrina Administrativa citadas
 • 5 Legislación citada
Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021

El DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021.

Per això s'assenyalen algunes formes del judici notarial de capacitat (ja que tota persona té capacitat,) sense perjudici que a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica li siguin exigibles mesures de suport (voluntàries, intervenció de l'assistent o del defensor judicial i guarda de fet), mesures que han de constar i complir-se en el títol.

Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a * ,

COMPAREIXEN:

EL SENYOR *, major d'edat, solter, (o divorciat, vidu, casat i separat de fet o judicialment, etc.), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *, vigent.

I LA SENYORA *, major d'edat, soltera (o divorciada, vídua, casada i separada de fet o judicialment), amb el mateix veïnatge i domicili i DNI/NIF número *, vigent.

De veïnatge civil català.

Intervenen en nom propi.

Els identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pels seus expressats Documents Nacionals d'Identitat, els números de la qual coincideixen amb el de la seva Identificació fiscal.

(Judici notarial: opcions)

 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i exerceixen la seva capacitat jurídica mitjançant la seva decisió d'atorgar aquesta Escriptura que qualifico de FORMALITZACIÓ DE PARELLA ESTABLE HETEROSEXUAL i EXPOSEN:
 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i capacitat per a l'atorgament d'aquesta Escriptura que qualifico de FORMALITZACIÓ DE PARELLA ESTABLE HETEROSEXUAL i EXPOSEN:
 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport, per a l'atorgament d?aquesta Escriptura que qualifico de FORMALITZACIÓ DE PARELLA ESTABLE HETEROSEXUAL i EXPOSEN:

I.- Que a l'empara de la regulació de les parelles d'acord amb el Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya, manifesten la seva voluntat d'acollir-s'hi i, per tant, conjuntament fan constar que constitueixen una parella estable formada pels dos compareixents, els quals són majors d'edat i asseveren sota la seva responsabilitat que no es troben en cap dels casos de l'art. 234-2 del Codi Civil de Catalunya i especialment: a) que estan (es detallarà l'estat civil de cadascun d'ells: solter/a, vidu/a, divorciat/a solter/a, casat/da i separat/a de fet); b) Que no formen parella estable amb cap altra persona; c) Que no són parents en línia recta ni col·lateral dintre del segon grau; d) Que ambdós tenen veïnatge civil català.

Manifesten que la convivència ha estat continuada durant els darrers * anys.

II.- Els informo de la normativa aplicable, especialment sobre:

1).- Pactes:

a.- La possibilitat de pactar les seves relacions personals i patrimonials.

b.- Les normes sobre atribució de l'ús de l'habitatge en cas d'extinció de la seva convivència.

2).- Les causes d'extinció de la parella estable, que són:

a).- Cessament de la convivència amb ruptura de la comunitat de vida.

b).- Mort o declaració de defunció d'un dels convivents.

c).- Matrimoni de qualsevol dels convivents.

d).- Comú acord dels convivents formalitzat en escriptura pública.

e).- Voluntat d'un dels convivents notificada fefaentment a l'altre.

Informo que l'extinció de la parella estable implica la revocació dels consentiments i poders que qualsevol dels convivents hagi atorgat a favor de l'altre.

3).- Els drets durant la convivència, especialment:

-. La possibilitat d'adopció conjunta.

-. En cas d'incapacitat d'un membre de la parella l'altre ocupa el primer lloc en l'ordre de preferència per a ser el seu tutor.

-. Possibilitat d'adquirir béns amb pacte de supervivència.

4).- Les limitacions, especialment:

-. NO poden constituir una relació convivencial d'ajuda mútua.

-. NO poden tenir altra parella simultàniament.

-. Necessitat del consentiment dels membres de la parella per als actes de disposició de l'habitatge comú.

5).- Els beneficis concedits a la parella, especialment:

.- De les disposicions del {{leg|1027039203|DECRET LEGISLATIU 1/2024, de 12 de març, por el que s'aprova el llibre sisè del Codi tributari de Catalunya, que integra el text refós dels preceptes legals vigents a Catalunya en matèria de tributs cedits i que assimila els convivents en parella estable als casats en relació a l'impost de successions i donacions.

-. . Del dret de subrogació de la parella estable en el cas d'un arrendament urbà, segons determina la Llei 29/1994 de 24 de Novembre.

-. De les disposicions del Llibre IV del Codi Civil de Catalunya en el cas que mori sense disposició d'última voluntat un membre de la parella.

6).- De la possibilitat d'instar la inscripció en el Registre de Parelles.

III.- Manifesten els compareixents que queden degudament assabentats i que no consideren necessari regular cap altra relació personal o patrimonial diferent de les que ha previst la Legislació vigent, de la qual els he instruït.

(En el seu cas) Em requereix a mi, el Notari, perquè remeti la pertinent comunicació d'aquesta escriptura al Col·legi Notarial de Catalunya. Accepto i ho faré constar per diligència.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS.

Informo expressament els compareixents sobre la incorporació de les seves dades al fitxer del Protocol i documentació notarial i al fitxer d'Administració i organització, així com del fet que, si és el cas, les esmentades dades són necessaris per al compliment de les obligacions legals de l'exercici de la funció pública notarial, conforme al que es preveu en la normativa prevista en la legislació notarial, de prevenció del blanqueig de capitals, tributària i, si és el cas, substantiva que resulti aplicable a l'acte o negoci jurídic documentat. La comunicació de les dades personals és un requisit legal, trobant-se l'atorgant obligat a facilitar les dades personals, i estant informat que la conseqüència de no facilitar tals dades és que no seria possible autoritzar o intervenir el present document públic.

La finalitat del tractament de les dades és complir la normativa per a autoritzar/intervenir el present document, la seva facturació, seguiment posterior i les funcions pròpies de l'activitat notarial d'obligat compliment, de les quals poden derivar-se l'existència de decisions automatitzades, autoritzades per la Llei, adoptades per les administracions públiques i entitats cessionàries autoritzades per Llei, inclosa l'elaboració de perfils precisos per a la prevenció i recerca per les autoritats competents del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. El notari realitzarà les cessions d'aquestes dades que siguin d'obligat compliment a les administracions públiques, a les entitats i subjectes que estipuli la Llei i, si és el cas, al Notari que succeeixi o substitueixi a l'actual en aquesta notaria. Les dades proporcionades es conservaran amb caràcter confidencial durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals del Notari o qui li substitueixi o succeeixi.

Els interessats poden exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament per correu postal davant el Notari autoritzant, amb domicili a *. Així mateix, tenen el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.

Les dades seran tractades i protegides segons la Legislació Notarial, la Llei orgànica 3/2018 de 05 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i la Llei orgànica de protecció de dades personals tractats per a fins de prevenció, detecció, recerca i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals. (Llei orgànica 7/2021, de 26 de maig).

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig als compareixents les reserves i advertiments legals i fiscals.

He llegit als compareixents, a elecció seva, aquesta Escriptura, un cop advertits del seu dret a llegir-la ells mateixos i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesten quedar degudament assabentats del seu contingut, l'aproven i firmen.

J jo, el Notari, DONO FE que el...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR