Escriptura de servitud configurada com a carrer o plaça d'edifici sota terra.

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aOctubre 2022Contenido
 • 1 Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021
 • 2 Model d'escriptura
 • 3 Comentari
  • 3.1 Aspectes generals
  • 3.2 Normativa catalana
  • 3.3 Doctrina de la DGRN
  • 3.4 Identificació del pagament del preu
  • 3.5 Contaminació
 • 4 Jurisprudencia y Doctrina Administrativa citadas
 • 5 Legislación citada
Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021

El DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021.

Per això s'assenyalen algunes formes del judici notarial de capacitat (ja que tota persona té capacitat,) sense perjudici que a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica li siguin exigibles mesures de suport (voluntàries, intervenció de l'assistent o del defensor judicial i guarda de fet), mesures que han de constar i complir-se en el títol.

Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El Sr. *, major d'edat, * (professió o activitat), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF *, vigent.

INTERVÉ en nom i representació de la companyia mercantil **, amb domicili a *, constituïda per temps indefinit en escriptura atorgada davant del notari de * el dia *, protocol número *; adaptats els seus estatuts a la legislació vigent en escriptura atorgada davant del notari de *.

INSCRITA * al Registre Mercantil de * al volum *. CIF *.

Les seves facultats i representació resulten de *.

Declara el senyor compareixent que les facultats conferides a favor seuno li han estat revocades, restringides, ni limitades i que es troben íntegrament vigents i jo el Notari considero suficients per a poder constituir servituds lliurement i tots els actes que es formalitzen en la present escriptura.

El/La identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pel seu expressat Document Nacional d'Identitat, el número del qual coincideixen amb el de la seva Identificació fiscal.

(Judici notarial: opcions)

 • Al meu judici té legitimació i exerceix la seva capacitat jurídica mitjançant la seva decisió d'atorgar aquesta Escriptura de CONSTITUCIÓ DE SERVITUD i EXPOSA:
 • A judici meu té legitimació i capacitat per a l'atorgament d?aquesta Escriptura de CONSTITUCIÓ DE SERVITUD i EXPOSA:
 • A judici meu té legitimació i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport, per a l'atorgament d?aquesta Escriptura de CONSTITUCIÓ DE SERVITUD i EXPOSA:

I.- Que la societat * és propietària de les finques següents:

A.- URBANA.- Edifici situat a *. Es compon de ...

Inscrita al volum *, llibre * de *, foli *, finca *, inscripció *ª, Registre de la Propietat de *.

Títol: *.

REFERÈNCIA CADASTRAL:

OPCIONS:-

1a.- Ha estat obtinguda pel notari en forma telemàtica:

La que resulta del certificat cadastral descriptiu i gràfic; jo, el Notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la Resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 2008 [j 1] i ha estat sol·licitada als efectes del present atorgament; aquest certificat queda unit a aquesta matriu.

2a.- No existeix certificat cadastral gràfic, però sí certificat simplement descriptiu:

La que resulta del certificat cadastral simplement descriptiu; jo, el Notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la Resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 2008) [j 2] i ha estat sol·licitat als efectes del present atorgament, si bé, segons aquest certificat, el Cadastre no pot subministrar encara el certificat gràfic; l'esmentat certificat queda unit a aquesta matriu.

3a.- No s'aporta referència concreta (o només la de la finca matriu) i no s'ha obtingut pel notari en forma telemàtica.

(Possibilitats:)

a): No té encara referència cadastral concreta.

b): No m'ha estat aportada la referència cadastral concreta, i tampoc no l'he obtinguda jo, el Notari, en forma telemàtica.

(En totes dues possibilitats i a continuació):

Tot això sense perjudici de quedar facultat, jo, el Notari, per fer constar mitjançant diligència qualsevol informació adient. Faig expressa advertència de l'obligació de fer, davant la gerència territorial del cadastre, i en el termini de dos mesos, la pertinent declaració de l'alteració de titularitat que es formalitza en aquesta escriptura i en especial de les responsabilitats que indica la llei en el cas de no fer la presentació dintre el termini o de fer declaracions falses, incompletes o inexactes.

COINCIDÈNCIA DE LA DESCRIPCIÓ CADASTRAL I LA REALITAT FÍSICA:

Ha estat manifestat pels atorgants, després de la meva sol·licitud, la coincidència entre la realitat física i la que consta al certificat cadastral indicat i expressen la seva conformitat amb la nova descripció de la finca, realitzada d'acord amb les dades cadastrals actuals.

(Si hi ha discrepàncies entre la realitat de la finca i el Cadastre que no siguin esmenables en l'acte de l'atorgament, s'indicarà aquest fet i, a més, que s'ha realitzat o iniciat la seva rectificació, aplicant el supòsit que procedeixi conforme al que disposa l'art. 18, Llei de Cadastre, redacció donada per la Llei 13/2015 de 24 de juny de reforma de la Llei Hipotecària).

(És possible, cap segons quins supòsits: a) sol·licitar expressament que no s'insta ni el procediment de l'art. 199 ni el de l'art. 201 tots dos de la Llei Hipotecària, b) que no sol·liciten la rectificació registral ni el procediment de l'art. 18 de la Llei del Cadastre per ignorar la descripció real, c) que, si no hi ha altre remei, s'inscrigui la finca en el Registre amb la descripció registral.

És convenient indicar què és el que es farà constar en els índexs (referència cadastral acreditada, referència cadastral identificada i si és o no és coincident o si és dubtosa, etc.).

Pot veure's la Resolució de 8 d'abril de 2021, de la Sotssecretaria, per la qual es publica la Resolució de 29 de març de 2021, conjunta de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública i de la Direcció General del Cadastre, per la qual s'aproven les normes tècniques per a la incorporació de la representació gràfica d'immobles en documents notarials.

B.- URBANA.- Edifici en terme de *, carrer *; està compost de planta soterrani-3, soterrani-2 i soterrani-1, de superfície cada planta * metres quadrats, destinats a *. Radica en una porció de terreny de *, que limita *.

Inscrita al volum *, llibre * de *, foli *, finca *, inscripció *ª, Registre de la Propietat de *.

TÍTOL: *

Referència cadastral *...

II.- CONSTITUCIÓ DE SERVITUD:

El Sr. *, en nom i representació de *, i subjecta a la condició suspensiva de la separació de la titularitat dels predis, constitueix una servitud perpètua DESTINADA A COMPLIR LA NORMATIVA URBANÍSTICA, de les següents característiques:

PREDIS: És predi dominant la finca descrita amb la lletra A, a l'apartat anterior, registral *.

És predi servent la finca descrita amb la lletra B, registral *, en una extensió de * metres quadrats, quedant, per tant, exclosa de la servitud, que ara es constitueix, la següent zona, situada en el predi servent: una zona destinada a rampa d'accés als soterranis de forma rectangular de * metres per * metres, o sigui una superfície de * metres quadrats, la zona dels quals està situada al costat del carrer *, limita amb *. Per tant, la part de la finca afectada per la present servitud és tota la descrita, excepte la zona descrita com la destinada a rampa.

Per a major claredat, s'uneix a aquesta matriu un plànol que detalla les finques i la zona de la finca servent exclosa de la servitud que es constitueix.

CONTINGUT DE LA SERVITUD: En virtut de la servitud que es constitueix, el titular del predi dominant tindrà el dret de pas, sobre la rasant del predi servent, per a persones i vehicles sobre la part de la finca afectada, i que permetrà dit accés i pas directament al carrer *. Així mateix, el titular del predi dominant tindrà el dret de posar senyals de circulació, fanals per al seu enllumenat i altres elements externs que vinguin a configurar la part sobre rasant de la finca servents afectada per aquesta servitud el caràcter extern de carrer i pas per als vianants i de vehicles; així mateix, el titular de predi dominant podrà servir-se de fins a una amplària, sota la part inferior del paviment de * centímetres, a fi de poder passar quantes conduccions, línies d'aigua, llum, telèfon, gas, cables de qualsevol classe i serveis estimi convenients, podrà, a la seva costa, aixecar, fins aquesta profunditat, el paviment i realitzar les obres i reparacions necessàries.

DRETS DEL TITULAR DEL PREDI SERVENT:

a) El titular del predi servent, tindrà el dret a construir a nivell inferior de la seva finca, a la seva elecció, un o més soterranis, amb accés per la zona o rampa abans descrita (i no afectades per la servitud) i per altres finques confrontants o no, i en la forma que tingui per convenient, constituint la pertinent propietat horitzontal i regulant les normes de comunitat, constituint altres servituds sobre rampes i plantes soterranis a favor de finques confrontants o no, o a favor d'aquesta, és a dir, tant en qualitat de predi dominant o servent, recíproques o no, i tot això, sense necessitat de la concurrència o consentiment del titular del predi dominant, el qual, en tot cas, conservarà íntegrament la Servitud que es constitueix.

b) Així mateix tindrà el dret d'aixecar el paviment per a una possible reparació de l'element impermealitzable o dels forjats de suport d'aquest.

OBLIGACIONS DE TITULAR DEL PREDI SERVENT:

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR