DECRET 281/1995, d'11 d'octubre, pel qual s'autoritza la implantació dels estudis conduents a l'obtenció de títols universitaris oficials al centre docent d'ensenyament superior Abat Oliba, adscrit a la Universitat de Barcelona.

SecciónConcursos i Anuncis
EmisorDepartament de la Presidencia
Rango de LeyDecret

El Decret 2655/1973, de 5 d'octubre (BOE núm. 256, de 25.1.1993), va autoritzar la creació del col·legi universitari Abat Oliba, adscrit a la Universitat de Barcelona, per tal d'impartir els ensenyaments de primer cicle dels estudis de dret i de ciències econòmiques i empresarials.

La Universitat de Barcelona i la fundació universitària San Pablo han formalitzat, amb data 12 de març de 1993, el corresponent conveni d'adscripció i col·laboració acadèmica per tal que el fins ara col·legi universitari Abat Oliba, adscrit a la Universitat de Barcelona, passi a denominar-se centre docent d'ensenyament superior Abat Oliba, ampliant-se la seva oferta educativa mitjançant la impartició dels estudis conduents a l'obtenció dels títols universitaris oficials de llicenciat en dret (per ampliació del segon cicle), llicenciat en administració i direcció d'empreses i llicenciat en economia (primer cicle), d'acord amb les directrius fixades pels reials decrets 1424/1990, 1421/1990 i 1425/1990, de 26 d'octubre (BOE núm. 278, de 20.11.1990), respectivament.

Per tot el que s'ha exposat, i d'acord amb el que estableixen la Llei 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, la Llei 26/1984, de 19 de desembre, de coordinació universitària i de creació de consells socials, el Reial decret 557/1991, de 12 d'abril, sobre creació i reconeixement d'universitats i centres universitaris, i el decret 298/1986, de 25 de setembre, de regulació del règim i l'adscripció a universitats públiques de centres docents d'ensenyament superior, vista la proposta del Consell Social de la Universitat de Barcelona, amb l'informe favorable del Consell Interuniversitari de Catalunya i del Consell d'Universitats, a proposta del titular del Departament de la Presidència, i amb l'acord...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR