DECRET 25/2002, de 5 de febrer, pel qual es fixen per al curs 2001-2002 els preus per a les proves d'accés als ensenyaments conduents a l'obtenció de títols universitaris oficials.

SecciónDisposicions Generals
EmisorInstitut Per a la Promoció i Formació Cooperatives
Rango de LeyDecret

DECRET

25/2002, de 5 de febrer, pel qual es fixen per al curs 2001-2002 els preus per a les proves d'accés als ensenyaments conduents a l'obtenció de títols universitaris oficials.

L'article 23 de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, estableix que la creació, la modificació i la derogació dels preus públics referits a l'ensenyament universitari corresponen al Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant Decret.

És procedent, per al curs present, fixar l'import dels preus per a la realització de les proves d'accés als ensenyaments universitaris oficials (proves d'accés a la universitat, proves d'aptitud personal, proves d'accés dels més grans de vint-i-cinc anys).

D'altra banda, l'article 4.5 de la Llei 3/1995, de 6 d'abril, de reconeixement de la Universitat Oberta de Catalunya, estableix que aquesta Universitat ofereix proves d'accés per a persones més grans de vint-i-cinc anys a les quals pot impartir també els cursos de preparació corresponents. A més, i d'acord amb la mateixa Llei, aquesta Universitat ha d'aplicar els preus de matrícula que, per a cada curs acadèmic, es fixa per decret de la Generalitat.

A proposta conjunta dels consellers d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació i d'Economia i Finances, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

L'import que s'ha de satisfer a les universitats públiques catalanes en el curs 2001-2002 en concepte de preus per a les proves d'accés als ensenyaments conduents a l'obtenció de títols universitaris és de 65,30 euros.

Article 2

2.1 L'import que s'esmenta a l'article 1 s'aplicarà també als alumnes que es matriculin a les proves d'accés dels més grans de vint-i-cinc...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR