Comunidades Autónomas y Administración Local

AutorPablo Trillo-Figueroa - Martínez-Conde
Páginas65-120
ΧΟΜΥΝΙ∆Α∆ΕΣ ΑΥΤΝΟΜΑΣ Ψ
Α∆ΜΙΝΙΣΤΡΑΧΙΝ ΛΟΧΑΛ
ΠΑΒΛΟ ΤΡΙΛΛΟΦΙΓΥΕΡΟΑ Ψ ΜΑΡΤ⊆ΝΕΖΧΟΝ∆Ε
ΣΥΜΑΡΙΟ: Ι.− ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΧΙΝ. Α) Ελ Εσταδο. 1. Χονχεπτο
2. Ελεµεντοσ: ποβλαχι⌠ν, τερριτοριο, ποδερ ψ ∆ερεχηο. Β) Λασ φορµασ
δε οργανιζαχι⌠ν τερριτοριαλ δελ Εσταδο. 1. ∆ιστινχι⌠ν εντρε φορµασ δε
Εσταδο ψ φορµασ δε Γοβιερνο. 2. Φορµασ δε Εσταδο. α) Υνιταριο.
β) Χοµπυεστο. ΙΙ.− ΕςΟΛΥΧΙΝ ΗΙΣΤΡΙΧΑ. Α) Απαριχι⌠ν δελ Εσταδο
εσπα〉ολ. Β) Ελ τεµα αυτον⌠µιχο εν ελ δεσαρρολλο δελ Εσταδο εσπα〉ολ.
1. Σιγλο ΞΙΞ.2. ΙΙ Ρεπβλιχα. 3. Ελ Ργιµεν δε Φρανχο. ΙΙΙ.− ΛΑ
ΧΟΝΣΤΙΤΥΧΙΝ ∆Ε 1978. Α) Ελ Ττυλο ςΙΙΙ δε λα Χονστιτυχι⌠ν. Β) Ελ
δεσαρρολλο δελ Εσταδο αυτον⌠µιχο. 1. Λοσ Εστατυτοσ δε Αυτονοµα. 2.
Λασ Αδµινιστραχιονεσ αυτον⌠µιχασ. Χ) Χονχλυσι⌠ν. Ις.− ΛΑ
ΑΣΙΓΝΑΤΥΡΑ ΠΕΝ∆ΙΕΝΤΕ: ΛΑΑ∆ΜΙΝΙΣΤΡΑΧΙΝ ΛΟΧΑΛ. Α)
Αντεχεδεντεσ. Β) Χονφιγυραχι⌠ν χονστιτυχιοναλ. Χ) Λα Λεψ δε Βασεσ
δε 1985. ∆) ϑυρισπρυδενχια χονστιτυχιοναλ εν µατερια δε ργιµεν
λοχαλ. Ε) Ελ Ι Παχτο Λοχαλ. Φ) Λα σεγυνδα δεσχεντραλιζαχι⌠ν.
Προταγονισµο δε λασ Χοµυνιδαδεσ Αυτ⌠νοµασ. 1. Αχτυαχιονεσ
εσταταλεσ. 2. Λοσ Παχτοσ Λοχαλεσ αυτον⌠µιχοσ. α) Πασ ςασχο. β)
Χαταλυ〉α. χ) Γαλιχια. δ) Ανδαλυχα. ε) Αστυριασ. φ) Χανταβρια. γ) Λα
Ριοϕα. η) Μυρχια. ι) ςαλενχια. ϕ) Αραγ⌠ν. κ) Χαστιλλα − Λα Μανχηα.
λ) Χαναριασ. µ) Ναϖαρρα. ν) Εξτρεµαδυρα. ο) Ισλασ Βαλεαρεσ.
π) Μαδριδ. θ) Χαστιλλα ψ Λε⌠ν. ς.− ΧΟΝΧΛΥΣΙΝ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦ⊆Α.
Ι. ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΧΙΝ
Υνο δε λοσ ασπεχτοσ µ〈σ νοϖεδοσοσ δελ τεξτο χονστιτυχιοναλ απροβαδο εν 1978
ηα σιδο λα χονφιγυραχι⌠ν τερριτοριαλ δελ Εσταδο θυε περφιλα. Εσπα〉α, χρισολ δε χυλτυ−
ρασ, λενγυασ ψ τραδιχιονεσ α λο λαργο δε τοδα συ Ηιστορια, ρεθυερα δε υνα σολυχι⌠ν
εσταβλε ψ δεφινιτιϖα παρα ιντεγραρ διχηασ χυλτυρασ, λενγυασ, τραδιχιονεσ ε ινστιτυχιο−
νεσ εν υν Εσταδο αµπλιαµεντε δεσχεντραλιζαδο. Ελ αρτχυλο 2 δε νυεστρα Χαρτα
Μαγνα εσ ιλυστρατιϖο δε εστα ιντενχι⌠ν: Λα Χονστιτυχι⌠ν σε φυνδαµεντα εν λα ινδι−
65
ΜΑΡΧΟ ϑΥΡ⊆∆ΙΧΟ ∆ΕΛ ΜΥΝΙΧΙΠΙΟ ΕΝ ΕΛ ΤΡℑΝΣΙΤΟ ∆ΕΛΑΝΤΙΓΥΟ Ρ⊃ΓΙΜΕΝ
ΑΛ ΕΣΤΑ∆Ο ΧΟΝΣΤΙΤΥΧΙΟΝΑΛ
σολυβλε υνιδαδ δε λα Ναχι⌠ν εσπα〉ολα, πατρια χοµν ε ινδιϖισιβλε δε τοδοσ λοσ εσπα−
〉ολεσ, ψ ρεχονοχε ψ γαραντιζα ελ δερεχηο α λα αυτονοµα δε λασ ναχιοναλιδαδεσ ψ
ρεγιονεσ θυε λα ιντεγραν ψ λα σολιδαριδαδ εντρε τοδασ ελλασ. ∆ιχε ασ ΓΑΡΧ⊆Α ∆Ε
ΕΝΤΕΡΡ⊆Α θυε λα οπχι⌠ν αυτον⌠µιχα εσ ελ µαψορ ρετο χον ελ θυε σε ηα ενχοντρα−
δο Εσπα〉α δεσδε ελ φιν δελ Αντιγυο Ργιµεν.
Λα οριγιναλιδαδ δελ σιστεµα ινσταυραδο πορ νυεστρα Χονστιτυχι⌠ν ηα λλεϖαδο α λα
ρεαλιζαχι⌠ν δε νυµεροσοσ εστυδιοσ σοβρε λα χονφιγυραχι⌠ν τερριτοριαλ εσπα〉ολα, ψ ηα
σερϖιδο δε µοδελο παρα οτροσ Εσταδοσ, χον δεµανδασ σιµιλαρεσ α λασ πλαντεαδασ εν
νυεστρο πασ. ∆ιχηο µοδελο, δενοµιναδο Εσταδο αυτον⌠µιχο ο Εσταδο δε λασ
Αυτονοµασ, γυαρδα ιµπορταντεσ σιµιλιτυδεσ χον ελ µοδελο δε Εσταδο φεδεραλ, περο
σε τρατα δε υνα σολυχι⌠ν συι γενερισ θυε οφρεχε υνα ρεσπυεστα ινδιϖιδυαλιζαδα α λα
εσπεχιαλ προβλεµ〈τιχα πλαντεαδα εν νυεστρο πασ.
Λα εξποσιχι⌠ν θυε α χοντινυαχι⌠ν σε ρεαλιζα ϖα α τραταρ δε οφρεχερ υνασ πινχελα−
δασ σοβρε λα χονφιγυραχι⌠ν τερριτοριαλ δελ Εσταδο εσπα〉ολ, αναλιζανδο εν πριµερ λυγαρ
λοσ αντεχεδεντεσ ηιστ⌠ριχοσ θυε µοτιϖαρον ελ πλαντεαµιεντο δελ τεµα δελ µοδελο δε
οργανιζαχι⌠ν τερριτοριαλ εν λα ελαβοραχι⌠ν δε λα Χονστιτυχι⌠ν δε 1978, χοντινυανδο
χον υν αν〈λισισ δελ σιστεµα ιµπλανταδο πορ ελ Ττυλο ςΙΙΙ δε λα Χονστιτυχι⌠ν. Αχον−
τινυαχι⌠ν, νοσ χεντραρεµοσ εν ελ δεσαρρολλο θυε ελ Εσταδο αυτον⌠µιχο ηα εξπερι−
µενταδο εν λα πρ〈χτιχα, παρα χονχλυιρ χον υν αν〈λισισ δε λα Αδµινιστραχι⌠ν Λοχαλ,
χον εσπεχιαλ ατενχι⌠ν α λα δενοµιναδα σεγυνδα δεσχεντραλιζαχι⌠ν.
Α) Ελ Εσταδο
1. Χονχεπτο
Νο εσ φ〈χιλ ρεσπονδερ α λα πρεγυντα δε εν θυ µοµεντο συργε ελ Εσταδο, πορθυε
α πεσαρ δε θυε λα παλαβρα Εσταδο νο συργε ηαστα ΜΑΘΥΙΑςΕΛΟ, θυε εν Ελ
Πρνχιπε ηαβλα δε λο στατο (λο θυε εστ〈), εστο νο θυιερε δεχιρ θυε χον αντεριοριδαδ αλ
µισµο νο εξιστιερα υνα φορµα δε οργανιζαχι⌠ν ηυµανα θυε σε ασεµεϕαρα αλ χον−
χεπτο θυε ηοψ χονοχεµοσ δε Εσταδο. Πορ ελλο, εξιστεν ποστυρασ δοχτριναλεσ θυε σοσ−
τιενεν θυε ελ Εσταδο συργε εν ελ σιγλο ΞςΙ, χοινχιδιενδο χον ελ Ρεναχιµιεντο, ψ
οτρασ θυε εθυιπαραν ελ τρµινο Εσταδο χον ελ δε οργανιζαχι⌠ν πολτιχα, ψ εν εστε
σεντιδο σιεµπρε ηα εξιστιδο υν Εσταδο, αυνθυε εν συσ ινιχιοσ διχηα οργανιζαχι⌠ν
τυϖιερα υν χαρ〈χτερ µυψ σιµπλε ψ ρυδιµενταριο. Πορ οτρα παρτε, ηαψ θυε τενερ εν
χυεντα θυε λα απαριχι⌠ν δελ δενοµιναδο Εσταδο µοδερνο νο σε προδυχε δε φορµα
σβιτα, σινο θυε σε τρατα µ〈σ βιεν δε υν προχεσο θυε ϖα φραγυ〈νδοσε α λο λαργο δε λα
Εδαδ Μεδια.
Λα µαψορ παρτε δε λα δοχτρινα σιτα ελ ναχιµιεντο δελ Εσταδο εν Εσπα〉α, Φρανχια,
Ινγλατερρα ε Ιταλια (εν λοσ διφερεντεσ Ρεινοσ θυε σε χονχεντραν εν λα Πεννσυλα ιτα−
λιανα) χον λα Εδαδ Μοδερνα.
∆ε υνα µανερα χλαρα ψ χονχισα, ςΙΛΛΑΡ ψ ΡΟΜΕΡΟ, δεφινε αλ Εσταδο χοµο
λα εστρυχτυρα ϕυρδιχα δε λα σοχιεδαδ ηυµανα, εν ταντο θυε σοχιεδαδ οργ〈νιχα. Εν
66
ΛΑ Α∆ΜΙΝΙΣΤΡΑΧΙΝ Π∨ΒΛΙΧΑ∆Ε ΛΑΣ ΧΟΜΥΝΙ∆Α∆ΕΣ ΑΥΤΝΟΜΑΣ
λασ Χονϖερσαχιονεσ Χατ⌠λιχασ χελεβραδασ εν Σαν Σεβαστι〈ν εν 1944, σε δεφινι⌠ χοµο
οργανιζαχι⌠ν ϕυρδιχα θυε ρευνιενδο εν υν τερριτοριο α λοσ ηοµβρεσ δε υνα ο ϖαριασ
ναχιονεσ, λεσ προπορχιονα πορ ελ εσταβλεχιµιεντο δε λα αυτοριδαδ (ποδερ), λα γαραν−
τα δε συσ δερεχηοσ. Ψ, σιγυιενδο α ΣℑΝΧΗΕΖ ΦΕΡΡΙΖ, ποδεµοσ δεφινιρλο χοµο
υνα αγρυπαχι⌠ν ηυµανα εσταβλεχιδα σοβρε υν τερριτοριο δετερµιναδο χον ποδερ
σοβερανο θυε σε εϕερχε δε χονφορµιδαδ χον ελ ∆ερεχηο.
2. Ελεµεντοσ: ποβλαχι⌠ν, τερριτοριο, ποδερ ψ ∆ερεχηο
∆ε λα αντεριορ δεφινιχι⌠ν πυεδεν εξτραερσε τρεσ ελεµεντοσ β〈σιχοσ θυε ηαν δε
χονχυρριρ νεχεσαριαµεντε χυανδο ηαβλαµοσ δε Εσταδο: λα ποβλαχι⌠ν, ελ τερριτοριο ψ
ελ ποδερ. Εστοσ τρεσ ελεµεντοσ σε χοµπλεµενταν χον ελ σοµετιµιεντο δελ ποδερ αλ
ιµπεριο δε λα λεψ, πορ λο θυε αλγν αυτορ χονσιδερα αλ ∆ερεχηο εν συ χονϕυντο
χοµο υν χυαρτο ελεµεντο χονφιγυραδορ δελ Εσταδο.
Ελ πυεβλο εσ ελ ελεµεντο περσοναλ δελ Εσταδο, χονστιτυιδο πορ ελ γρυπο ηυµανο
θυε φορµα παρτε δε λ.
Λα ποβλαχι⌠ν ο ελ πυεβλο εσ υν χονχεπτο διν〈µιχο, ψ νο εσ συσχεπτιβλε δε υνα
νιχα αχεπχι⌠ν. Περο εν τεορα πολτιχα χον εστε τρµινο σε αλυδε α υνα ρεαλιδαδ ϕυρ−
διχα ψ πολτιχα δε χαρ〈χτερ εστρυχτυραλ: δε λ σε πρεδιχα λα τιτυλαριδαδ δελ ποδερ χονσ−
τιτυψεντε, συ χαρ〈χτερ σοβερανο.
Εστε χονχεπτο δε πυεβλο σε ηαλλα ντιµαµεντε λιγαδο αλ δε δεµοχραχια: δε υνα
ποβλαχι⌠ν θυε νιχαµεντε ερα συϕετο γοβερναδο, σε πασ⌠ χοµο χονσεχυενχια δε λασ
Ρεϖολυχιονεσ λιβεραλεσ δε λοσ σιγλοσ ΞςΙΙ ψ ΞΙΙΙ α χονσιδεραρσε αλ πυεβλο χοµο συϕε−
το αχτιϖο, θυε ποσεε υν ποδερ, ψ θυε εν υσο δελ µισµο σε χονϖιερτε εν προταγονισ−
τα δε συ προπιο δεστινο.
Εν υν πρινχιπιο, εξιστα υνα ιδεντιφιχαχι⌠ν βασταντε ιντενσα εντρε ελ πυεβλο ψ λα
ναχι⌠ν, εν ελ µαρχο δε λοσ Εσταδοσ−Ναχι⌠ν συργιδοσ εν λα ποχα ρεναχεντιστα. Σιν
εµβαργο, λα χρισισ εξπεριµενταδα πορ λοσ χιταδοσ Εσταδοσ−Ναχι⌠ν α λο λαργο δελ σιγλο
ξξ, χον λα απαριχι⌠ν δε µοϖιµιεντοσ χεντρπετοσ δε χονστρυχχι⌠ν συπραναχιοναλ (λα
Υνι⌠ν Ευροπεα εσ ελ εϕεµπλο µ〈σ χερχανο α νοσοτροσ) ψ χεντρφυγοσ δε ρεχλαµαχι⌠ν
ψ χονσολιδαχι⌠ν δε σιτυαχιονεσ αυτ⌠νοµασ δεντρο δε υν µισµο Εσταδο−Ναχι⌠ν, ηαχε
θυε διχηα ιδεντιφιχαχι⌠ν σε ενχυεντρε δεϖαλυαδα εν νυεστροσ δασ.
Απεσαρ δε λο αντεριορ, λα εξπρεσι⌠ν ϕυρδιχα υτιλιζαδα εν λα πρ〈χτιχα τοταλιδαδ δε
λασ Χονστιτυχιονεσ αχτυαλεσ εσ λα δε Ναχι⌠ν πολτιχα, ιδεντιφιχανδο Εσταδο ψ Ναχι⌠ν
ψ χονσαγρανδο ελ δογµα δε θυε α χαδα Ναχι⌠ν λε χορρεσπονδε υν Εσταδο, σι βιεν
ελλο νο τιενε πορ θυ σερ υν οβστ〈χυλο παρα θυε σε ρεχονοζχαν ψ αµπαρεν εντιδαδεσ
ιντραεσταταλεσ χον χονχιενχια χυλτυραλ διϖερσα, χοµο οχυρρε εν ελ χασο εσπα〉ολ.
Νυεστρα Χονστιτυχι⌠ν υσα υνα νοχι⌠ν πολτιχα ψ πρεϕυρδιχα δε πυεβλο εν χλαρα
σινονιµια χον ελ χονχεπτο δε Ναχι⌠ν. Εν εστε σεντιδο, εσ τιλ ρεχορδαρ θυε ελ αρ−
67
ΧΟΜΥΝΙ∆Α∆ΕΣ ΑΥΤΝΟΜΑΣ Ψ Α∆ΜΙΝΙΣΤΡΑΧΙΝ ΛΟΧΑΛ

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR