RESOLUCIÓ JUS/611/2010, de 26 de febrer, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l'adequació a la legalitat, s'inscriuen al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi d'Advocats i Advocades de Tortosa.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Justícia
Rango de LeyResolució

RESOLUCIÓ

JUS/611/2010, de 26 de febrer, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l'adequació a la legalitat, s'inscriuen al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi d'Advocats i Advocades de Tortosa.

Vist l'expedient d'adaptació dels Estatuts del Col·legi d'Advocats i Advocades de Tortosa, del qual resulta que en dates 30 d'abril de 2009 i 2 de desembre de 2009 es va presentar el text dels Estatuts adaptats als preceptes de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, aprovat en les juntes generals extraordinàries del Col·legi de dates 30 de març de 2009 i 23 de novembre de 2009;

Atesos l'Estatut d'autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia; la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i els Estatuts col·legials vigents declarats adequats a la legalitat per la Resolució JUS/2786/2004, de 4 d'octubre (DOGC núm. 4241, de 18.10.2004);

Vist que els Estatuts s'adeqüen a la legalitat;

Vist que l'expedient esmentat ha estat promogut per una persona legitimada, que s'han aportat els documents essencials i que s'han complert tots els tràmits establerts;

D'acord amb el que disposen els articles 79 i 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

A proposta de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques,

Resolc:

.1 Declarar l'adequació a la legalitat de l'adaptació dels Estatuts del Col·legi d'Advocats i Advocades de Tortosa a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, i disposar la seva inscripció al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya.

.2 Disposar que el text dels Estatuts esmentats, adaptats a la Llei 7/2006, de 31 de maig, es publiqui al DOGC com a annex d'aquesta Resolució.

Barcelona, 26 de febrer de 2010

Montserrat Tura i Camafreita

Consellera de Justícia

Annex

Estatuts del Col·legi d'Advocats i Advocades de Tortosa

Títol I

El Col·legi: disposicions generals

Article 1

Naturalesa i règim jurídic

 1. El Col·legi d'Advocats i Advocades de Tortosa és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats.

 2. El Col·legi es regeix per aquests Estatuts, sens perjudici de l'aplicació, quan correspongui, de la normativa catalana, la normativa estatal i la comunitària.

 3. Totes les persones que exerceixin l'advocacia dins la demarcació territorial del Col·legi d'Advocats i Advocades de Tortosa, amb independència del col·legi al qual es trobin incorporades, queden subjectes a les normes d'actuació, la deontologia i el règim disciplinari aplicables a aquesta corporació.

 4. També hi estaran subjectes aquelles persones, llicenciades en dret o amb la titulació que en el futur habiliti per a l'exercici de l'advocacia a l'Estat espanyol i a la Unió Europea, al servei d'administracions públiques que, per disposició legal, estiguin dispensades de l'obligació de col·legiació.

Article 2

Domicili social i àmbit territorial

 1. El domicili del Col·legi d'Advocats i Advocades de Tortosa és al carrer del Bisbe Aznar, núm. 8-12, de Tortosa.

 2. L'àmbit territorial de la seva jurisdicció és la demarcació dels partits judicials amb seu a les Terres de l'Ebre.

 3. El Col·legi podrà establir delegacions en les demarcacions judicials en les quals sigui convenient per complir millor les finalitats i per a una eficàcia màxima de les funcions col·legials. Les delegacions tenen la representació col·legial delegada en l'àmbit de la seva demarcació, amb les facultats i les competències que determini la Junta de govern del Col·legi en crear-les o en acords posteriors.

Article 3

Finalitats del Col·legi

 1. El Col·legi té com a finalitat essencial vetllar perquè l'actuació dels seus col·legiats i col·legiades respongui als interessos i a les necessitats de la societat en relació amb l'exercici de l'advocacia, i especialment garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió. També té com a finalitat l'ordenació, la representació i la defensa de la professió i dels interessos professionals, així com la consecució d'objectius comuns en benefici de les persones col·legiades i la promoció i la defensa dels drets humans.

 2. En la seva condició de corporació de dret públic, el Col·legi està subjecte al règim de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques pel que fa a l'exercici de les funcions públiques que li atribueix la llei.

Article 4

Funcions del Col·legi

 1. Per a el compliment de les seves finalitats, el Col·legi exerceix funcions pròpies i delegades d'altres administracions o entitats.

 2. Són funcions pròpies del Col·legi, de naturalesa pública, les següents:

  1. Exercir la representació que estableixin les lleis per al compliment de les seves finalitats i, especialment, la representació i la defensa de la professió davant de l'administració, les institucions, els tribunals, les entitats i els particulars, amb legitimació per ser-ne part en tots els litigis i les causes que afectin els drets i els interessos professionals i les finalitats de l'advocacia, exercir les accions penals, civils, administratives o socials que siguin procedents, i també per a utilitzar el dret de petició de conformitat amb la llei.

  2. Garantir que l'exercici de l'advocacia s'adeqüi a la normativa, la deontologia i les bones pràctiques, i que es respectin els drets i els interessos de les persones destinatàries de l'actuació professional. A aquest efecte el Col·legi ha d'ordenar, en l'àmbit de la seva competència, l'exercici de la professió d'acord amb el marc legal aplicable, vetllant pel compliment dels deures i de les obligacions de les persones col·legiades, per la dignitat professional i pel respecte dels drets dels ciutadans, i proposar a l'administració l'adopció de mesures en relació amb l'ordenació i la regulació de l'accés i l'exercici de la professió.

  3. Vetllar pels drets dels col·legiats i les col·legiades, especialment per la llibertat i independència en l'exercici de la professió, i perquè no es produeixin actes d'intrusisme, de competència deslleial o altres actuacions irregulars, adoptant, si s'escau, les mesures i les accions establertes per l'ordenament jurídic.

  4. Exercir la potestat disciplinària sobre les persones col·legiades, en els termes establerts per les normes pròpies del Col·legi, les normes generals de l'advocacia i la llei.

  5. Participar en el procediment d'obtenció de l'acreditació d'aptitud per a l'exercici de l'advocacia en els casos que sigui exigible legalment.

  6. Promoure i facilitar la formació continuada de les persones col·legiades que permeti garantir la seva competència professional.

  7. Adoptar les mesures necessàries per facilitar l'exercici professional no permanent, en compliment del que estableixen la normativa de la Unió Europea i les lleis.

  8. Col·laborar amb l'Administració pública mitjançant la participació en òrgans administratius quan així es prevegi legalment, i emetre els informes que li siguin requerits per òrgans o autoritats administratius i judicials.

  9. Informar sobre els projectes de disposicions generals que afectin l'exercici de la professió o la institució col·legial.

  10. Fomentar l'ús de la llengua catalana entre les persones col·legiades i en els àmbits institucionals i socials en els quals s'exerceix la professió.

  11. Informar en els processos judicials i administratius en els quals es discuteixin qüestions relatives a honoraris professionals.

  12. Aprovar els seus pressupostos i regular i fixar les aportacions dels col·legiats i les col·legiades.

  13. Organitzar i gestionar el Servei d'Assistència Jurídica Gratuïta, el Torn d'ofici, el Servei d'Assistència al Detingut, el Servei d'Orientació Jurídica, el Servei d'Orientació a la Mediació i qualsevol altre servei de similars característiques que es pugui crear.

  14. Complir les disposicions legals i estatutàries i fer-les complir a les persones col·legiades, en tot el que afecti la professió, com també les normes i les decisions adoptades pels òrgans col·legials en matèria de la seva competència.

  15. Les altres funcions de naturalesa pública que atribueix als col·legis la legislació vigent.

 3. Són funcions pròpies del Col·legi, de naturalesa privada, les següents:

  1. Fomentar i prestar serveis en interès de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR