Escriptura de compravenda de participacions socials

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aNoviembre 2023Contenido
 • 1 Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021
 • 2 Model d'Escriptura
 • 3 Comentari
  • 3.1 Naturalesa de la compravenda de participacions
  • 3.2 Limitacions legals
  • 3.3 Regla pràctica
  • 3.4 Valoració
  • 3.5 Altres consideracions
  • 3.6 Temes fiscals
  • 3.7 Altres temes
 • 4 Jurisprudencia y Doctrina Administrativa citadas
 • 5 Legislación citada
Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021

El DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021.

Per això s'assenyalen algunes formes del judici notarial de capacitat (ja que tota persona té capacitat,) sense perjudici que a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica li siguin exigibles mesures de suport (voluntàries, intervenció de l'assistent o del defensor judicial i guarda de fet), mesures que han de constar i complir-se en el títol.

Model d'Escriptura

NÚMERO

(Data i lloc)

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

D'una part:

El Sr. *, major d'edat, (si està casat, indiqueu el règim econòmic i si és el supletori legal) veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *, vigent.

I de l'altra:

El Sr. *, major d'edat, (si està casat, indiqueu el règim econòmic i si és el supletori legal) veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *, vigent.

Tots de veïnatge civil català.

Els identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pels seus expressats Documents Nacionals d'Identitat, els números de la qual coincideixen amb el de la seva Identificació fiscal.

(Judici notarial: opcions)

 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i exerceixen la seva capacitat jurídica mitjançant la seva decisió d'atorgar aquesta Escriptura que qualifico de COMPRAVENDA I EXPOSEN i EXPOSEN:
 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i capacitat per a l'atorgament d'aquesta Escriptura que qualifico de COMPRAVENDA I EXPOSEN i EXPOSEN:
 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport, per a l'atorgament d?aquesta Escriptura que qualifico de COMPRAVENDA I EXPOSEN i EXPOSEN:

I.- Que el senyor * és propietari de * participacions de la societat limitada *, constituïda...

TÍTOL: *.

Càrregues i limitacions.- Lliure de qualsevol càrrega o limitació, segons manifesta, sota la seva responsabilitat.

II.- Els compareixents volen formalitzar el que ja prèviament han convingut entre ells, d'acord amb les següents ESTIPULACIONS:

PRIMERA. El senyor * VEN en aquest acte les participacions descrites a l'apartat I de l'exposició, lliures de càrregues i afeccions al senyor *, el qual les COMPRA.

SEGONA. El preu per aquesta compravenda és la quantitat de * euros, que el venedor reconeix haver rebut íntegrament del comprador, abans d'aquest acte i li atorga carta de pagament.

TERCERA. El venedor transmet al comprador la possessió lliure i el ple domini de les participacions venudes amb tots els seus drets.

QUARTA. Les despeses d'aquesta escriptura i els impostos que la gravin aniran a càrrec del comprador.

CINQUENA.

OPCIÓ A): La present transmissió ha estat autoritzada per la junta general de la societat, segons certificat *....

OPCIÓ B): En tractar-se de venda de participacions a favor de (descendent, consort, etc.).... no està subjecte a cap limitació o dret de preferent adquisició, segons les normes estatutàries exhibides.

SISENA. Adverteixo la part compradora de l'obligació de comunicar a la societat la present transmissió, a l'objecte de la seva inscripció al Llibre Registre de socis.

OBSERVACIÓ FISCAL.-

Fa constar la part compradora que la transmissió objecte d'aquesta escriptura no tracta d'eludir el pagament dels tributs que haurien gravat la transmissió de cap immoble en els termes de l'apartat 2 de l'article 338 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión) a més, jo, el Notari, que tinc a la vista els títols d'adquisició de les participacions venudes referits en la part expositiva, comprovo que tampoc no està compresa en el supòsit de la lletra c) del número 2 d'aquesta disposició legal.

En conseqüència, se sol·licita la seva qualificació com exempta de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i de l'Impost sobre el Valor Afegit, a l'empara del disposat en l'esmentat article. (Per a tenir dret a l'exempció cal: a) que l'actiu social no estigui constituït almenys en 50% per immobles quan l'adquirent arriba a tenir ara més del 50% del capital social o quan abans ja ho superava i b) que les participacions objecte d'adquisició faci més de tres anys que estiguin en poder del transmitent si van ser subscrites en una constitució o ampliació de capital en canvi d'aportar immobles o quan, i sense importar la data de l'aportació, aquesta no va ser una aportació d'immobles).

MANIFESTACIÓ NOTARIAL SOBRE EL TITULAR REAL (Quan intervé una persona jurídica):

Opció 1.- Sense resultat:

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat jo el Notari la Base de dades de Titular Real, no havent-se obtingut cap resultat, havent-se atorgat davant meu el dia d'avui la corresponent acta per a la seva deguda constància. Procediré, jo el Notari, a remetre aquesta informació a la Base de dades de Titular Real.

Opció 2.- Amb resultat coincident

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat, jo el Notari, la Base de dades de Titular Real, resultant de la mateixa una informació de titulars reals que el representant de la Societat manifesta ser correcta.

Opció 3.- Amb resultat no coincident i Acta davant el mateix Notari:

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat, jo el Notari ,la Base de dades de Titular Real, resultant de la mateixa una informació de titulars reals que el representant de la Societat manifesta NO ser correcta, havent-se atorgat, davant meu, el dia d'avui la corresponent acta per a la seva deguda constància. Procediré, jo, el Notari, a remetre aquesta informació a la Base de dades de Titular Real.

Opció 4.- Amb resultat no coincident i Acta davant un altre Notari:

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat, jo, el Notari, la Base de dades de Titular Real, resultant de la mateixa una informació de titulars reals que el representant de la Societat manifesta NO ser correcta, indicant que la correcta és la que consta en l'acta autoritzada pel Notari de * Sr. * el dia *, Protocol número *. Procediré, jo el Notari, a remetre aquesta informació a la Base de dades de Titular Real.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament els compareixents que les seves dades seran incorporats al fitxer del Protocol i documentació notarial i al fitxer d'Administració i organització, així com del fet que, si escau, tals dades poden ser cedits a aquelles administracions públiques que segons una norma amb rang de llei tinguin dret a això. Fetes els advertiments pertinents sobre la confidencialitat d'aquestes dades, la seva necessitat per a redactar aquest instrument públic i per a la seva facturació, la conservació i protecció de les dades, els drets a accés, rectificació, supressió i altres legals.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig als compareixents les reserves i advertiments legals i en particular, i a efectes fiscals, els adverteixo de l'obligació de presentar la documentació a liquidació dintre termini i, en general, de les obligacions i responsabilitats tributàries que els afecten en l'aspecte material, formal i sancionador i de les conseqüències de tota mena que es derivarien de la inexactitud de les seves declaracions.

He llegit als compareixents, a elecció seva, aquesta Escriptura, un cop advertits del seu dret a llegir-la ells mateixos i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesten quedar degudament assabentats del seu contingut, l'aproven i firmen.

Jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada dels atorgants, els quals, al meu judici, tenen discerniment necessari per a prestar lliurement el seu consentiment per l'íntegra comprensió del present instrument públic; manifesten que no han ordenat mesures voluntàries de suport ni estan subjectes a elles, sense que hagin mostrat signes que, al meu judici, indiquin la necessitat o conveniència d'acudir a aquestes mesures per a aquesta finalitat; així mateix, dono fe del compliment de les altres formalitats legals.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu) l'expressió informàtica de la qual queda incorporada amb la mateixa data i sota el mateix número, en el corresponent protocol electrònic.

I DONO FE del seu contingut.-


(Diligències referides al protocol electrònic)


DILIGÈNCIES D'INCORPORACIÓ i CONCORDANÇA DEL DOCUMENT N* / I DEL SEU DIPÒSIT.

En el mateix de l'autorització que precedeix, dono fe d'haver realitzat l'íntegra incorporació d'aquesta matriu al protocol electrònic i de la seva concordança amb el protocol en suport paper i així mateix dono fe del dipòsit amb signatura electrònica qualificada...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR