Compravenda telemàtica: oferta i acceptació

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aOctubre 2022Contenido
 • 1 Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021
 • 2 Models
  • 2.1 Oferta de venda
  • 2.2 Diligència enviament de l'oferta
  • 2.3 Peu de còpia en cas d'enviament de còpia electrònica
  • 2.4 Acceptació de l'oferta
  • 2.5 Diligència comunicant l'acceptació
  • 2.6 Peu del trasllat a paper de la còpia electrònica que efectua el notari receptor
 • 3 Comentari
  • 3.1 Temes generals en les vendes
  • 3.2 Doctrina de la DGRN
  • 3.3 Trasllat a paper de còpia electrònica
 • 4 Ley estatal 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza
  • 4.1 Contaminació
 • 5 Doctrina administrativa citada
 • 6 Legislación citada
Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021

El DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021.

Per això s'assenyalen algunes formes del judici notarial de capacitat (ja que tota persona té capacitat,) sense perjudici que a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica li siguin exigibles mesures de suport (voluntàries, intervenció de l'assitent o del defensor judicial i guarda de fet), mesures que han de constar i complir-se en el títol.

Es recull a continuació el model d'oferta de venda telemàtica davant notari i el model d'acceptació davant un altre notari.

Models Oferta de venda

NÚMERO

(Lloc i data).

Davant meu, **, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

D'una part,

(exemple) El senyor *, major d'edat, * (estat civil, si està casat, indiqueu el règim matrimonial, professió o activitat), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi (o en nom i representació de ...).

És resident a Espanya i de veïnatge civil *.  (si escau, s'expressarà la documentació aportada: DNI, certificat d'empadronament, declaració davant el Registre Civil, etc.).

El/La identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pel seu expressat Document Nacional d'Identitat, el número del qual coincideixen amb el de la seva Identificació fiscal.

(Judici notarial: opcions)

 • Al meu judici té legitimació i exerceix la seva capacitat jurídica mitjançant la seva decisió d'atorgar aquesta Escriptura de COMPRAVENDA i EXPOSA:
 • A judici meu té legitimació i capacitat per a l'atorgament d?aquesta Escriptura de COMPRAVENDA i EXPOSA:
 • A judici meu té legitimació i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport, per a l'atorgament d?aquesta Escriptura de COMPRAVENDA i EXPOSA:

I.- El Sr. * és propietari (* el Sr. * i la Sra. *, són propietaris, per iguals parts indivises o qualsevol altra situació: titulars de quotes distintes, tots sols o amb altres titulars, béns de la societat de guanys, etc.) de la següent finca:

URBANA o RÚSTICA.

(Si escau): Quota de participació en el total immoble: *.

Inscrita al tom *, llibre *, foli *, finca *, inscripció *, Registre de la Propietat de *.

TÍTOL: Adquirida per * en escriptura atorgada el dia *, davant del notari de *, senyor *.

Al corrent en el pagament de contribucions i lliure d'arrendaments i precaristes. En cas contrari, vegeu Venda d'habitatge, local o garatge en règim de propietat horitzontal: entre particulars, amb arrendataris i Venda de finca rústica arrendada (pagament al comptat)

Fitxa com a preu de venda * Euros. Valor d'aquesta Finca: * Euros, que és el valor de referència al qual es refereix la llei estatal de l'Impost sobre Transmissions Patrimoniales i Actes Jurídics Documentats) - (En cas de no voler declarar com a valor el de referència, s'indicaran tots dos, la raó de consignar un valor si és inferior i procedirà l'oportú advertiment notarial sobre les possibles conseqüències fiscals).-

 • Manifestació sobre l'habitatge familiar.
 • (Si escau), detall sobre les despeses de comunitat *.
 • Indicació de la Referència cadastral*.
 • Càrregues...

II.- Que ofereix vendre la finca abans descrita al Sr. *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili en * i DNI, i amb aquesta intenció fixa a continuació les condicions de la venda:

PRIMERA.- La venda, si l'oferiment és acceptat i comunicat dintre del termini que es dirà, ho serà a favor de l'expressat comprador i pel preu de * euros, que la part compradora haurà de lliurar al notari davant el qual s'accepti l'oferiment; rebuda la quantitat per aquest Notari, s'entendrà atorgada carta de pagament ja des del moment de l'acceptació i pagament, sense perjudici que el notari davant el qual s'accepti l'oferiment de venda ingressi la quantitat rebuda en el compte a nom de l'oferidor, en l'entitat *, número de compte *.

SEGONA.- La finca s'entendrà venuda lliure de càrregues i arrendaments i al corrent en el pagament de contribucions i impostos.

TERCERA.- L'acceptació pel comprador produirà, per descomptat, la pertinent tradició instrumental, i adquirirà la part compradora la possessió lliure i el ple domini de la finca venuda, amb tots els seus drets, usos i pertinences.

QUARTA.- Les despeses del present oferiment són a càrrec del venedor i les de l'acceptació més els impostos que la gravin seran de càrrec de la part compradora. (Si és urbana: l'impost municipal sobre l'increment del valor dels terrenys urbans serà pagat per la part venedora).

CINQUENA.- L'oferiment caducarà i quedarà sense cap efecte si en el termini de * dies naturals, a comptar del dia d'avui, no és acceptada i comunicada l'acceptació al Notari autoritzant de la present per qualsevol mitjà, fins i tot telemàtic, per tal que en quedi constància en aquesta matriu. Manifesta el compareixent que compareixerà en la meva Notaria, quantes vegades estimi pertinent, a l'efecte de tenir coneixement de la possible acceptació, alliberant-me a mi, el Notari, de qualsevol necessitat de comunicar-lo. Un cop el Notari, davant el qual es formalitzi l'acceptació, faci constar haver fet la comunicació al Notari autoritzant, en qualsevol forma i en especial en forma telemàtica, la venda estarà consumada i serà inscriptible, independentment de la remissió del preu o del coneixement d'això per l'oferidor, el qual, fins que conclogui el termini de * dies indicats en aquesta clàusula, abdica de la facultat de retirar l'oferiment.

SISENA.- Declara l'oferidor que està al corrent en el pagament de l'impost de béns immobles que afecta la finca objecte d'aquesta escriptura, i en especial el corresponent als darrers 4 anys. Jo, el Notari, d'acord amb l'art. 64 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març que s'aprova el text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals, he informat de l'afecció de l'immoble transmès al pagament de la totalitat de la quota tributària en la forma legalment prevista.

SETENA.- El compareixent em requereix a mi, el Notari, perquè remeti CÒPIA AUTORITZADA ELECTRÒNICA EXACTA de la present al Notari Sr. *, amb residència a *, a l'efecte de possibilitar l'acceptació del comprador, el qual serà avisat per l'oferidor. Accepto i compliré oportunament.

VUITENA.- (Cal de tenir en compte les disposicions del Reial decret 390/2021, d'1 de juny, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis i l'aportació, si escau de la cèdula d'habitabilitat: vegeu comentari).

(Notes generals: en el supòsit de tractar-se de transmissió de habitatge cal aplicar a més de les normes de la llei d'habitatge, les del certificat d'eficiència energètica, les normes sobre l'informe d'inspecció tècnica de l'habitatge i del certificat d'aptitud, i si és un terreny l'obligatòria declaració sobre si és o no indivisible i les normes de la llei del sòl, aprovat pel Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre les edificacions fora d'ordenació i altres normes que ordena l'article 27. (Vegeu tot això en el document a què es remet el comentari.)

(ATENCIÓ: Si es tracta d'un solar o terreny rústic, nau o instal·lacions industrials o comercials i si es tracta d'habitatges unifamiliars o aïllats, i fins i tot en els habitatges en filera que tenen un contacte directe amb el sòl, es dirà:)

DECLARACIÓ ESPECIAL. En compliment del que es disposa en l'articulo 98.3 de la Llei 7/2022 de 8 d'abril, de "residus i sòls contaminats per a una economia circular" i disposicions legals concordants, la part transmitent manifesta i garanteix que la/s finca/s objecte de la present no ha/n estat sotmesa/s a activitats potencialment contaminants ni a processos de contaminació del sòl ni per part seva, ni (segons li consta) pels seus anteriors propietaris o ocupants, i que no s'han dut a terme en la/s mateixa/s activitats contaminants regulades en l'esmentada Llei.

(Nota: És clar que no s'exigeix declaració en cas d'entitats en propietat horitzontal; respecte a la manifestació sobre els anteriors titulars o ocupants, sembla més adequat indicar que respecte als anteriors i ocupants no li consta, i tot això s'haurà d'aclarir per la DGSJyFP.)

(Si intervé una societat):

MANIFESTACIÓ NOTARIAL.- Jo el Notari, pel que fa a la societat/s atorgant/s, faig constar expressament que he complert amb l'obligació d'identificació del titular real que imposa la Llei estatal 10/2010, de 28 d'abril, el resultat de la qual consta per escrit/s signat/s pel/s compareixent/s amb signatura legitimada que conservaré en el meu poder pel termini de deu anys. (ATENCIÓ SI AFECTA UN PAÍS DE RISC: NO S'ADMET EL DOCUMENT PRIVAT).

Altres opcions: quan hi hagi ACTA.

DEL MATEIX NOTARI: Jo el Notari, pel que fa a la societat/s atorgant/s, faig constar expressament que he complert amb l'obligació d'identificació del titular real que imposa la Llei estatal 10/2010, de 28 d'abril, el pertinent resultat...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR