Escriptura de compravenda d'accions pròpies

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aEnero 2024Contenido
 • 1 Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021
 • 2 Model d'escriptura
 • 3 Comentari
  • 3.1 Naturalesa de la compravenda d'accions
  • 3.2 Normes de la LSC
  • 3.3 Nota fiscal
  • 3.4 Exempció IVA, AJD i ITP
 • 4 Legislación citada
 • 5 Jurisprudencia citada
Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021

El DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021.

Per això s'assenyalen algunes formes del judici notarial de capacitat (ja que tota persona té capacitat,) sense perjudici que a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica li siguin exigibles mesures de suport (voluntàries, intervenció de l'assistent o del defensor judicial i guarda de fet), mesures que han de constar i complir-se en el títol.

Model d'escriptura

NÚMERO

(Data i lloc)

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

D'una part:

El Sr. *, major d'edat, (si està casat, indiqueu el règim econòmic i si és el supletori legal) veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *, vigent.

El Sr. *, major d'edat, (si està casat, indiqueu el règim econòmic i si és el supletori legal) veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *, vigent.

I de l'altra:

EL SENYOR *, (Representant de la societat), major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

Els senyors * i * intervenen en el seu propi nom i dret.

El senyor *, (representant) en nom i representació de la companyia mercantil *, domiciliada a *, constituïda per temps indefinit en escriptura atorgada el * davant del notari de *, Sr. *, el dia *. INSCRITA al Registre Mercantil de * al volum *, llibre *, full *, inscripció *. CIF A-

He tingut a la vista còpia autèntica de la documentació fefaent abans citada, de la qual es conservarà còpia a la Notaria; d'aquesta documentació resulta el domicili expressat i que l'objecte de la societat és el següent: *. (Procedeix transcriure l'article pertinent dels estatuts).

Comprovació de Revocació del Número d'Identificació Fiscal. Jo, el Notari, faig constar expressament que he complert amb l'obligació de consultar si el CIF de la societat, ha estat objecte de revocació per part de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. Realitzada la consulta en el Registre dels CIF revocats de la AEAT, resulta que el corresponent a aquesta societat no es troba en aquest Registre dels CIF revocats.

Als efectes del que disposa la «Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización» es fa constar que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar- els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques- 2009 (CNAE-2009: Vegeu Clasificación Nacional de Actividades Económicas).

Ratifica el compareixent que les dades identificatives de la societat que representa són les abans indicades i, especialment, assevera que no han variat ni l'objecte social ni el domicili social de la seva representada.

Les seves facultats per a aquest acte resulten:

A).- Del seu càrrec de *, nomenat, per termini de * anys, per acord de la junta general de *, elevat a públic en escriptura formalitzada el *, davant del notari de *, Sr. *, el dia *, còpia autèntica de la qual s'ha tingut a la vista i que va causar la inscripció * en el Registre Mercantil.

B).- Dels acords de la junta general de la societat, celebrada, amb caràcter d'universal, en el domicili social, el dia * , segons certificat, que incorporo a aquesta matriu, expedida per l'administrador solidari (o el que sigui adient) la firma del qual legitimo.

Manifesta el senyor * que les seves facultats per a aquest acte no li han estat revocades, restringides ni limitades i que es troben en íntegra vigència. I jo, el Notari, considero que té facultats suficients per elevar a públics acords de la societat que representant i especialment per comprar les accions acordades en la junta general referida.

Els identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pels seus expressats Documents Nacionals d'Identitat, els números de la qual coincideixen amb el de la seva Identificació fiscal.

(Judici notarial: opcions)

 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i exerceixen la seva capacitat jurídica mitjançant la seva decisió d'atorgar aquesta Escriptura que qualifico de COMPRAVENDA D'ACCIONS i EXPOSEN:
 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i capacitat per a l'atorgament d'aquesta Escriptura que qualifico de COMPRAVENDA D'ACCIONS i EXPOSEN:
 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport, per a l'atorgament d'aquesta Escriptura que qualifico de COMPRAVENDA D'ACCIONS i EXPOSEN:

I.- El senyor * és titular, (entre d'altres), de * accions, números * al *, ambdós inclosos de la societat *, que va adquirir ....

II.- El senyor * és titular, (entre d'altres), de * accions, números * al *, ambdós inclosos de la societat *, que va adquirir ....

III.- Posat en coneixement dels accionistes de la societat * la intenció del senyor * i del senyor * de vendre part de les seves accions i concretament les referides als expositius anteriors, en la referida junta general de *, van renunciar tots els socis el dret d'adquisició preferent, i la societat va decidir exercitar el referit dret d'adquisició preferent que la Llei li atorga; es va fixar, com a preu màxim d'adquisició, la quantitat de * euros, i com a preu mínim * euros per acció. La durada de l'autorització per realitzar l'adquisició es va fixar en un * mes/és a comptar de l'esmentada data de la junta.

IV.- Exposat el que precedeix, segons intervenen, ATORGUEN:

PRIMER.- El senyor * VEN en aquest acte a la companyia mercantil *, aquí representada pel Sr. *, qui, per a l'esmentada societat, COMPRA i adquireix les * accions referides a l'expositiu I d'aquesta escriptura, pel preu de * euros, que el venedor reconeix haver rebut de la societat compradora, abans d'aquest acte, íntegrament i a entera satisfacció, raó per la qual li atorga la més ferma carta de pagament.

SEGON.- El Sr. *, (ídem).....

TERCER.- Els venedors transmeten a la societat compradora les respectives accions venudes, amb tots els seus drets annexos, lliures de tota càrrega o afecció.

QUART.- Totes les despeses d'aquesta escriptura i els impostos que la gravin, seran pagats per la societat compradora.

OBSERVACIÓ FISCAL.- En tractar-se de compra a favor de la mateixa societat se sol·licita l'exempció de l'impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i de l'impost sobre el Valor Afegit.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

MANIFESTACIÓ NOTARIAL SOBRE EL TITULAR REAL

Opció 1.- Sense resultat:

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat jo el notari la Base de dades de Titular Real, no havent-se obtingut...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR