Escriptura de compravenda de farmàcia

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aNoviembre 2023Contenido
  • 1 Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021
  • 2 Model d'Escriptura
  • 3 Comentari
  • 4 Doctrina Administrativa citada
  • 5 Legislación citada
Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021

El DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021.

Per això s'assenyalen algunes formes del judici notarial de capacitat (ja que tota persona té capacitat,) sense perjudici que a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica li siguin exigibles mesures de suport (voluntàries, intervenció de l'assistent o del defensor judicial i guarda de fet), mesures que han de constar i complir-se en el títol.

Model d'Escriptura

NÚMERO

(Data i lloc)

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

D'una part:

El Sr. *, major d'edat, (si està casat, indiqueu el règim econòmic i si és el supletori legal) veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *, vigent.

I de l'altra:

El Sr. *, major d'edat, (si està casat, indiqueu el règim econòmic i si és el supletori legal) veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *, vigent.

Tots de veïnatge civil català.

Intervenen en nom propi.

Els identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pels seus expressats Documents Nacionals d'Identitat, els números de la qual coincideixen amb el de la seva Identificació fiscal.

(Judici notarial: opcions)

  • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i exerceixen la seva capacitat jurídica mitjançant la seva decisió d'atorgar aquesta Escriptura que qualifico de COMPRAVENDA DE FARMÀCIA i EXPOSEN:
  • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i capacitat per a l'atorgament d'aquesta Escriptura que qualifico de COMPRAVENDA DE FARMÀCIA i EXPOSEN:
  • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport, per a l'atorgament d?aquesta Escriptura que qualifico de COMPRAVENDA DE FARMÀCIA i EXPOSEN:

I.- Que el senyor * és propietari d'una oficina de farmàcia, amb despatx obert al públic, degudament autoritzat pel Col·legi de Farmacèutics de la província de *, situada al carrer *, de * (i de la farmaciola situada a *).

II.- La farmàcia li pertany per compra (herència, etc.)....

Càrregues:- Manifesta que està lliure de càrregues.

III.- En estar convinguda la compravenda de la farmàcia (i conseqüentment de la Farmaciola esmentada per dependre una de l'altra), s'ha sol·licitat del Col·legi Oficial de Farmacèutics i està concedida la pertinent autorització, segons acrediten amb certificat que m'exhibeix i del que uneixo fotocòpia a aquesta matriu, que testimonio.

IV.- Els compareixents volen formalitzar el que ja prèviament han convingut entre ells, d'acord amb les següents ESTIPULACIONS:

PRIMERA. El senyor * VEN en aquest acte la farmàcia (i farmaciola auxiliar d'ella dependent), descrita/es a l'expositiu I d'aquesta escriptura, lliure/s de càrregues i al corrent de les obligacions fiscals i laborals a la senyora * la qual la/les COMPRA.

SEGONA. El preu per aquesta compravenda, sense les existències, és la quantitat de * euros.

El pagament del preu s'ha realitzat i queda identificat de la forma següent:

(Malgrat no es tracti de venda d'immobles, únics que menciona la Llei 36/2006, de 29 de novembre, «de medidas para la prevención del fraude fiscal», és preferible la correcta identificació del mitjà de pagament).

El venedor reconeix haver rebut íntegrament el preu de la part compradora i li atorga carta de pagament.

TERCERA. En data * d'enguany, s'ha fet un inventari de les existències de la farmàcia (i farmaciola referides), i s'han valorat en la quantitat de * euros.

Aquesta quantitat s'ajorna per ser pagada per la part compradora, el dia *...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR