ORDRE ARP/177/2006, d'11 d'abril, per la qual s'estableixen mesures complementàries de regulació de l'extracció de corall al litoral de Catalunya.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rango de LeyOrdre

ORDRE

ARP/177/2006, d'11 d'abril, per la qual s'estableixen mesures complementàries de regulació de l'extracció de corall al litoral de Catalunya.

Havent finalitzat la campanya d'extracció de corall corresponent a l'any 2005 i examinades les dades obtingudes a partir de les estadístiques d'extracció de corall al litoral de Catalunya, és procedent mantenir mesures complementàries de regulació d'aquesta activitat per a l'any 2006.

La zona compresa entre el límit nord del terme municipal de l'Escala i el cap de Begur no manifesta encara símptomes clars de recuperació, per la qual cosa es creu necessari mantenir un any més la prohibició de recollida de corall a tota la zona.

D'altra banda, s'ha reduït també la zona d'extracció autoritzada en l'àmbit del parc natural del Cap de Creus i per tant no procedeix incrementar el nombre de llicències que preveu el Decret 389/2004, de 21 de setembre, sobre extracció de corall (DOGC núm. 4234, de 7.10.2004).

L'article 2.3 de l'esmentat Decret 389/2004, habilita el titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per establir, mitjançant una ordre, el període de pesca autoritzat i l'article 10.1 del mateix Decret estableix que la persona titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca pot modificar, amb l'informe tècnic de l'òrgan competent de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, tant les zones per a l'extracció de corall vermell com el nombre màxim d'autoritzacions a cada una.

Així mateix, l'article 6.1 de l'esmentat Decret 389/2004, fixa els criteris de prioritat d'acord amb els quals s'han d'atorgar les autoritzacions en cas que el nombre de sol·licituds superi el d'autoritzacions.

Per tal que el procediment per a l'atorgament de les autoritzacions es realitzi amb el màxim de transparència i objectivitat, es considera necessari establir la puntuació dels esmentats criteris de prioritat ja establerts mitjançant el Decret 389/2004, el qual habilita el titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la seva disposició addicional, a dictar les disposicions que calguin per a la seva aplicació.

En conseqüència, d'acord amb els esmentats articles i amb l'informe tècnic del Servei de Recursos Marins de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de data 8 de març de 2006.

A proposta de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Campanya

1.1 La campanya...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR