DECRET 413/1987, de 22 de desembre, pel qual es determinen els òrgans competents per incoar els expedients i per imposar les sancions en matèria de seguretat de les instal·lacions industrials. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 1008, pàg. 2696, de 22.6.1988).

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme
Rango de LeyDecret

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.

La Llei 13/1987, de 9 de juliol, de Seguretat de les Instal·lacions Industrials, estableix, al seu article 12, que el Consell Executiu ha de determinar per Reglament els òrgans competents per a la incoació dels expedients sancionadors oportuns i per a la imposició de sancions.

Alhora, l'article 11.3 estableix que, dins els límits establerts per les sancions administratives, aquestes es fixaran d'acord amb el risc que comporta la infracció per a la salut o la integritat de les persones i per al medi i d'acord amb la naturalesa dels béns amenaçats, la freqüència de les infraccions anàlogues i, si s'escau, la reincidència.

És per tot això que, a proposta del Conseller d'Indústria i Energia i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

1.1 Els expedients sancionadors amb relació a la Llei 13/1987, de 9 de juliol, de Seguretat de les Instal·lacions Industrials, podran iniciar-se per denúncia o d'ofici com a resultat de les actuacions d'inspecció i control realitzades pel personal facultatiu de l'Administració o de les entitats d'inspecció i control. 1.2 Seran competents per incoar l'expedient sancionador: els caps dels Serveis Territorials i directors generals competents per raó de la matèria. 1.3 Els expedients sancionadors es tramitaran d'acord amb el que preveu la Llei de Procediment Administratiu.

Article 2

La imposició de les sancions correspondrà als òrgans següents:

  1. Al Cap del Servei Territorial corresponent si la quantia de la sanció no excedeix les 100.000 pessetes.

  2. Als directors generals si la quantia de la sanció proposada és superior a 100.000 pessetes i no excedeix les 500.000 pessetes o si inclou la suspensió durant un període màxim de sis mesos per certificar davant l'Administració d'aquelles empreses instal·ladores, reparadores i conservadores que han d'inscriure's en registres administratius d'acord amb els vigents reglaments de seguretat industrial.

  3. Al Conseller d'Indústria i Energia si la quantia de la sanció proposada és superior a 500.000 pessetes i no excedeix les 2.500.000 pessetes o si inclou la suspensió durant un període superior a sis mesos i no supera un període màxim de dos anys de la capacitat per a certificar davant l'Administració d'aquelles empreses sotmeses a inscripció en registres...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR