Decret 56/2013, de 13 de desembre, de modificació del Decret 63/1994, de 13 de maig, d’assumpció de competències en matèria de corporacions de dret públic (acadèmies)

SecciónI. Disposicions generals
EmisorCONSELL DE GOVERN
Rango de LeyDecret

El Decret 6/2013, de 2 de maig, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, atribueix a la Vicepresidència i Conselleria de Presidència, per mitjà de la Direcció General de Relacions Institucionals i Acció Exterior, la competència en matèria de relacions amb reials acadèmies i acadèmies, com també el registre d’aquestes corporacions de dret públic.

Entre altres finalitats, aquesta disposició organitzativa té per objecte, amb vista a l’eficàcia i l’eficiència del funcionament dels serveis, concentrar en un únic centre directiu tots els registres administratius de les entitats jurídiques, per la qual cosa el Registre d’Acadèmies que l’extinta Direcció General de Cultura i Joventut gestionava abans passa a la competència orgànica de la Direcció General de Relacions Institucionals i Acció Exterior.

Per tot això, i d’acord amb el nou marc competencial, s’han de dur a terme necessàriament alguns canvis normatius, entre d’altres, la modificació del Decret63/1994, de 13 de maig, d’assumpció de competències en matèria de corporacions de dret públic (acadèmies), per tal d’adequar la disposició general esmentada a l’estructura orgànica bàsica dimanant del Decret 6/2013, de 2 de maig, del president de les Illes Balears, que comporta també introduir algunes modificacions quant a la competència dins l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de suport institucional a les corporacions de dret públic per excel·lència: les reials acadèmies i acadèmies.

Per tot això, a proposta del vicepresident i conseller de Presidència i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 13 de desembre de 2013,

DECRET

Article primer

Es dóna una nova redacció a l’article 5 del Decret 63/1994, de 13 de maig, amb el contingut literal següent:

Article 5
  1. S’atribueixen a la Vicepresidència i Conselleria de Presidència les potestats administratives referents a la institució i al funcionament de les acadèmies, sens perjudici de la competència per a la seva creació, que correspon al Consell de Govern.

  2. La Vicepresidència i Conselleria de Presidència assumeix la gestió del Registre d’Acadèmies, en el qual s’han d’inscriure els actes de constitució, els estatuts i les seves modificacions, els òrgans de govern i la resta d’actes d’aquestes...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR