ORDRE AAM/196/2011, de 27 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a compatibilitzar les activitats apícoles amb la conservació de l'abellerol al territori de Catalunya i es convoquen les corresponents al 2011.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rango de LeyOrdre

ORDRE

AAM/196/2011, de 27 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a compatibilitzar les activitats apícoles amb la conservació de l'abellerol al territori de Catalunya i es convoquen les corresponents al 2011.

El Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, declara espècie protegida l'abellerol (Merops apiaster); així mateix, l'abella de la mel és una espècie d'interès especial d'acord amb el Decret 110/2003, de 15 d'abril.

L'abellerol causa pèrdues a l'apicultura pel seu efecte depredador i dissuasiu, però es considera necessari fomentar l'activitat apícola, que té efectes profunds en la conservació dels ecosistemes i de la biodiversitat per l'efecte pol·linitzador de les abelles, i també és necessari protegir l'abellerol.

Els ajuts a què fa referència aquesta Ordre s'emmarquen en el Programa nacional de mesures d'ajut a l'apicultura Espanya 2011-2013 presentat per l'Administració general de l'Estat a la Comissió Europea, i en compliment del que estableix l'article 105.2 del Reglament (CE) 1237/2007, del Consell, de 22 d'octubre de 2007, pel qual es crea l'Organització Comuna de Mercats Agrícoles i s'estableixen disposicions específiques per determinats productes agrícoles (Reglament únic de les OCM).

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector apícola mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats a compatibilitzar les activitats apícoles amb la conservació de l'abellerol al territori de Catalunya, les quals es publiquen a l'annex 1 d'aquesta Ordre, i la classificació dels àmbits d'aplicació dels ajuts, la qual es publica a l'annex 2.

Article 2

2.1 Obrir la convocatòria per a l'any 2011 dels ajuts destinats a compatibilitzar les activitats apícoles amb la conservació de l'abellerol al territori de Catalunya, d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'article 1 precedent.

2.2 El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre en el DOGC.

2.3 Els ajuts d'aquesta Ordre són a càrrec de la partida pressupostària AG07D/480000100/5510 dels pressupostos del DAAM per a l'any 2011, dotada amb un import màxim de 160.000 euros.

2.4 L'òrgan instructor dels expedients d'ajut és el Servei de Biodiversitat i Protecció dels Animals.

2.5 L'òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és la persona titular de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat. A aquests efectes es nomena una Comissió de valoració que serà l'òrgan col·legiat encarregat de valorar les sol·licituds d'ajuts, formada pel subdirector general o la subdirectora general de la Biodiversitat, el cap o la cap del Servei de Biodiversitat i Protecció dels Animals i el cap o la cap de la Secció de Conservació de la Biodiversitat.

2.6 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a la persona sol·licitant serà de sis mesos a comptar des de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. Si no hi ha resolució expressa la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

2.7 Contra la resolució del director o la directora general del Medi Natural i Biodiversitat que no posa fi a la via administrativa es podrà interposar recurs d'alçada davant el conseller o consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la notificació de la resolució.

2.8 Els ajuts concedits es faran públics al web http://www.gencat.cat/daam/ajuts/ fent ús dels mitjans electrònics establerts, i els que superin els 3.000 euros es publicaran, a més, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre MAH/279/2007, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a compatibilitzar les activitats apícoles amb la conservació de l'abellerol i l'Ordre MAH/145/2009, de 24 de març, per la qual es modifiquen les bases reguladores de les subvencions destinades a compatibilitzar les activitats apícoles amb la conservació de l'abellerol al territori de Catalunya.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Barcelona, 27 de juliol de 2011

Josep Maria Pelegrí i Aixut

Conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Annex 1

Bases reguladores

—1 Objecte dels ajuts

L'objecte dels ajuts que estableix l'Ordre és compatibilitzar les activitats apícoles amb la conservació de l'abellerol.

Els ajuts tenen per objecte ajudar i facilitar en l'activitat de les persones apicultores que treballen amb l'abella de la mel (Apis mellifera) a les zones amb abundància molt alta, alta i mitjana d'abellerol, que s'indiquen a l'annex 2 d'aquesta Ordre, atès que aquest ocell fa disminuir la producció de mel i atès l'efecte important de l'abella de la mel en la conservació de la biodiversitat per la seva acció pol·linitzadora.

—2 Persones beneficiàries

Poden ser beneficiaris de l'ajut les persones físiques o jurídiques titulars d'explotacions apícoles que compleixin els requisits següents:

 1. Que estiguin donades d'alta a la Seguretat Social en el règim especial agrari per compte propi. En el cas de les persones jurídiques han d'estar donats d'alta tots els socis.

 2. Que tinguin com a mínim 150 ruscos en total.

 3. Que els ruscos pels quals es demana la subvenció estiguin situats al territori de Catalunya, de manera permanent des del 15 de juny al 15 de setembre de l'any de la convocatòria en curs, a les zones amb abundància molt alta, alta o mitjana d'abellerol, segons la zonificació que estableix l'annex 2 d'aquesta Ordre. El compliment d'aquest requisit s'acreditarà per declaració responsable a l'imprès normalitzat de sol·licitud de la subvenció.

 4. Que tinguin cura que l'estat i les condicions dels assentaments on es disposen els ruscos per als quals es fa la sol·licitud no siguin perjudicials o contraris a l'objecte de la subvenció. El compliment d'aquest requisit s'acreditarà per declaració responsable a l'imprès normalitzat de sol·licitud de la subvenció.

 5. Que tinguin actualitzats el full de cens de l'explotació i el full de registre del programa sanitari de la cartilla d'apicultor.

 6. Que tinguin totes les autoritzacions, permisos i llicències necessàries per poder desenvolupar les activitats subvencionades.

  —3 Tipus i quantia dels ajuts

  3.1 L'ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per:

 7. Per activitat en zones amb abellerol.

  Se subvencionen les activitats apícoles amb zones d'abundància molt alta, alta o mitjana d'abellerol.

  A les zones d'abundància molt alta d'abellerol: fins a 12 euros per rusc.

  A les zones d'abundància alta d'abellerol: fins a 8 euros per rusc.

  A les zones d'abundància mitjana d'abellerol: fins a 4 euros per rusc.

 8. Per reposició de baixes d'abelles reines.

  Fins a 12 euros per rusc, només per al 25% dels ruscos amb dret a un ajut d'acord amb aquestes bases a les zones d'abundància molt alta d'abellerol.

  3.2 Els beneficiaris o les beneficiàries només podran optar, com a màxim, al nombre de ruscos que tinguin reconeguts en el cens actualitzat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural d'acord amb la normativa vigent, amb un màxim de:

 9. 750 ruscos en total (750 ruscos per soci ATP...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR