STSJ Cataluña , 30 de Septiembre de 2002

PonenteLUIS JOSE ESCUDERO ALONSO
ECLIES:TSJCAT:2002:10811
Número de Recurso4370/2002
ProcedimientoSOCIAL
Fecha de Resolución30 de Septiembre de 2002
EmisorSala de lo Social

Rollo núm. 4370/2002 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA SALA SOCIAL MIF ILMO. SR. D. ANTONIO GARCÍA RODRÍGUEZ ILMO. SR. D. JORDI AGUSTÍ JULIÀ

ILMO. SR. D. LUIS JOSÉ ESCUDERO ALONSO En Barcelona a 30 de septiembre de 2002 La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por los Ilmos. Sres.

citados al margen, EN NOMBRE DEL REY ha dictado la siguiente S E N T E N C I A Nº 6150/2002 En el recurso de suplicación interpuesto por Alexander y Otros frente a la Sentencia del Juzgado de lo Social nº. 1 de Granollers de fecha 15 de febrero de 2.002 dictada en el procedimiento nº. 1523/2001 y siendo recurrida ACTARIS CONTADORES, S.A. Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. D. LUIS JOSÉ

ESCUDERO ALONSO.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Con fecha 8 de noviembre de 2.001 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Conflicto colectivo, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 15 de febrero de 2.002 que contenía el siguiente Fallo:

Desestimo la demanda de conflicte col.lectiu presentada per Alexander i d'altres, en qualitat de membres del Comitè d'Empresa de l'empresa ACTARIS CONTADORES, S.A., contra l'empresa ACTARIS CONTADORES, S.A. Absolc l'empresa ACTARIS CONTADORES, S.A. (antiga Schlumberger Industries, S.A.) de totes les peticions de la present demanda de conflicte col.lectiu.

SEGUNDO

En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:

Primer

Els actors, Alexander , Catalina , Julia , Raquel , María Consuelo , Celestina , Mariano , Simón , Carlos Daniel , Juan Pablo , Arturo , Olga i Felipe , presten els seus serveis per compte de l'ocupadora. Actuen en qualitat de membres del Comitè d'Empresa. L'empresa té el seu centre de treball ubicat a Montornès del Vallès. Aquest conflicte afecta el personal de taller (treballadors directes) en la quantia d'uns 180 operaris.

Segon

Els actors van interposar conflicte col.lectiu partint de l'establert a l'art. 55 del conveni col.lectiu d'empresa. Segons aquesta disposició, els treballadors que es trobin en situació de ILT (actual IT)

percebran un ajut consistent en un complement equivalent a la diferència entre la quantitat que satisfà la Seguretat Social i la que hauria percebut realment a l'empresa si hagués treballat, primes excloses. La normativa indica que l'empresa es reserva la facultat de retirar individualment els beneficis si els percentatges d'absentisme sobrepassen el 5 per 100.

El conflicte es va originar perquè l'empresa va abonar les pagues estraordinàries completes, malgrat que els treballadors estaven incursos en processos d'incapacitat i posteriorment els va realitzar el descompte. El conflicte col.lectiu va sol.licitar el dret a percebre aquelles pagues íntegrament amb independència de les baixes mèdiques. La Sentència de 6.6.00, dictada pel Jutjat Social núm. 2 de Barcelona, va estimar la demanda a l'entendre que l'empresa, des de 1997 les abonava i això era una condició més beneficiosa (actuacions 49/00).

Tercer

Els actors van sol.licitar l'execució provisional de la Sentència i l'empresa hi va donar compliment i va trametre un escrit al Comitè d'Empresa de data 4.10.00 amb el text següent:

"ASUNTO. Pagas extras Se informa que en la nómina de septiembre, se procederá a la ejecución provisional de la sentencia dictada en fecha 6 de junio, abonando a los trabajadores afectados, las diferencias descontadas en las pagas extras de julio y diciembre por incapacidad transitoria.

Los abonos se realizarán en el concepto de nómina denominado Diferencias Paga Extra".

Quart

Interposat recurs de suplicació contra la Sentència del Jutjat Social núm. 2 de Barcelona, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en data 19.12.00, va dictar la Sentència núm. 10434/2000 que estimava el recurs presentat per l'empresa, revocava la Sentència del Jutjat Social núm. 2 i, conseqüentment, desestimava la demanda origen del procés.

Cinquè

L'empresa, en data 5.3.01, va trametre escrits als diferents treballadors afectats en els quals indicava:

"ASUNTO: Pagas Extras De acuerdo a la sentencia número 10434/2000 del Tribunal Superior de Justicia y según comunicado de fecha 8 de febrero del 01, a continuación se detallan los importes que fueron abonados en concepto de pagas extras y que ahora se deberán descontar.

Detalle de los importes:

...../.....

Los descuentos se efectuaron según detalle:

...../.....".

Sisè

Amb data 16.1.02, el lletrat de la part actora va presentar un escrit al Jutjat Social 2 de Barcelona, a les actuacions 49/00, mitjançant el qual sol.licitava que el Jutjat requerís l'empresa perquè

tornés als treballadors afectats aquelles quantitats que els van ser abonades en execució de sentència d'instància i que els han estat tretes el mes de març de 2001 com a conseqüència de la Sentència del TSJC.

Per provisió de data 30.1.02, el Jutjat Social núm. 2 de Barcelona va resoldre que "en vista de les actuacions i ja que aquest procediment ha resolt un conflicte col.lectiu per a la determinació d'un reconeixement de dret, s'estima que no és aquest el procés adequat per dur a terme les demandes dels demandants, sense perjudici del dret que tenen d'interposar cada un la seva petició concreta en demanda individual".

TERCERO

Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte actora, que formalizó dentro de plazo, y que la parte contraria, a la que se dio traslado impugnó, elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO

Por los miembros del Comité de empresa demandante en los presentes autos se interpone recurso de suplicación contra la sentencia dictada...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR