DECRET 391/2006, de 17 d'octubre, pel qual es modifica el circuit de notificació de les malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics al Departament de Salut.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rango de LeyDecret

DECRET

391/2006, de 17 d'octubre, pel qual es modifica el circuit de notificació de les malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics al Departament de Salut.

La vigilància epidemiològica en la salut pública consisteix en la recollida, l'anàlisi i la interpretació de tota aquella informació relacionada amb l'aparició i l'extensió de malalties i els seus determinants, amb la finalitat d'aconseguir-ne el control efectiu.

El Decret 395/1996, de 12 de desembre, pel qual s'estableixen els procediments de notificació de les malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics al Departament de Salut (DOGC núm. 2294, de 18.12.1996), va definir el circuit de notificació de les malalties de declaració obligatòria, a partir de l'estructura organitzativa del sistema sanitari públic definida per la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, i les disposicions que la despleguen, amb la finalitat de garantir que les administracions sanitàries puguin disposar de tota la informació epidemiològica.

Tanmateix, l'evolució epidemiològica experimentada per determinades malalties va aconsellar introduir diverses modificacions en la relació de malalties i brots epidèmics objecte de notificació d'acord amb el Decret esmentat, les quals es van plasmar en el Decret 316/1998, de 15 de desembre, pel qual es modifica el procediment de notificació de determinades malalties de declaració obligatòria al Departament de Salut (DOGC núm. 2792, de 23.12.1998), i en el Decret 398/2000, de 5 de desembre, de modificació del Decret 395/1996, de 12 de desembre, pel qual s'estableixen els procediments de notificació de les malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics al Departament de Salut (DOGC núm. 3294, de 29.12.2000).

Així mateix el Decret 308/2001, de 20 de novembre, pel qual es modifica el circuit de notificació de les malalties de declaració obligatòria, per tal de desconcentrar les funcions de vigilància epidemiològica, va establir unitats funcionals de vigilància epidemiològica a les regions sanitàries Barcelonès Nord i Maresme, Centre i Costa de Ponent.

Alhora, en el marc dels canvis organitzatius introduïts pel Decret 262/2000, de 31 de juliol, de reestructuració del Departament de Salut (DOGC núm. 3200, de 8.8.2000), es va considerar oportú, mitjançant el Decret 145/2003, de 10 de juny, pel qual es modifica el Decret 395/1996, de 12 de desembre, pel qual s'estableixen els procediments de notificació de les malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics al Departament de Salut (DOGC núm. 3911, de 25.6.2003), modificar el circuit de notificació de les infeccions de transmissió sexual, de manera que fos el Centre d'Estudis Epidemiològics sobre la Sida de Catalunya (CEESCAT) el destinatari de les notificacions relatives a les malalties d'aquesta naturalesa.

Posteriorment, amb la finalitat d'aconseguir una millor coordinació en la resposta als problemes de salut associats a les infeccions de transmissió sexual, a partir del Decret 445/2004, de 30 de novembre, pel qual es modifica el Decret 395/1996, de 12 de desembre, pel qual...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR