DECRET 172/2000, de 15 de maig, pel qual es deroga el Decret 237/1998, de 8 de setembre, sobre mesures de foment de l'oferta cinematogràfica doblada i subtitulada en llengua catalana.

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyDecret

172/2000, de 15 de maig, pel qual es deroga el Decret 237/1998, de 8 de setembre, sobre mesures de foment de l’oferta cinematogràfica doblada i subtitulada en llengua catalana.

El Decret 237/1998, de 8 de setembre, sobre mesures de foment de l’oferta cinematogràfica doblada i subtitulada en llengua catalana, tenia per objectiu provocar un canvi substancial, pel que fa a la llengua, en el mercat cinematogràfic de Catalunya i de garantir, d’acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, una presència significativa de la llengua catalana en l’oferta cinematogràfica.

Les companyies distribuïdores multinacionals han assumit el compromís públic d’iniciar el doblatge de pel·lícules al català i faran una distribució de les versions catalanes amb un nombre significatiu de còpies, fet que ha de permetre avançar de manera progressiva en la consecució dels objectius de la Llei de política lingüística.

Per això, a proposta del conseller de Cultura i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Es deroga el Decret 237/1998, de 8 de setembre, sobre mesures de foment de l’oferta cinematogràfica doblada i subtitulada en llengua catalana, modificat pels decrets 54/1999, de 9 de març i 201/1999, de 27 de juliol.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor el dia que es publiqui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 15 de maig de 2000

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Jordi Vilajoana i Rovira

Conseller de Cultura

(00.133.043)

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR