Certificat de l'acord Junta General convocada de SA. renovant el consell

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aAgosto 2023
Contenido
 • 1 Nota
 • 2 Model de certificat
 • 3 Comentari
  • 3.1 Normes generals
  • 3.2 Especialitat del cessament i nomenament de càrrecs
   • 3.2.1 Indicacions generals
   • 3.2.2 Reelecció d'administrador
   • 3.2.3 Casos especials
   • 3.2.4 Casos més freqüents en els quals no cal la notificació (o mitjà supletori)
   • 3.2.5 Casos en els quals s'aconsella la notificació, encara que pot discutir-se si és necessària
   • 3.2.6 Sucursals
  • 3.3 Nomenament de consellers per la minoria
  • 3.4 Consellers Delegats
   • 3.4.1 Nomenament
   • 3.4.2 Retribució al conseller delegar per funció executiva
   • 3.4.3 Majoría necessària per a la delegació
   • 3.4.4 Facultats indelegables
   • 3.4.5 Actuació del conseller delegat
   • 3.4.6 Cessament de conseller delegat
   • 3.4.7 Els consellers selegats per torn
  • 3.5 La possibilitat de Secretari no Conseller
  • 3.6 El nomenament per cooptació
  • 3.7 Regles generals per a certificats de SA convocada
  • 3.8 Junta general celebrada per videoconferència o conferència telefònica múltiple de SA
 • 4 Advertència
  • 4.1 Protecció de determinats sectors
 • 5 Jurisprudencia y Doctrina Administrativa citadas
 • 6 Legislación citada
Nota

Versió actualitzada tenint en compte les modificacions de la Llei de Societats de Capital per lleis posteriors i les normes del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació sobre la possibilitat de videoconferències o conferències telefòniques múltiples.

Es pot consultar en el Pràctico Sociedades Mercantiles el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Atenció: Si alguna Junta se celebra per videoconferència o conferència telefònica múltiple ha de tenir-se en compte el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació que afegeix un apartat 4 en l'article 3 del Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària. Pot veure's el model de junta universal en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària d'una societat anònima. Junta universal i si és convocada en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària de SA. Junta convocada i, en totes dues, com l'opció 2.

Model de certificat

CERTIFICAT (en extracte)


El senyor *, secretari (o sotssecretari-) del consell d'administració de la companyia mercantil * S.A (en el seu cas: amb càrrec vigent i inscrit).


CERTIFICO:

I.- Que en el llibre d'actes de la societat, (o de la junta general, si hi ha un llibre especial pel consell d'administració) hi figura la corresponent a la junta general extraordinària, celebrada el dia *, (atenció: en acords de Juntes celebrades a comptar del 24-12-2014 es dirà: en la qual els assumptes sotmesos a la Junta van ser votats separadament conforme a l'art. 197 bis de la Llei de Societats de Capital) i de la qual resulta el següent:

A.- La junta es va celebrar en el domicili social, amb caràcter d'universal. El nom i la signatura dels assistents (socis o representants d'aquests) figuren a continuació de la data, el lloc i l'ordre del dia. La celebració de la junta va ser acceptada per unanimitat.

B.- Van actuar com a president i secretari, respectivament, el Sr. * i el Sr. *, elegits per unanimitat entre tots els socis. (Ha d'actuar com a president el que indiquin els estatuts; en el seu defecte ha de presidir la junta el president del consell d'administració i, en defecte d'aquest, l'accionista elegit, en cada cas, pels socis assistents a la reunió i és assistit per un secretari que ho serà el que prevegin els estatuts, en el seu defecte el secretari del consell i, en el seu defecte, el nomenat pels accionistes. )

C. El text de la convocatòria va ser el següent:

(Exemple: junta extraordinària: Es convoca els accionistes de la societat * SA a la junta general ordinària a celebrar en el domicili social el dia * a les * hores i en primera convocatòria i, si escau, el següent dia i a la mateixa hora en segona convocatòria. L'ordre del dia és el següent: 1. Cessament dels membres del consell d'administració.- 2.- Nomenament de nou consell d'administració. 3.- Delegació de facultats. Signat *.)

(Per a tota societat de capital, la nova redacció de l'art. 174 de la llei diu que la convocatòria expressarà «el cargo de la persona o personas que realicen la convocatoria», i, per tant, caldrà que això consti al certificat').

D.- Van actuar com a president i secretari, respectivament, el Sr. * i el Sr. *, elegits per unanimitat entre tots els socis (Ha d'actuar com a president el previst als estatuts; a manca de previsió, ha de presidir la junta el president del consell d'administració i, si no n'hi ha, l'accionista elegit, en cada cas, pels socis assistents a la reunió i és assistit per un secretari que ho serà el que prevegin els estatuts i, si no n'hi ha, el nomenat pels accionistes).

E.- Es va confeccionar la pertinent llista d'assistents en la mateixa acta (o en un annex signat pel president i el secretari de la junta, o mitjançant un fitxer o un suport magnètic que compleix la normativa de l'art. 98 del Reglament), i en va resultar la concurrència següent: nombre de socis concurrents amb dret a vot, indicant quants ho fan personalment i quants hi assisteixen per representació, així com el percentatge de capital social que uns i altres representen.

F.- L'ordre del dia va ser el que consta en el text de la convocatòria, i no s'ha demanat, d'acord amb l'art. 172 de la LSC, cap complement a aquesta.

G.- L'Acta va ser aprovada a continuació de la seva celebració i signada pel President i el Secretari (o en el termini de quinze dies pel President i els dos interventors nomenats un en representació de la majoria i un altre per la minoria) complint-se tots els requisits dels articles 97 y 98 del Reglamento del Registro Mercantil.

II.- Que entre els acords sotmesos a votació i aprovats, en la forma que es dirà, figuren els següents:

PRIMER.- 1.- Declarar el cessament de tots els membres del consell d'administració de la societat. (En el cas d'haver esgotat el termini es dirà: per haver finalitzat el termini del seu nomenament, aprovant la seva gestió).

SEGON.- Nomenar i, en el que calgui, reelegir consellers de la societat, per un termini de cinc anys (o sis anys, vegeu comentari) els següents senyors:

Els nomenats, presents en aquest acte, ACCEPTEN els seus càrrecs i manifesten que no els afecta cap de les prohibicions de l'art. 213 de la Llei de Societats de Capital ni altres incompatibilitats legals, especialment ni les de la Llei 3/2015 de 30 de març ni les de les altres disposicions legals, estatals o autonòmiques aplicables, la qual cosa ratifiquen tots els assistents.

TERCER.- Reunits en aquest acte tots els components del nou consell d'administració, acorden per unanimitat celebrar reunió de consell i, amb el vot favorable de tots ells, adopten els següents acords:

1.- Nomenar els següents càrrecs en el sí del consell d'administració:

PRESIDENT: *.

SECRETARI: *.

VOCAL: *.

2.- Nomenar consellers delegats de la societat, els senyors *

amb totes les facultats que la Llei i els estatuts estableixen, excepte les indelegables, que podran desenvolupar en forma indistinta.

Els nomenats, presents en aquest acte, accepten els seus respectius càrrecs.

Aprovació: Aquests acords van ser aprovats per unanimitat, (o pel que fa el nomenament de consellers per socis que representen el *% del capital i els càrrecs del consell per * dels seus components).

III.- Que pel que fa a elevar a públics els anteriors acords, a l'acta hi consta el següent:

- Facultar l'administrador únic (o solidari, els dos mancomunats, un o diversos membres del consell d'administració, etc.), de la societat, Sr. * perquè de conformitat amb la Llei, pugui: comparèixer davant notari a fi d'atorgar la corresponent escriptura que elevi a públics els anteriors acords, signant tots els documents que siguin necessaris, tant públics com privats, fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil, incloent-hi instàncies de rectificació.

I perquè consti, als oportuns efectes, lliuro aquest certificat, a * , a *.


El secretari -- Vistiplau: el president

Comentari

Nota: es pot veure al final del comentari les normes per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 que s'han dictat en punts que afecten aquest tema.

Normes generals L'acord ha de ser adoptat per la junta amb la concurrència de l'art.193 de la Ley de Sociedades de Capital (abans art. 102 de la LSA), és a dir, que en primera convocatòria hagin concorregut accionistes, presents o representats, que siguin titulars almenys del 25% del capital social amb dret a vot, podent els estatuts indicar un quòrum superior; en segona convocatòria serà vàlida la constitució de la junta qualsevol que sigui la seva concurrència. Ha de ser aprovat per la majoria que indica l'art.201.1 de la LSC:
1. En las sociedades anónimas, los acuerdos sociales se adoptarán por mayoría simple de los votos de los accionistas presentes o representados en la junta, entendiéndose adoptado un acuerdo cuando obtenga más votos a favor que en contra del capital presente o representado.
Especialitat del cessament i nomenament de càrrecs

Un administrador únic, qualsevol dels solidaris, qualsevol dels mancomunats o un conseller, cessen per:

Mort del nomenat. Haurà d'aportar-se certificat de defunció; per això, l'afirma Resolució de 1 de desembre de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública [j 1] que per a inscriure la liquidació d'una societat segons acord del liquidador únic, és necessària la prèvia inscripció del cessament inscrit com a administrador, de manera que si està mort haurà d'aportar-se el corresponent certificat de defunció.

Renúncia al càrrec. Vegeu Escriptura de renúncia o dimissió al càrrec de conseller, administrador o liquidador d'una S.A.

Compliment del termini de designació o conseller nomenat (en aquest...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR