Certificat d'un acord d'una societat anònima unipersonal

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aMarzo 2021
Contenido
  • 1 Nota
  • 2 Comentari
    • 2.1 Normes
    • 2.2 Doctrina de la DGRN
    • 2.3 L'atorgament de poders és competència de l'òrgan d'administració.
  • 3 Doctrina Administrativa citada
  • 4 Legislación citada
Nota

Versió actualitzada tenint en compte les modificacions de la Llei de Societats de Capital per lleis posteriors i les normes del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació sobre la possibilitat de videoconferències o conferències telefòniques múltiples.

Es pot consultar en el Pràctico Sociedades Mercantiles el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Atenció: Si alguna Junta se celebra per videoconferència o conferència telefònica múltiple ha de tenir-se en compte el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació que afegeix un apartat 4 en l'article 3 del Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària. Pot veure's el model de junta universal en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària d'una societat anònima. Junta universal i si és convocada en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària de SA. Junta convocada i, en totes dues, com l'opció 2.


CERTIFICAT:


El senyor *, administrador únic (o el Sr. * administrador solidari, o el Sr. * i el Sr. *, administradors mancomunats, o el Sr. * secretari - o sotssecretari- del consell d'administració), de la companyia mercantil * SA, amb càrrec vigent i inscrit al Registre Mercantil,


CERTIFICO:

I.- Que en el llibre d'actes de la societat, hi figura la corresponent a la junta general extraordinària celebrada el dia *, de la qual en resulta el següent:

A.- El soci únic, Sr.* va decidir constituir-se en junta general, i va adoptar els següents acords: ..

B.- (En el seu cas) Que pel que fa a elevar a públics els anteriors acords, en l'acta hi consta el següent:

- Facultar l'administrador únic (o solidari, els dos mancomunats, un o diversos membres del consell d'administració, etc.), de la societat, Sr. * perquè, de conformitat amb la Llei, pugui: comparèixer davant notari a fi d'atorgar la corresponent escriptura que elevi a públics els anteriors acords, signant tots els documents que siguin necessaris, tant públics com privats, fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil, incloent-hi instàncies d'esmena.

I perquè consti, als oportuns efectes, lliuro aquest certificat, a , a *.


(Firma del/s certificador/s; en cas de certificar el secretari (o sotssecretari) del consell d'administració caldrà afegir la firma del president (o vicepresident) precedida de la paraula vist i plau.)


Comentari

Model de certificat d'acords de junta general d'una societat unipersonal.

Normes

Les societats unipersonals estaven regulades en la LSRL i la seva normativa s'aplicava a les anònimes segons l'art. 311 de LSA (afegit amb ocasió de la LSRL de 23 de març de 1995); ara estan regulades amb caràcter general per a les societats de capital en la precisament denominada Ley de Sociedades de Capital.

Cal observar:

1.- Que als certificats d'acords de soci únic es refereix l'art. 97, número 2 del Reglament del Registre Mercantil, que diu que les decisions del soci únic es consignaran en acta, que se extenderá o transcribirá en el Libro de Actas correspondientes, con expresión de la fecha y lugar en que se hubiere celebrado y el contenido de los acuerdos y si se han adoptado personalmente o por representante; i observem que l'art. 15 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC)|art=15}} ens diu que aquestes actes han d'estar firmades pel soci o el seu representant.

2.- Lògicament no cal fer constar a l'acta ni al certificat:

a) cap referència a la 'convocatòria (en principi ningú no es convocarà a si mateix, encara que no serà sempre...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR