El CEDH y el proceso jurisdiccional contencioso-administrativo

AutorPrudencio C. Moreno Trapiella
Páginas47-85
CAPÍTULO I
EL CEDH Y EL PROCESO JURISDICCIONAL
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
I. EL CARÁCTER AUTÓNOMO DE LAS NOCIONES
48('(7(50,1$1/$$3/,&$%,/,'$''(/$57
DEL CONVENIO
(ODSDUWDGRSULPHURGHODUWGHO&RQYHQLR(XURSHRSUHVFULEHODH[LVWHQFLD
GHXQ©7ULEXQDOª&RQFUHWDPHQWHVHxDODTXH©7RGDSHUVRQDWLHQHGHUHFKRDTXH
VXFDXVD VHD RtGD HTXLWDWLYD S~EOLFDPHQWH\ GHQWUR GH XQ SOD]RUD]RQDEOH SRU
XQ7ULEXQDOLQGHSHQGLHQWHHLPSDUFLDO HVWDEOHFLGRSRUODOH\TXHGHFLGLUiORVOL-
WLJLRVVREUHVXV GHUHFKRV\REOLJDFLRQHV GHFDUiFWHUFLYLO RVREUHHO IXQGDPHQWR
GHFXDOTXLHUDFXVDFLyQHQPDWHULDSHQDOGLULJLGDFRQWUDHOODª
(ODSDUWDGRVHJXQGRFRQVDJUDHOGHUHFKRDODSUHVXQFLyQGHLQRFHQFLDHODSDU-
WDGRWHUFHUR SRUVX SDUWH FRPSUHQGHXQD VHULHGHGHUHFKRV GHGHIHQVD FRPRHO
GHUHFKRDVHULQIRUPDGRGH ODDFXVDFLyQ DLQWHUURJDU DORV WHVWLJRVGHFDUJRHWF
0LHQWUDVTXHODVJDUDQWtDVGHORVSiUUDIRVVHJXQGR\ WHUFHURGHODUWGHO&RQYH-
QLRVHDSOLFDQVRODPHQWHDORVSURFHGLPLHQWRV©SHQDOHVªHOSiUUDIRSULPHURTXH
UHFRQRFHHOGHUHFKRDXQMXLFLRDQWHXQ7ULEXQDOLQGHSHQGLHQWHHLPSDUFLDOHQXQ
SURFHVRS~EOLFROD JDUDQWtDGHXQ©SURFHVRHTXLWDWLYRª DEDUFDWDPELpQORVSUR-
FHGLPLHQWRVUHIHULGRVD©GHUHFKRV\REOLJDFLRQHVGHFDUiFWHUFLYLOª
(O DUW  &('+ FRQWLHQH XQD VHULH GH JDUDQWtDV GH tQGROH SURFHVDO
HTXLSDUDEOHVmutatis mutandiD ODVGHODUW &((OOR QRREVWDQWHWDOHV JDUDQ-
WtDVQRVRQH[WHQVLEOHVDWRGRV ORVGHUHFKRVKXPDQRV\OLEHUWDGHVIXQGDPHQWDOHV
SURWHJLGRVSRUHO&RQYHQLR VLQRTXHVRODPHQWHSXHGHQ VHULQYRFDGDVFXDQGRHO
OLWLJLRYHQJDUHIHULGR DXQGHUHFKR RXQDREOLJDFLyQ GHFDUiFWHU©FLYLOªRVHVHD
REMHWRGHXQD©DFXVDFLyQSHQDOª
$KRUDELHQODVQRFLRQHV©OLWLJLRVVREUHGHUHFKRV\ REOLJDFLRQHV GH FDUiF-
WHUFLYLOªRHO ©IXQGDPHQWRGHFXDOTXLHUDFXVDFLyQHQPDWHULDSHQDOª QRSXHGHQ
VHUGHÀQLGDVSRUVLPSOHUHIHUHQFLDDOFRQWHQLGRTXHWDOHVFRQFHSWRVUHFLEHQHQHO
'HUHFKRLQWHUQR /DV ORFXFLRQHV ©GHUHFKRV GHFDUiFWHU FLYLOª \ ©DFXVDFLyQSH-
QDOªUHFLEHQ HQHO VHQRGHOD &RQYHQFLyQXQ VHQWLGRSURSLR \ ©DXWyQRPRªTXH
QRQHFHVDULDPHQWHFRLQFLGHFRQHOTXHOHVDWULEX\HHO'HUHFKRGHO(VWDGRHQFDX-
VDGR,QLFLDOPHQWHVH FRQVLGHUDEDTXH ODH[SUHVLyQ ©GHUHFKRV\REOLJDFLRQHVGH
FDUiFWHUFLYLOª VH UHIHUtD~QLFDPHQWHD ORV SURFHGLPLHQWRVGH 'HUHFKR SULYDGR
 PRUDENCIO C. MORENO TRAPIELLA
TXHGDQGRSRUWDQWR FRPSOHWDPHQWHDOPDUJHQORVSURFHGLPLHQWRVFRQWHQFLRVR
DGPLQLVWUDWLYRV(O7ULEXQDO VLQ HPEDUJR UHDOL]y XQD LQWHUSUHWDFLyQ H[WHQVLYD
GHHVWHFRQFHSWR DOLQGLFDU TXHSDUDTXHHODUW SiUUDIRUHVXOWDVHGH DSOLFD-
FLyQQR HUDQHFHVDULR TXHODVGRV SDUWHVHQ OLWLJLRIXHVHQSULYDGDV /RGHFLVLYR
HUDTXH VH WUDWDVH GHXQ SURFHGLPLHQWR FX\R UHVXOWDGRIXHVHGHWHUPLQDQWH SDUD
GHUHFKRV\REOLJDFLRQHVGHFDUiFWHUSULYDGR667('+Ringeisen y König 1.
(O7ULEXQDO KDSURSLFLDGR XQD LQWHUSUHWDFLyQ©DXWyQRPDª GH ODVGRVQRFLR-
QHVHPSOHDGDVSRUHODUWSDUDQR HQFRQWUDUVHYLQFXODGRSRUODV FDOLÀFDFLRQHV
XQLODWHUDOHVGH ORV(VWDGRV 6LOD FRPSHWHQFLDHQOD GHÀQLFLyQGH ORTXH VHDXQ
SOHLWRGHGHUHFKRV ©FLYLOHVªRXQD ©DFXVDFLyQSHQDOªFRUUHVSRQGLHVH DORV(VWD-
GRVpVWRVGHWHUPLQDUtDQ XQLODWHUDOPHQWHFXiQGRKDEUtDOXJDUD ODDSOLFDFLyQGHO
DUWGHO&RQYHQLR
3RUORTXH VHUHÀHUHHQFRQFUHWRD ODVPHGLGDVGH QDWXUDOH]DSXQLWLYDVLORV
(VWDGRVSDUWHGHO&RQYHQLRSXGLHUDQSRU HO VLPSOH KHFKR GH FDOLÀFDU XQD in-
fracción como meramente administrativa en lugar de penal, prescindir de las
normas fundamentales de los arts. 6 y 7, la aplicación de éstas quedaría subor-
dinada a su voluntad.
$XQTXHVHUHFRQRFHFLHUWRmargen de apreciaciónQDFLRQDOHQODGHWHUPLQD-
FLyQGHORTXHVHDXQSOHLWR©FLYLOªR©SHQDOªGLFKRPDUJHQQRDOFDQ]DDODSUR-
SLDDSOLFDELOLGDGGHODUWGHO&RQYHQLR
/DGHÀQLFLyQGHORTXHVHDXQSOHLWRUHIHULGRDGHUHFKRVGHFDUiFWHU©FLYLOªR
©SHQDOªQRSXHGHVHUXQDFRPSHWHQFLDHVWDWDOVLDVtIXHUDHO&RQYHQLRGHMDUtDGH
VHUXQLQVWUXPHQWRLQWHUQDFLRQDOGHO©RUGHQS~EOLFRHXURSHRª
/DGHÀQLFLyQ©DXWyQRPDªGH ODVQRFLRQHVHPSOHDGDV SRUHODUWGHO
&RQYHQLR KD IDYRUHFLGR XQD FRPSUHVLyQ GLQiPLFD GHO GHUHFKR D XQ SURFHGL-
PLHQWR©HTXLWDWLYRªFRQFHSWRTXHKDWHUPLQDGRDEDUFDQGRDXQDEXHQDSDUWHGH
ORVSURFHGLPLHQWRV DGPLQLVWUDWLYRV(O KHFKRGH TXHVHWUDWHGHSURFHGLPLHQWRV
DGPLQLVWUDWLYRVHQ HOHMHUFLFLRGH SRWHVWDGHVS~EOLFDVR TXHFRUUHVSRQGD FRQR-
FHUGHVXÀVFDOL]DFLyQ DODMXULVGLFFLyQFRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYDQRFRPSRUWD
QHFHVDULDPHQWHTXHHODUWQRVHDDSOLFDEOH.
1 Vid. F. SU D R E  ©/HUHFRXUVDX[ ´QRWLRQVDXWRQRPHVµªHQ)SU D R E HGL’interprétation de la Con-
vention européenne des droits de l’homme,%UXVHODV%UX\ODQW \ 1HPHVLV  S  \ (CA S T A Ñ A S ,
Unité et diversité, notions autonomes et marge dapretiation des Etats dans la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme,%UXVHODV %UX\ODQW6LQRV DWHQHPRVDODYHUVLyQ LQJOHVDGHO&RQ-
YHQLRpVWDHPSOHDODH[SUHVLyQ©civil rights and obligations»ODSDODEUD©FLYLOª UHYHVWLUtDXQDDFHSFLyQDP-
SOLD(Q OD WHUPLQRORJtD DQJORVDMRQDVHxDODQ VE L U y ER G E C  ORV WpUPLQRV©GURLWV FLYLOVª VRQ VREUHWRGR
XWLOL]DGRVHQ$PpULFDDSURSyVLWRGHOHVWDWXWRGHORVQHJURV\FXEUHQGHXQD SDUWH©ORVGHUHFKRVGHODSHUVR-
QDOLGDGªRORV©GHUHFKRVGHOKRPEUHªTXH VHFRQIXQGLUtDHQWRQFHVFRQODQRFLyQIUDQFHVDGH ©OLEHUWDGHVS~-
EOLFDVª1RREVWDQWHQR HVHVWDDFHSFLyQDPSOLD GHODQRFLyQGH GHUHFKRVFLYLOHVODTXH HODUWGH OD&RQ-
YHQFLyQKDFHVX\D(QORVVLVWHPDVURPDQRJHUPiQLFRVODH[SUHVLyQ©FLYLOªKDFHUHIHUHQFLDDORVGHUHFKRV
GHFDUiFWHU «privado»SRURSRVLFLyQ DORV GHFDUiFWHU ©público»./DGRFWULQD GDDHVWD QRFLyQSROLPyUÀFD
GLYHUVDVDFHSFLRQHV6HJ~QXQDSULPHUDDFHSFLyQTXH WLHQHHQFXHQWDHOFULWHULRRUJiQLFRHQWRGRVDTXHOORV
FDVRVHQTXHHO'HUHFKRLQWHUQRDWULEX\HODFRPSHWHQFLDD XQD©MXULVGLFFLyQRUGLQDULDªSRUHVWHKHFKR\DVH
HVWiHQSUHVHQFLDGH©GHUHFKRV\REOLJDFLRQHVGHFDUiFWHUFLYLOª(VWDDFHSFLyQGHOWpUPLQRFRQGXFHDH[FOXLU
DOFRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYRGHOFDPSRGHDSOLFDFLyQGHODUW2WUDDSUR[LPDFLyQWRPDHQFRQVLGHUDFLyQ
ODVSDUWHVFRQWHQGLHQWHV(OWpUPLQR©FLYLOªFRPSUHQGHUtDORVOLWLJLRVGH'HUHFKRSULYDGRHQWUHSDUWLFXODUHV
RHQWUHSDUWLFXODUHV\ ODpuissance publiqueDFWXDQGR jure gestionis\QR jure imperii. Vid. J. VEL U y R. ER-
G E C La Convention Européenne des Droits de l’Homme%UXVHODV%UX\ODQWSS
/DJDUDQWtDGHXQ ©SURFHVRHTXLWDWLYRªUHVXOWDGHHVWH PRGRSUHGLFDEOHFRQUHODFLyQD DFWRVDGPL-
QLVWUDWLYRVQRHQFXDGUDEOHVa prioriHQ ODQRFLyQGH©GHUHFKRV\REOLJDFLRQHV GHFDUiFWHUFLYLOªRGH DFX-
VDFLyQ©SHQDOª(QODYHUWLHQWHFLYLOSXHGHQFLWDUVHODV6HQWHQFLDVAlbert y Le Compte c. BélgicaGHGH
IHEUHURGHO. c. Reino Unido,GH GHMXOLRGHBelilos c. Suiza,GH GHDEULOGHLang-
EL CEDH Y EL PROCESO JURISDICCIONAL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
/RFLHUWRVLQ HPEDUJR HV TXH HO QXHYR 7ULEXQDOVXUJLGR WUDV HO 3URWRFROR
Q~P KD UHVWULQJLGROD DSOLFDELOLGDG GHO DUWGHO &RQYHQLR D GHWHUPLQDGRV
SURFHGLPLHQWRVGH'HUHFKR DGPLQLVWUDWLYR (QFRQFUHWRQR VHUiDSOLFDEOHHO GH-
UHFKRDXQSURFHGLPLHQWRHTXLWDWLYRHQ
³ /RVSURFHGLPLHQWRVHQ PDWHULD GH H[WUDQMHUtD HQWUDGDUHVLGHQFLD\ H[-
SXOVLyQGHH[WUDQMHURV>67('+*UDQ&iPDUDMaaouia c. Francia,GH
GHRFWXEUHGH@
³ /RV SURFHGLPLHQWRV ÀVFDOHV /RV SURFHGLPLHQWRV GH QDWXUDOH]D ÀVFDO
QRLQFLGHQVREUH ORV ©GHUHFKRV GH FDUiFWHU FLYLOªGHORVFRQWULEX\HQWHV
>67('+*UDQ&iPDUDFerrazzini c. ItaliaGHGHMXOLRGH@.
³ (OSURFHGLPLHQWRHOHFWRUDOVHJXLGR DQWH HO MXH] FRQVWLWXFLRQDO 67('+
Pierre-Bloch c. FranciaGHGHRFWXEUHGH
³ /RVOLWLJLRVUHODWLYRVDODIXQFLyQS~EOLFD>67('+*UDQ&iPDUDPelle-
grin c. FranciaGHGHGLFLHPEUHGH@
/DUD]yQGHHVWDV H[FOXVLRQHVVHJXUDPHQWH KD\DTXH EXVFDUODHQ ODQDWXUD-
OH]DGHHVWRVOLWLJLRV6HWUDWDGHSURFHGLPLHQWRVTXHYDQFDPLQRGHFRQYHUWLUVH
HQFRQWHQFLRVRVGHPDVDV \WRGRHOOR HQXQPRPHQWRHQTXHDGHPiVHOULWPR
GHDFXPXODFLyQGHDVXQWRVSHQGLHQWHVGHUHVROXFLyQHUDPX\VXSHULRUDODHWDSD
DQWHULRUHQ TXHOD&RPLVLyQ DFWXDEDFRPR ÀOWUR GHDGPLVLELOLGDG (O7('+
WUDWDGHHYLWDUHOFRODSVRSRUODYtDGHOHQGXUHFLPLHQWRGHODVFRQGLFLRQHVGH
DSOLFDELOLGDGGHODUW
,, /$$3/,&$&,Ð1'(/$57'(/&219(1,2
(1(/©É0%,72&,9,/ª
/DQRFLyQ©GHUHFKRVGH FDUiFWHUFLYLOªTXHHPSOHD HODUWGHO&RQYHQLRQR
WLHQHH[DFWDPHQWH HO PLVPR FRQWHQLGR TXH HOTXH UHFLEH HQ ORV RUGHQDPLHQWRV
QDFLRQDOHV/DDFHSFLyQ©OLWLJLRVUHODWLYRVDGHUHFKRV\REOLJDFLRQHVGH FDUiFWHU
FLYLOªFXEUHWRGR SURFHGLPLHQWRHQHO FXDOHOUHVXOWDGR HVGHWHUPLQDQWHSDUD GH-
UHFKRV\REOLJDFLRQHVGH FDUiFWHUFLYLOQRVLHQGR GHWHUPLQDQWHSRUWDQWROD QD-
WXUDOH]DGH ODOH\ VHJ~QOD FXDOHO OLWLJLRGHEH VHUUHVXHOWR OH\FLYLOFRPHUFLDO
DGPLQLVWUDWLYDHWF \OD GH ODDXWRULGDG FRPSHWHQWHHQOD PDWHULDMXULVGLFFLyQ
GH'HUHFKRFRP~QyUJDQRDGPLQLVWUDWLYRHWF 6HQWHQFLDRingeisen c. Austria,
GHGHMXOLRGH
/D6HQWHQFLD König FDOLÀFy FRPRGHUHFKR©FLYLOª ©HOGHUHFKR GHFRQWLQXDU
HMHUFLHQGROD PHGLFLQDSURIHVLRQDOPHQWHª6HQWHQFLD König c. Alemania, GH
GHMXQLRGH/DIyUPXODVHUiOXHJRUHWRPDGDHQODV6HQWHQFLDVLe Compte,
borger c. Suecia,GHGH MXQLRGH Obermeier c. Austria,GH GH MXQLRGH Oerlemans c.
Países Bajos, GHGH QRYLHPEUHGH \Beaumartin c. Francia,GH GH QRYLHPEUHGH (Q
ODYHUWLHQWHSHQDOSRGHPRVFLWDU ORVDVXQWRVÖztürk c. Alemania, GHGHIHEUHURGH Bendenoun c.
Francia,GHGHIHEUHURGHSchmautzer y cuatro asuntos más c. Austria, GHGHRFWXEUHGH
y Malige c. Francia,GHGHVHSWLHPEUHGH
(O 7('+ DXQ UHFRQRFLHQGR TXH XQ SURFHGLPLHQWR ÀVFDO WLHQH HYLGHQWHPHQWH XQD LPSRUWDQFLD
©SDWULPRQLDOªFRQVLGHUD TXHSHUWHQHFH H[FOXVLYDPHQWHDO FDPSR GHO'HUHFKR S~EOLFR\HQ FRQVHFXHQ-
FLDQR TXHGDQ FXELHUWDV SRU OD QRFLyQ ©GHUHFKRV \ REOLJDFLRQHV GH FDUiFWHU FLYLOª 4XHGDQ H[FHSWXD-
GDVDxDGHODVPXOWDV LPSXHVWDVHQFRQFHSWR GH©VDQFLyQSHQDOªpVWH VHUiHOFDVRHQ SDUWLFXODUFXDQGR
XQDREOLJDFLyQGHQDWXUDOH]DSDWULPRQLDOHV HOUHVXOWDGRGHXQDOHJLVODFLyQÀVFDO RIRUPDSRURWURPRWLYR
SDUWHGHODV REOLJDFLRQHVFtYLFDVQRUPDOHV GHXQD VRFLHGDGGHPRFUiWLFD67('+ Ferrazzini c. Italia, GH
GHMXOLR GH) (QVX YHUWLHQWHSHQDOVLQ HPEDUJRHODUW UHVXOWD DSOLFDEOHDORV SURFHGLPLHQWRV
ÀVFDOHV6HQWHQFLDBendenoun c. Francia, GHGHIHEUHURGH

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR