RESOLUCIÓ EDU/344/2009, d'11 de febrer, de modificació de la Resolució EDU/3527/2008, de 20 de novembre, per la qual es fa pública, per a cada cos de catedràtics, la llista única d'aspirants seleccionats, ordenada segons la puntuació del barem.

SecciónDiversos
EmisorDepartament D'Educacio
Rango de LeyResolució

BODY LINK="#0000ff" VLINK="#800080">

RESOLUCIÓ

EDU/344/2009, d'11 de febrer, de modificació de la Resolució EDU/3527/2008, de 20 de novembre, per la qual es fa pública, per a cada cos de catedràtics, la llista única d'aspirants seleccionats, ordenada segons la puntuació del barem.

La Resolució EDU/3679/2007, de 3 de desembre (DOGC núm. 5027, de 12.12.2007), va fer pública la convocatòria d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes.

La Resolució EDU/3527/2008, de 20 de novembre (DOGC núm. 5267, de 27.11.2008), va fer pública, per a cada cos de catedràtics, la llista única d'aspirants seleccionats, ordenada segons la puntuació total del barem.

Una vegada resolts els recursos de reposició que s'han interposat contra la Resolució EDU/3527/2008, de 20 de novembre, i feta la revisió d'ofici de tot el procés selectiu,

Resolc:

.1 Modificar el punt 2 de la Resolució EDU/3527/2008, de 20 de novembre, de manera que el nombre de places inicials de l'oferta d'ocupació s'incrementa en cada cos fins a arribar al 10% del total de places. Amb aquest increment la distribució total de places per cossos és la que es detalla a continuació:

Cos de catedràtics d'ensenyament secundari: 1.265 places

Cos de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes: 36 places

Cos de catedràtics d'arts plàstiques i disseny: 22 places

.2 Incloure a l'annex de la Resolució EDU/3527/2008, de 20 de novembre, els aspirants que es relacionen a l'annex 1 d'aquesta Resolució, que són seleccionats a conseqüència de l'estimació del recurs de reposició que han interposat o de la revisió d'ofici de tot el procés selectiu.

.3 Incloure a l'annex de la Resolució EDU/3527/2008, de 20 de novembre, els aspirants seleccionats que es relacionen a l'annex 2 d'aquesta Resolució, que cobreixen les places addicionals fins al 10% de les places inicials que s'esmenten al punt 1 d'aquesta Resolució.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptat a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el conseller d'Educació en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 11 de febrer de 2009

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

Annex 1

N: Número d'ordre.

A1: Apartat 1, màxim 5,5000 punts.

A2: Apartat 2, màxim 3,0000 punts.

A3: Apartat 3, màxim 3,0000 punts.

P: Puntuació total, màxim 10,0000 punts.

Cos de Catedràtics d'Ensenyament Secundari

N

Cognoms i nom

DNI

A1

A2

A3

P

264bis

Arnal Agustin, Jose

018393935F

5,5000

3,0000

2,7900

10,0000

692bis

Torrecillas Gonzalez, Maria

039153671N

5,5000

3,0000

2,2250

10,0000

744bis

Falco Avellana, Nuria

040278065M

5,5000

3,0000

2,1485

10,0000

756bis

Vives Ferrer, Nuria

038552105B

5,5000

3,0000

2,1250

10,0000

827bis

Chiva Albero, M. Amparo

073368597T

5,5000

3,0000

2,1000

10,0000

844bis

Arnal Blay, Jordi

038490165X

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR