ORDRE TRE/369/2010, de 28 de juny, per la qual s'estableixen les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats locals per a la realització de projectes de cases d'ofici dins del programa Noves Cases per a Nous Oficis (projecte Impuls - Treball).

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Treball
Rango de LeyOrdre

ORDRE

TRE/369/2010, de 28 de juny, per la qual s'estableixen les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats locals per a la realització de projectes de cases d'ofici dins del programa Noves Cases per a Nous Oficis (projecte Impuls - Treball).

Vistos la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de 25.7.2006), que la desplega;

En l'exercici de les competències que atorga l'article 170.1.b) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya;

Vista la Llei 25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010 (DOGC núm. 5537, de 31.12.2009);

Vist el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002), modificat per la Llei 12/2004, de mesures financeres (DOGC núm. 4292, de 31.12.2004), per la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista (DOGC núm. 5123, de 2.5.2008), i per la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives (DOGC núm. 5537, de 31.12.2009);

La finalitat del nou programa Noves Cases per a Nous Oficis és adequar el programa de cases d'ofici a les noves necessitats ocupacionals que han sorgit els últims anys derivades de la transformació del mercat de treball, per tal de garantir-ne l'eficàcia tant des del punt de vista formatiu com de la pràctica professional, amb l'objectiu d'aconseguir el més alt nivell d'inserció possible als joves que hi participin, adaptació que s'emmarca en el projecte Impuls -Treball, fruit de l'acord dels 30 compromisos per l'ocupació, signat pels principals agents socials i econòmics de Catalunya i el president de la Generalitat.

Un cop consultats els agents socials i les entitats municipalistes membres del Consell de Direcció del Servei d'Ocupació de Catalunya, amb l'informe previ de l'Assessoria Jurídica i de la Intervenció Delegada, i en ús de les facultats que em són conferides,

Ordeno:

Títol 1

Bases reguladores del programa Noves Cases per a Nous Oficis

Article 1

Objecte

 1. Aquesta Ordre té per objecte aprovar les bases reguladores i obrir la convocatòria per a la presentació de sol·licituds de subvencions per tal que les entitats locals de Catalunya i altres entitats beneficiàries previstes a l'article 3 d'aquesta Ordre duguin a terme projectes de cases d'ofici per a l'any 2010 del programa Noves Cases per a Nous Oficis, dins el marc del projecte Impuls – Treball.

 2. Les cases d'ofici incloses en el nou programa es configuren com a un procés on l'aprenentatge i la qualificació s'alternen amb un treball productiu en activitats relacionades amb els nous sectors i activitats amb caràcter emergent, així com qualsevol altra activitat d'utilitat pública o social que permeti la inserció mitjançant la professionalització i l'adquisició d'experiència dels/les alumnes treballadors/ores.

Article 2

Règim jurídic

 1. A les accions previstes en aquesta Ordre els és d'aplicació el següent règim jurídic:

  Reglament (CE) núm. 1081/2006, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol, relatiu al Fons Social Europeu (FSE) (DOUE L210, de 31.7.2006).

  Reglament (CE) núm. 396/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 6 de maig de 2009, pel qual es modifica, en part, el Reglament (CE) núm. 1081/2006, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol de 2006.

  Reglament (CE) núm. 1083/2006, del Consell, d'11 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions generals relatives al FEDER, FSE i al Fons de Cohesió (DOUE L210, de 31.7.2006).

  Reglament (CE) núm. 1828/2006, de la Comissió, de 8 de desembre, pel qual es fixen normes de desplegament per al Reglament (CE) núm. 1083/2006, del Consell (DOUE L 371/1, de 27.12.2006).

  Reglament (CE) núm. 846/2009, de la Comissió, d'1 de setembre de 2009, que modifica el Reglament (CE) núm. 1828/2006, de la Comissió (DOUE L 250/1, de 23.9.2009).

  Ordre TIN/2965/2008, de 14 d'octubre, per la qual es determinen les despeses subvencionables pel Fons Social Europeu durant el període de programació de 2007-2013, modificada per l'Ordre TIN/788/2009, de 25 de març.

  Ordre TRE/395/2008, d'1 d'agost, per la qual s'estableix el règim de justificació econòmica de les subvencions previstes en els programes de polítiques actives d'ocupació que gestiona el Servei d'Ocupació de Catalunya, modificada per l'Ordre TRE/260/2009, de 15 de maig.

  Ordre del Ministeri de Treball i Assumptes Socials de 14 de novembre de 2001, per la que es regulen els programes d'escoles taller, cases d'oficis i unitats de promoció i desenvolupament i s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions públiques a dits programes.

 2. En tot el no previst en aquesta Ordre serà d'aplicació l'Ordre TRI/212/2005, de 27 d'abril, reguladora dels programes de millora de qualificació professional (DOGC núm. 4384, de 13.5.2005).

Article 3

Entitats beneficiàries de la subvenció

 1. Poden ser beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta Ordre:

  1. Les entitats locals de Catalunya i les seves entitats dependents o vinculades, amb competències en matèria d'ocupació i/o desenvolupament local, d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

  2. Consorcis i fundacions d'àmbit supramunicipal amb participació majoritària per part d'administracions públiques i competències en polítiques actives d'ocupació i promoció econòmica.

 2. Les entitats que sol·licitin cases d'ofici han de presentar una memòria explicativa del projecte i complir i acreditar mitjançant les corresponents declaracions responsables degudament signades per qui en tingui la representació o certificats dels requisits següents:

  1. En el cas d'empreses públiques o privades amb 50 treballadors/ores o més, donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors/ores amb disminució sobre el nombre total de treballadors/ores de l'entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d'acord amb el que disposen l'article 38 de la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració dels disminuïts, el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i el Decret 246/2000, de 24 de juliol.

  2. Complir les obligacions tributàries davant de l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant de la Seguretat Social.

  3. Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

  4. No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  5. No haver estat sancionats/ades, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de disminuïts o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.

  6. Complir, en el cas d'empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones, amb mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i intervenir-hi en els seus centres de treball, d'acord amb el que estableix la disposició addicional setena de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, que modifica el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

  7. Tenir capacitat tècnica i de gestió i recursos materials i humans suficients per a l'execució dels projectes sol·licitats.

  8. Efectuar la declaració responsable establerta a l'article 92.2.i) del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

  9. Complir les obligacions establertes als articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

Article 4

Obligacions de les entitats beneficiàries

Les entitats beneficiàries han de complir les obligacions següents:

 1. Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció i acreditar-ho davant el Servei d'Ocupació de Catalunya.

 2. Justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i les condicions que determinin la concessió o el gaudiment de la subvenció, mitjançant els justificants de les despeses o l'activitat que ha de cobrir l'import finançat, sens perjudici d'altres mitjans de comprovació.

 3. Comunicar al Servei d'Ocupació de Catalunya l'obtenció d'altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, així com qualsevol alteració que afecti els requisits i les condicions tinguts en compte per a la concessió de la subvenció. Aquesta comunicació es farà tan aviat es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació.

 4. Proposar al Servei d'Ocupació de Catalunya qualsevol canvi que, dins de la mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació de la subvenció que, si s'escau, ha de ser autoritzat expressament per l'òrgan concedent.

 5. Informar de totes les incidències relatives a les actuacions subvencionades.

 6. Acreditar abans que es dicti la proposta de resolució de concessió que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

 7. Complir les obligacions tributàries davant la Generalitat, la qual cosa es comprovarà amb caràcter previ a l'atorgament i al pagament de les...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR