Cancel·lació de condició resolutòria per caducitat

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aMarzo 2023

Contenido
 • 1 Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021
 • 2 Model d'escriptura
 • 3 Comentari
 • 4 Cancel·lació de condició resolutòria en garantia del pagament del preu
  • 4.1 Possibilitats de cancel·lació
  • 4.2 Caducitat de la condició resolutòria
   • 4.2.1 Història
   • 4.2.2 Normativa aplicable
 • 5 Caducitat de l'asentament quan no consti en el Registre la data en què s'havia de produir el pagament íntegre de l'obligació garantida
 • 6 Jurisprudencia y Doctrina Administrativa citadas
 • 7 Legislación citada
Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021

El DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021.

Per això s'assenyalen algunes formes del judici notarial de capacitat (ja que tota persona té capacitat,) sense perjudici que a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica li siguin exigibles mesures de suport (voluntàries, intervenció de l'assistent o del defensor judicial i guarda de fet), mesures que han de constar i complir-se en el títol.

Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

(Exemple) El senyor *, major d'edat, * (estat civil, professió o activitat i si està casat: règim matrimonial), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número*, vigent.

Intervé en nom propi.

És resident a Espanya i de veïnatge civil *. (si escau, s'expressarà la documentació aportada: DNI, certificat d'empadronament, declaració davant el Registre Civil, etc.).

Els identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pels seus expressats Documents Nacionals d'Identitat, els números de la qual coincideixen amb el de la seva Identificació fiscal.

(Judici notarial: opcions)

 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i exerceixen la seva capacitat jurídica mitjançant la seva decisió d'atorgar aquesta Escriptura que qualifico de CANCEL·LACIÓ DE CONDICIÓ RESOLUTÒRIA i EXPOSEN:
 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i capacitat per a l'atorgament d?aquesta Escriptura que qualifico de CANCEL·LACIÓ DE CONDICIÓ RESOLUTÒRIA i EXPOSEN:
 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport, per a l'atorgament d?aquesta Escriptura que qualifico de CANCEL·LACIÓ DE CONDICIÓ RESOLUTÒRIA i EXPOSEN:

I.- En escriptura autoritzada el dia *, davant del notari de *, Sr. *, protocol número *, el Sr. compareixent va adquirir per compra a *, la següent finca:

URBANA: NUMERO (o rústica)*.

Inscrita al tom *, llibre *, foli *, finca *, inscripció *, Registre de la Propietat de *.

REFERÈNCIA CADASTRAL: * segons ja consta en el títol (expressar en cas contrari la referència cadastral i el seu justificant).

II.- El preu de la compravenda es va fixar en la quantitat de * euros * i en relació a aquest preu es va pactar:

(Es transcriurà el pacte, exemple: «euros que la part venedora reconeix haver rebut de la part compradora, amb anterioritat a aquest acte, íntegrament i a entera satisfacció, raó per la qual l'atorga la més ferma carta de pagament d'aquesta quantitat.

La resta, és a dir, * euros que s'ajornen per ser satisfets per la part compradora de la forma següent:

-. * euros el dia *.

-. * euros el dia *.

La falta de pagament de qualsevol de les quantitats ajornades donarà dret a la part venedora a la resolució d'aquesta compravenda sense més tràmit que el requeriment notarial o judicial; a aquest efecte es pacta condició resolutòria expressa, la inscripció de la qual en el Registre de la Propietat se sol·licita»).

III.- Exposat el que precedeix, ATORGA:

Que han transcorregut * anys (mínim en la legislació catalana: 30 anys) des del dia *, data en la qual havia de realitzar-se l'últim pagament.

Que ha transcorregut, a més a més, un any següent més i no s'ha presentat en el Registre de la Propietat cap document de renovació, interrupció de la prescripció ni cap reclamació derivada d'això.

En conseqüència i amb base a l'art. 82 de la Llei Hipotecària i a la legislació civil aplicable, se sol·licita expressament del Sr. Registrador de la Propietat la cancel·lació de la condició resolutòria que grava la finca abans descrita, i queda aquesta lliure de l'esmentada càrrega.

COMUNICACIÓ AL REGISTRE DE LA PROPIETAT:

Possibilitat 1.- Per expressa indicació de la part atorgant, i d'acord amb l'article 196 del Reglament notarial, procediré a la presentació telemàtica i amb firma electrònica d'aquesta escriptura al Registre de la Propietat corresponent. (Indiqueu si el presentador és el mateix Notari, el mateix interessat o un gestor, etc.)

Possibilitat 2.- Per expressa indicació de la part atorgant, previs els oportuns advertiments, no procediré a la presentació telemàtica d'aquesta escriptura al Registre de la Propietat, ni a la presentació per telefax, d'acord amb el que disposa l'article 249. núm. 3 del Reglament Notarial.

OBSERVACIO FISCAL

Jo, el Notari, de conformitat amb l'art. 64 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, he informat de l'afecció del/s l'immoble/s al pagament de la totalitat de la quota tributària en els termes legals.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament al/s compareixent/s que les seves dades seran incorporats al fitxer del Protocol i documentació notarial i al fitxer d'Administració i organització, així com del fet que, si escau, tals dades poden ser cedits a aquelles administracions públiques que segons una norma amb rang de llei tinguin dret a això. Fetes els advertiments pertinents sobre la confidencialitat d'aquestes dades, la seva necessitat per a redactar aquest instrument públic i per a la seva facturació, la conservació i protecció de les dades, els drets a accés, rectificació, supressió i altres legals.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.- (Atenció, cal posar en singular si només hi ha un atorgant)

Faig als compareixents les reserves i advertiments legals; en general, i a efectes fiscals, adverteixo de l'obligació de presentar la documentació a liquidació dintre del termini; de les obligacions i responsabilitats tributàries que l'afecten en l'aspecte material, formal i sancionador, i de les conseqüències de tota mena que es derivarien de la inexactitud de les seves declaracions.

He llegit als compareixents, a elecció seva, aquesta Escriptura, un cop advertits del seu dret a llegir-la ells mateixos i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentats del seu contingut, l'aproven i firmen.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada dels atorgants, els quals, al meu judici, tenen discerniment necessari per a prestar lliurement el seu consentiment per l'íntegra comprensió del present instrument públic; manifesten que no han ordenat mesures voluntàries de suport i sense que hagi mostrat signes que, al meu judici, indiquin la necessitat o conveniència d'acudir a aquestes mesures per a aquesta finalitat; així mateix, dono fe del compliment de les altres formalitats legals.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-


(ADVERTIMENT: Sobre la fe de coneixement o identificació per mitjans supletoris, la necessària constància del NIF i la consulta prèvia en cas d'entitats, vegeu la nova redacció de l'art. 23 de la Llei del Notariat per la llei estatal 11/2021, de 9 de juliol.)

Comentari

Podeu veure l'anàlisi i enllaços a treballs d'autors sobre la matèria objecte d'aquest formulari en l'Obra del mateix autor «Práctico Derecho Registral» i, especialment, en el tema Cancelación de condición resolutoria por caducidad

Cancel·lació de condició resolutòria en garantia del pagament del preu

Hi ha diversos mitjans:

Possibilitats de cancel·lació

Hi ha possibilitats de cancel·lació sense intervenció del creditor que poden haver estat previstes en la venda o contracte subjecte a aquesta condició; en concret es poden indicar com altres formes de cancel·lació:

1.- Que el deute estigui representat per lletres de canvi, de forma que la seva exhibició per la part compradora acredita el seu pagament. Cal acta notarial, segons la Resolució de la DGRN de 21 de setembre de 2002. [j 1] (Vegeu Escriptura de cancel·lació de condició resolutòria per consentiment del creditor)

2.- Pacte que faculta el deutor perquè, per si sol, pugui demanar la cancel·lació de la càrrega un cop transcorregut un determinat temps des del venciment de l'últim pagament sempre que no consti en el Registre la pertinent reclamació. S'ha d'haver pactat en l'escriptura de venda o en una altra posterior, però per ambdues parts contractants.

És a dir, s'exigeix o el consentiment del creditor o el transcurs del termini establert per a la caducitat de l'acció, bé per ser el civilment previst per la llei aplicable o bé per haver-se pactat, vàlidament, un termini menor; no és suficient un resguard d'un ingrés (Resolución de la DGRN de 13 d'abril de 2015). [j 2]

Caducitat de la condició resolutòria

És el cas del...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR