ORDRE IUE/547/2010, de 18 de novembre, per la qual s'estableix el calendari d'obertura dels establiments comercials corresponent als diumenges i dies festius de l'any 2011.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Innovacio, Universitats i Empresa
Rango de LeyOrdre

ORDRE

IUE/547/2010, de 18 de novembre, per la qual s'estableix el calendari d'obertura dels establiments comercials corresponent als diumenges i dies festius de l'any 2011.

L'article 1.1.d) de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d'horaris comercials, determina que el nombre màxim de diumenges i festius en què els establiments comercials poden romandre oberts durant l'any és de vuit.

La disposició addicional 2 de la mateixa Llei preveu que mitjançant Ordre del Departament competent en matèria de comerç, amb la consulta prèvia al Consell Assessor en matèria de comerç de la Generalitat de Catalunya, s'establirà anualment el calendari dels festius amb obertura comercial autoritzada.

Així mateix s'amplia la facultat que s'ha vingut atorgant als ajuntaments des de l'any 1997 per tal de que puguin, si s'escau, acordar la substitució de fins a dues dates del calendari d'obertures comercials autoritzades amb caràcter general, per qualsevol diumenge o dia festiu, de caràcter general o local, llevat de les dates detallades a l'article 2.3 de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d'horaris comercials, per tal d'aconseguir una major flexibilitat i adequació del calendari a les necessitats concretes dels comerciants de les diferents poblacions.

Per això, escoltat el Consell Assessor en matèria de comerç de la Generalitat de Catalunya, en la seva sessió d'11 de novembre de 2010, i en ús de les facultats que tinc legalment conferides,

Ordeno:

Article 1

Els vuit diumenges i dies festius que els establiments comercials de Catalunya poden romandre oberts al públic durant l'any 2011, d'acord amb la Llei 8/2004, d'horaris comercials, són els següents:

2 i 9 de gener.

3 de juliol.

12 d'octubre.

6, 8, 11 i 18 de desembre.

Article 2

Els ajuntaments, amb l'acord previ de l'òrgan competent, poden substituir fins a dues dates del calendari previst a l'article 1, per qualsevol diumenge o dia festiu, de caràcter general o local, llevat de les dates detallades a l'article 2.3 de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d'horaris comercials.

Article 3

3.1 Els ajuntaments poden efectuar el canvi assenyalat a l'article 2, amb efectes a tot el seu terme municipal, sempre que presentin, abans del dia 28 de febrer de 2011, una comunicació a la Direcció General de Comerç, en la qual detallin quins dies són els substituïts i per quins els substitueixen. Una vegada admès aquest canvi, els ajuntaments l'hauran de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR