ORDRE EMO/337/2011, de 21 de novembre, per la qual s'estableix el calendari d'obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per a l'any 2012.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
Rango de LeyOrdre

ORDRE

EMO/337/2011, de 21 de novembre, per la qual s'estableix el calendari d'obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per a l'any 2012.

L'article 1.1.d) de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d'horaris comercials, determina que el nombre màxim de diumenges i festius que els establiments comercials poden romandre oberts durant l'any és vuit.

La disposició addicional segona de la mateixa Llei preveu que mitjançant una ordre del departament competent en matèria de comerç, amb la consulta prèvia al Consell Assessor en matèria de comerç de la Generalitat de Catalunya, s'establirà anualment el calendari dels festius amb obertura comercial autoritzada.

Així mateix, s'amplia la facultat que s'ha atorgat als ajuntaments des de l'any 1997 per tal que puguin, si s'escau, acordar la substitució de fins a dues dates del calendari d'obertures comercials autoritzades amb caràcter general, per qualsevol diumenge o dia festiu, de caràcter general o local, llevat de les dates detallades a l'article 2.3 de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d'horaris comercials, per aconseguir una major flexibilitat i adequació del calendari a les necessitats concretes dels comerciants de les diferents poblacions.

Per tot això exposat, escoltat el Consell Assessor en matèria de comerç de la Generalitat de Catalunya, en la seva sessió de 16 de novembre de 2011, i en ús de les facultats que tinc legalment conferides,

Ordeno:

Article 1

Els vuit diumenges i dies festius que els establiments comercials de Catalunya poden romandre oberts al públic durant l'any 2012, d'acord amb la Llei 8/2004, d'horaris comercials, són els següents:

8 de gener.

1 de juliol.

12 d'octubre.

6, 8, 16, 23 i 30 de desembre.

Article 2

Els ajuntaments, amb l'acord previ de l'òrgan competent, poden substituir fins a dues dates del calendari previst a l'article 1 d'aquesta Ordre, per qualsevol diumenge o dia festiu, de caràcter general o local, llevat de les dates detallades a l'article 2.3 de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d'horaris comercials.

Article 3

3.1 Els ajuntaments poden efectuar el canvi assenyalat a l'article 2 d'aquesta Ordre, amb efectes a tot el seu terme municipal, sempre que presentin abans del dia 29 de febrer de 2012 una comunicació a la Direcció General de Comerç on es detalli quins són els dies substituïts i per quins els substitueixen. Una vegada admès aquest canvi els ajuntaments...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR