ORDRE EMO/377/2012, de 16 de novembre, per la qual s'estableix el calendari d'obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2013, 2014 i 2015.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
Rango de LeyOrdre

L’article 1.1.d) del Decret llei 4/2012, de 30 d’octubre, de mesures en matèria d’horaris comercials i determinades activitats de promoció, determina que el nombre màxim de diumenges i festius que els establiments comercials poden romandre oberts durant l’any és de vuit.

L’article 3 del mateix Decret llei preveu que mitjançant ordre del departament competent en matèria de comerç, amb la consulta prèvia al Consell Assessor en matèria de comerç de la Generalitat de Catalunya, s’establirà anualment el calendari dels festius amb obertura comercial autoritzada.

Així mateix es manté la facultat que s’ha vingut atorgant als ajuntaments des de l’any 1997 per tal que puguin acordar, si s’escau, la substitució de fins a dues dates del calendari d’obertures comercials autoritzades amb caràcter general per qualsevol diumenge o dia festiu, de caràcter general o local, llevat de les dates detallades a l’article 1.1.e), per tal d’aconseguir més flexibilitat i adequació del calendari a les necessitats concretes dels comerciants de les diferents poblacions.

Per això, escoltat el Consell Assessor en matèria de comerç de la Generalitat de Catalunya, en la sessió de 3 d’octubre de 2012, en la qual es va proposar elaborar una ordre en la que figuressin els calendaris anuals de festius amb obertura comercial autoritzada per als anys 2013, 2014 i 2015, per tal de facilitar més marge de planificació per a les empreses, tant des del punt de vista laboral com comercial, i en ús de les facultats que tinc legalment conferides,

Ordeno:

Article 1

Els vuit dies festius en que els establiments comercials de Catalunya poden romandre oberts al públic per als anys 2013, 2014 i 2015 d’acord amb el que estableix el Decret llei 4/2012, de 30 d’octubre, de mesures en matèria d’horaris comercials i determinades activitats de promoció, són els següents:

Per a l’any 2013:

13 de gener,

7 de juliol,

12 d’octubre,

1 de novembre,

6, 8, 15 i 22 de desembre.

Per a l’any 2014:

5 i 12 de gener,

6 de juliol,

12 d’octubre,

1 de novembre,

6, 8 i 21 de desembre.

Per a l’any 2015:

4 i 11 de gener,

5 de juliol,

12 d’octubre,

1 de novembre,

6, 8 i 20 de desembre.

Article 2

Els ajuntaments, amb l’acord previ de l’òrgan competent, poden substituir fins a dues dates de cadascun dels calendaris anuals previstos a l’article 1 per qualsevol diumenge o dia festiu, de caràcter general o local, llevat de les dates detallades a l’article...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR