ORDRE ENS/124/2014, de 14 d'abril, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2014-2015 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Ensenyament
Rango de LeyOrdre

Atesa la necessitat de regular el calendari escolar que ha de regir per al curs 2014-2015, amb el dictamen del Consell Escolar de Catalunya, i realitzat el tràmit previ de consulta i participació amb els representants del personal al servei de les administracions públiques,

Ordeno:

Article 1

Àmbit d’aplicació

Aquesta Ordre s’aplica a tots els centres educatius no universitaris de Catalunya, públics i privats, llevat d’aquells que per la seva singularitat tinguin un calendari específic autoritzat. Totes les referències que es fan en aquesta Ordre als serveis territorials i al seu director o directora, a la ciutat de Barcelona, cal entendre-les referides al Consorci d’Educació i al seu gerent.

Article 2

Activitats del professorat

2.1 El professorat dels centres educatius públics i privats no universitaris ha de reprendre en el seu centre les activitats d’organització del curs el dia 1 de setembre. En els centres de titularitat del Departament d’Ensenyament, les activitats del professorat programades al centre no han d’acabar abans del dia 30 de juny. Pel que fa al professorat de l’ensenyament privat, aquesta prescripció de caràcter general s’ha d’aplicar respectant el que disposen el conveni col·lectiu del sector i la normativa laboral vigent. La presa de possessió dels funcionaris de carrera amb destinació provisional, així com dels funcionaris interins nomenats amb anterioritat al 31 d’agost, tindrà efectes l’1 de setembre de 2014. Els centres han de prendre les mesures necessàries per garantir l’inici de les activitats lectives els dies 15 o 22 de setembre segons la data prevista d’inici de les classes dels diferents ensenyaments, d’acord amb el que disposa l’article 3.

2.2 Des del dia 1 de setembre el professorat dels centres i aules de formació de persones adultes ha de realitzar les activitats d’informació, d’acolliment i orientació i, si escau, les avaluacions inicials que permetin fer acreditacions i elaborar els itineraris formatius i, si cal, adaptar l’organització i programació general del curs; i a partir del dia 2 de setembre, les activitats de matriculació. Un cop acabades les activitats docents del mes de juny, s’han de realitzar les activitats d’avaluació final, revisió del curs, elaboració de la memòria i organització i programació de l’oferta formativa per al curs vinent, i les activitats d’informació, d’acolliment i orientació, d’entrevistes personals i, si escau, avaluacions inicials per a la inscripció d’alumnat nou. Les prescripcions laborals de caràcter general que estableix aquesta Ordre s’han d’ajustar, per als docents dels centres de formació d’adults municipals i privats autoritzats, al que disposen el conveni col·lectiu específic del sector i la normativa laboral vigent.

Article 3

Calendari

3.1 En el segon cicle d’educació infantil, l’educació primària, l’educació secundària obligatòria, el batxillerat, els cicles de grau mitjà de formació professional inicial i d’arts plàstiques i disseny, i el curs de formació específic per a l’accés a aquests cicles, les classes començaran el dia 15 de setembre. En els ensenyaments dels cicles de grau superior de formació professional inicial i d’arts plàstiques i disseny; el curs de formació específic per a l’accés a aquests cicles; la resta dels ensenyaments de règim especial, i els ensenyaments dels centres i aules de formació de persones adultes, les classes començaran no més tard del dia 22 de setembre. La preparació del curs i l’aprovació d’horaris s’ha d’haver efectuat en els dies anteriors a la data d’inici de les classes.

3.2 Les classes finalitzaran el dia 19 de juny, llevat de les dels ensenyaments de règim especial que ho faran d’acord amb la seva programació acadèmica.

3.3 Amb l’autorització prèvia del director o de la directora dels serveis territorials, els centres podran programar, per a...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR