DECRET 154/1992, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el calendari d'aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu a Catalunya.

SecciónConcursos i Anuncis
EmisorDepartament D'Educacio
Rango de LeyDecret

Pel Reial Decret 986/1991, de 14 de juny, ha estat aprovat el calendari general d'implantació de la nova ordenació del sistema educatiu, d'acord amb el que s'establí en la disposició addicional primera de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu.

En l'esmentat Reial Decret es preveu que les administracions educatives dictin en l'àmbit de les seves competències respectives les disposicions que siguin escaients per a l'execució i el desenvolupament del que s'hi estableix. Així mateix, es diposa que les administracions educatives puguin establir la implantació anticipada de determinats ensenyaments de règim general i dels ensenyaments d'Arts plàstiques i Disseny.

La situació de l'ensenyament a Catalunya, el grau d'escolarització i el nivell de qualitat assolits, i les demandes sòcio-culturals i econòmiques del país permeten establir un calendari propi d'aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu a Catalunya que, amb la deguda regulació del període de transició i d'assoliment dels objectius de qualitat establerts, faciliti des del primer moment possible acabar amb el desacoblament existent entre la finalització del període d'escolarització obligatòria als 14 anys i l'edat mínima per a l'accés al món laboral, estendre l'educació secundària obligatòria a tota la població en edat escolar i iniciar anticipadament la reforma dels ensenyaments professionals i dels ensenyaments d'arts plàstiques i disseny.

D'altra banda, en l'àmbit temporal de deu anys d'aplicació de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, es regula el termini en què han d'assolir-se amb caràcter general els objectius fixats en la disposició addicional tercera 3.a) de l'esmentada Llei que han d'assegurar la necessària qualitat de l'ensenyament.

Aquest Decret disposa, a més, la realització de proves per a l'obtenció de titulacions corresponents als ensenyaments que s'extingeixen i de titulacions pròpies del nou sistema educatiu, en les condicions que s'estableixen.

En conseqüència, amb l'informe previ del Consell Escolar de Catalunya, a proposta del conseller d'Ensenyament i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol 1 Disposicions generals

Article 1

1.1 Aquest Decret té per objecte establir el calendari d'aplicació a Catalunya de la nova ordenació del sistema educatiu prevista a la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu. 1.2 L'extinció gradual dels plans d'estudis vigents i la implantació dels nous curriculums s'ajustarà als continguts d'aquest Decret.

Capítol 2 Ensenyaments de règim general

Secció 1 Els ensenyaments de l'educació infantil, primària i secundària obligatòria

Article 2

2.1 En el curs acadèmic 1992-93 es generalitzarà la implantació de la nova ordenació del segon cicle de l'educació infantil i s'extingiran els cursos corresponents a l'educació pre-escolar d'infants de tres, quatre i cinc anys d'edat. 2.2 Durant el període d'aplicació temporal del present calendari es completarà l'ordenació i la implantació de l'etapa d'educació infantil.

Article 3

3.1 En el curs acadèmic 1992-93 s'iniciarà la implantació, amb caràcter general, del nivell de l'educació primària. 3.2 En el curs acadèmic 1992-93 s'implantarà el primer dels...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR