ORDRE ECF/447/2007, de 14 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores del Pla de renovació de calderes i escalfadors domèstics a Catalunya i es fa pública convocatòria per a l'any 2007.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rango de LeyOrdre

ORDRE ECF/447/2007, de 14 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores del Pla de renovació de calderes i escalfadors domèstics a Catalunya i es fa pública convocatòria per a l'any 2007. Els darrers anys hi ha hagut una demanda creixent d'aparells de calefacció i de generació d'aigua calenta sanitària. Els consumidors són cada cop més exigents amb el confort tèrmic de la seva llar i així es tradueix en el seu consum d'energia, que s'ha incrementat fins i tot més ràpidament que el nivell de renda dels ciutadans. Aquest fet ha tingut i continua tenint un impacte ambiental gens menyspreable, en forma d'emissions contaminants locals i en un increment de l'efecte hivernacle. La voluntat de complir amb els acords internacionals que cerquen apaivagar els efectes del canvi climàtic i la responsabilitat que tenim davant les generacions futures ens obliga a promoure un ús més eficient i racional de l'energia entre els ciutadans. Així queda recollit en el .Pla de l'energia de Catalunya, 2006-2015., del Govern de la Generalitat de Catalunya. L'Institut Català d'Energia, del Departament d'Economia i Finances, és l'organisme públic que té assignada l'execució de les activitats que emanen de la política energètica de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici de les funcions de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat en matèria de promoció i difusió de la utilització de les energies renovables. Per tant, en virtut de l'execució d'aquestes activitats, en data 13 d'abril del 2007, es va formalitzar un conveni de col·laboració entre l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi d'Energia (IDAE) del Ministeri d'Indústria Comerç i Turisme, i l'Institut Català d'Energia del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, per a la definició i la posada en pràctica de les actuacions previstes al Pla d'Acció de l'Estratègia d'Estalvi i Eficiència Energètica a l'àmbit territorial de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Govern en sessió del 20 de març de 2007. En aquest conveni, les parts es van comprometre a executar una sèrie de mesures recollides en un document anomenat .Pla de Treball., que determina el conjunt d'actuacions a realitzar en aquest marc i considerades prioritàries per ambdues parts. Una d'aquestes mesures és el Pla de renovació de calderes i escalfadors domèstics a Catalunya, objecte d'aquesta Ordre. Resulta necessari promocionar la millora de les instal·lacions de calefacció i aigua calenta sanitària domèstiques, especialment aquelles que tenen deu o més anys d'antiguitat i conseqüentment s'ha considerat convenient establir un pla de renovació que fomenti la substitució d'aparells antics per uns altres equips a gas amb nivells d'eficiència energètica superiors, més segurs i menys contaminants. Per tal d'assolir aquests objectius, el 19 d'octubre de 2007 es va formalitzar un conveni de col·laboració entre l'Institut Català d'Energia, les empreses subministradores de gas, els principals fabricants d'aparells domèstics de calefacció i aigua calenta, i diverses associacions d'instal·ladors de Catalunya. Mitjançant aquest conveni, aquestes entitats acorden col·laborar en aquest pla de renovació mitjançant l'aportació d'ajuts per a la substitució de les calderes. Per tant, vista la Llei 4/2007, de 4 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya de l'ICAEN, i d'acord amb el que estableixen l'article 87 i següents del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; l'Ordre d'1 d'octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d'ajuts de subvencions; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; Per tot l'exposat, vist l'informe favorable emès per l'Assessoria Jurídica del Departament d'Economia i Finances, i a proposta de l'Institut Català d'Energia, i en ús de les atribucions que em són conferides, Ordeno: Article 1 Objecte Aquesta Ordre té per objecte aprovar les bases reguladores per portar a terme el Pla de renovació de calderes i escalfadors domèstics a Catalunya, mitjançant l'atorgament d'ajuts als titulars que canviïn la caldera o l'escalfador d'acord amb els terminis i les condicions establertes, així com fer pública la convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a l'any 2007. Article 2 Bases reguladores En funció de les disponibilitats pressupostàries i per ordre del Conseller d'Economia i Finances, es publicaran al DOGC les bases per a la presentació de sol·licituds per a l'obtenció dels ajuts que preveu aquesta Ordre, les quals contindran les determinacions que estableix la normativa d'aplicació. Article 3 Quantitat màxima per a la convocatòria de 2007 i aplicació pressupostària 3.1 La quantitat màxima destinada a aquesta línia d'ajuts durant el 2007 per part de l'ICAEN és de 860.000 euros, aplicats a la partida pressupostària 780.0001. Subvencions a famílies, del pressupost de l'Institut Català d'Energia. 3.2 L'atorgament d'aquests ajuts restarà condicionat a les disponibilitats pressupostàries. Article 4 Convocatòria, presentació de sol·licituds i terminis 4.1 Es fa pública la convocatòria per a la presentació de sol·licituds per als ajuts per al Pla de renovació de calderes i escalfadors domèstics a Catalunya que preveu aquesta Ordre. 4.2 El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC i finalitzarà el 31 de desembre de 2007. Les actuacions subvencionades poden haver estat realitzades entre l'1 d'octubre de 2007 i el 31 de desembre de 2007. 4.3 El termini d'atorgament de les actuacions subvencionades resta sotmès a les disponibilitats pressupostàries existents. 4.4 La presentació de sol·licituds s'haurà de realitzar dins el període de vigència d'aquesta Ordre i haurà de respectar els terminis que s'indiquen a l'article 7 d'aquest text. Article 5 Objecte i quantia dels ajuts 5.1 L'objecte d'aquests ajuts és la substitució d'aquelles calderes i escalfadors domèstics, amb una antiguitat igual o superior a deu anys, per reduir el seu consum d'energia millorant el seu rendiment, disminuir el seu impacte ambiental reduint les emissions de gasos procedents de la combustió a l'atmosfera i millorar la seguretat de les instal·lacions receptores de gas mitjançant la renovació d'aquests aparells. 5.2 Aquesta substitució es farà seguint els criteris preestablerts pels gremis i associacions d'instal·ladors de calefacció signants del conveni esmentat en la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR