ORDRE EMO/193/2014, de 23 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores del Programa pilot de formació professional Aprenent i treballant del Servei d'Ocupació de Catalunya, i s'obre la convocatòria per a l'any 2014.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
Rango de LeyOrdre

El sistema d’ocupació de Catalunya compta amb una dilatada experiència en programes de formació i ocupació per a joves a través de les conegudes escoles taller i cases d’ofici que els darrers anys han anat transformant-se en diferents programes que, combinant la formació i el treball, han procurat una òptica més dirigida al món de les empreses en el procés de l’aprenentatge en el lloc de treball.

El nou Programa “aprenent i treballant” s’ha fonamentat en el coneixement adquirit a través de les avaluacions d’implementació i impacte realitzades i amb les anàlisis de comparatives internacionals que evidencien que cal apropar la formació dels/de les joves a les empreses per assolir millors resultats de qualificació i inserció laboral.

Per un altre costat, les modificacions que ha sofert durant aquest darrer any la normativa reguladora dels certificats de professionalitat, els canvis introduïts al contracte per a la formació i l’aprenentatge i els ajuts europeus dins de la nova noció del Fons Social Europeu on es considera com a objectiu principal la lluita contra l’atur juvenil, possibiliten al Govern desenvolupar una nova iniciativa de formació professional en el marc de la Formació Professional per a l’Ocupació, que té per objectiu la qualificació de joves en situació d’atur i, alhora, donar resposta a les demandes, de treballadors/ores qualificats/ades, de les empreses i dels sectors productius de Catalunya.

Aquest Programa pilot “aprenent i treballant” s’adreça al col·lectiu de joves d’entre 16 i 30 anys, que no han finalitzat l’ESO i/o l’han finalitzat i no volen seguir estudiant, situació formativa i educativa agreujada per l’atur, i que rebran una formació certificable i ajustada al lloc de treball – mitjançant els certificats de professionalitat- que alternaran, al mateix temps, amb un contracte per a la formació i l’aprenentatge.

El Servei d’Ocupació de Catalunya fa temps que recull la demanda de nombroses organitzacions empresarials i empreses de disposar d’un sistema de formació professional que permeti ajustar els continguts formatius dels aprenentatges a la realitat productiva tant dels sectors com de lloc de treball específics.

Per donar resposta a aquesta demanda, el Departament d’Empresa i Ocupació, a través del Servei d’Ocupació de Catalunya, proposa, fruit de la seva experiència en la gestió de la formació per l’ocupació i dels programes de treball i formació, un nou Programa, “aprenent i treballant” lligat a la formació professional del contracte per a la formació i l’aprenentatge que, mitjançant la xarxa de centres acreditats que disposa el Servei d’Ocupació de Catalunya, garanteixi la homogeneïtat i, al mateix temps, la necessària diversitat dels continguts formatius dels aprenentatges, asseguri la qualitat de la impartició i faciliti a les empreses el desenvolupament de l’acció formativa en paral·lel al treball productiu que comporta el contracte per a la formació i l’aprenentatge.

Per la qual cosa, el Programa pilot reuneix en un mateix projecte les empreses que tenen les necessitats formatives derivades dels contractes per a la formació i l’aprenentatge que volen realitzar, el centre de formació acreditat per realitzar la formació per a l’obtenció d’un certificat de professionalitat i una entitat promotora del projecte, que pot ser l’organització empresarial, sectorial o intersectorial o les entitats locals, que és qui detecta les necessitats de les empreses i cerca el centre de formació més adequat per impartir la formació objecte del contracte per la formació i l’aprenentatge i, durant la realització de tot el projecte fa el suport, la coordinació, la tutoria i el seguiment del seu desenvolupament. La conjunció d’aquests tres subjectes, empresa, centre de formació i entitat promotora, tots junts abocats a la qualificació d’un grup de joves d’acord amb les necessitats dels llocs de treball, fa esdevenir un projecte formatiu que alterna treball i formació, on les sinergies aportades per cadascun dels subjectes implicats faciliten i agiliten la relació entre les parts, enriqueixen les seves aportacions i centren tots els recursos a la qualificació dels/de les joves per als seus llocs de treball, de manera més eficient i sostenible.

El Servei d’Ocupació de Catalunya autoritzarà els itineraris formatius, subvencionarà la formació en els centres acreditats i certificarà la formació als/les treballadors/ores.

Aquesta primera experiència pilot complementa les actuacions de formació que està portant a terme el Departament d’Ensenyament i permetrà qualificar a persones aturades sense la qualificació prèvia necessària per ocupar un lloc de treball determinat en una formació directament relacionada amb els certificats de professionalitat i més ocupacional, i oferir a les empreses un més ampli ventall de possibles qualificacions que s’ajustin més a les seves necessitats i dotar-les de personal qualificat d’acord a les seves necessitats reals. Així mateix, també vol contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses i del teixit productiu català.

Segons l’article 2.2 del Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, l’activitat formativa inherent als contractes per a la formació i l’aprenentatge, té la consideració de formació professional. En aquest sentit, aquesta Ordre vol desenvolupar una primera experiència pilot que, sense establir un model determinat, permeti aprofitar el marc legislatiu actual i avançar en el desenvolupament per part del Servei d’Ocupació de Catalunya de noves polítiques actives d’ocupació de formació i treball adreçades als/a les joves.

Vista la Llei 1/2014, de 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014,

Vist el Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l’aprenentatge i s’estableixen les bases de la formació dual (BOE núm. 270, de 9.11.2012),

Vista l’Ordre ESS/2518/2013, de 26 de desembre, per la qual es regulen els aspectes formatius del contracte de formació i aprenentatge, en desenvolupament del Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l’aprenentatge i s’estableixen les bases de la formació dual (BOE núm. 10, de 11.01.2014),

Atesos els informes de l’Àrea Jurídica d’Ocupació i Relacions Laborals del Departament d’empresa i Ocupació i de la Intervenció Delegada, havent informat prèviament al Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya, i en ús de les facultats que em són conferides,

Per tot això,

Ordeno:

Article 1

Objecte

Aprovar les bases reguladores del Programa pilot de formació professional “aprenent i treballant” del Servei d’Ocupació de Catalunya, contingudes a l’Annex 1 d’aquesta Ordre, i obrir la convocatòria per a l’any 2014.

Article 2

Aplicació pressupostària i import convocat

2.1 L'import màxim destinat a la concessió d’aquestes subvencions és de 700.000,00 euros, amb càrrec a les partides pressupostàries 6204 D/449.0001.02/331F/0000, 6204 D/460.0001.02/331F/0000, 6204 D/461.0001.02/331F/0000, 6204 D/469.0001.02/331F/0000, 6204 D/480.0001.03/331F/0000, 6204 D/484.0001.02/331F/0000, 6204 D/481.0001.02/331F/0000, 6204 D/470.0005.02/331F/0000, 6204 D/482.0017.02/331F/0000, del pressupost del Servei d’Ocupació de Catalunya per al 2014.

2.2 Aquesta actuació podrà ser cofinançada en el marc d’un programa operatiu de l’objectiu d’Inversió en Creixement i Ocupació del Fons Social Europeu per al període 2014 -2020, en el percentatge que es determini.

2.3 L’import inicial es podrà ampliar, en funció de les disponibilitats pressupostàries, mitjançant resolució del/de la director/a del Servei d’Ocupació de Catalunya.

2.4 El crèdit pressupostari no aplicat, per la renúncia a la subvenció d’alguna de les entitats beneficiàries, les revocacions de les subvencions o l’obtenció de fons addicionals, i en el supòsit que s'hagi esgotat l'import màxim destinat per aquest exercici a les accions regulades en aquesta Ordre, es podrà utilitzar per realitzar nous atorgaments d'accions formatives i accions de suport, coordinació, tutoria i seguiment del desenvolupament dels projectes que compleixin els requisits per obtenir la subvenció que disposa aquesta convocatòria i que no van obtenir subvenció perquè s'havia exhaurit el pressupost disponible.

2.5 L’atorgament d’aquestes subvencions resta condicionat a les disponibilitats pressupostaries en el moment de la concessió.

Article 3

Entitats que poden participar en aquesta convocatòria com a entitats promotores

Poden participar en aquesta convocatòria les entitats següents:

- Organitzacions empresarials sectorials o intersectorials.

- Centres de formació professional.

- Empreses amb projectes de formació professional que incloguin un mínim de 5 persones destinatàries i un màxim de 20.

- Les entitats locals o els organismes dependents d’aquestes amb competències en polítiques actives d’ocupació.

Article 4

Sol·licituds i termini de presentació

4.1 El termini de presentació de les sol·licituds és des de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins al 15 d’octubre de 2014, inclòs.

4.2 Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans a què fa referència la base 16 de l’Annex 1 d’aquesta Ordre.

Article 5

Terminis d’execució

El termini màxim per executar les accions formatives objectes d’aquesta subvenció és el 15 de desembre de 2015.

Article 6

Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos.

L'òrgan competent per a la tramitació, la resolució, el termini per concloure el procediment, el mitjà de notificació i el règim de recursos es regula a la base 19 de l’Annex 1 d’aquesta Ordre.

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 23 de juny de 2014

Felip Puig i Godes

Conseller d’Empresa i Ocupació

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR