ORDRE AAM/308/2012, de 26 de setembre, per la qual es modifica l'Ordre AAR/483/2010, de 8 d'octubre, per la qual s'aproven les bases dels ajuts destinats al foment d'infraestructures de biodigestió de purins porcins, i es convoquen els corresponents a l'any 2010.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rango de LeyOrdre

L’Ordre AAR/483/2010, de 8 d’octubre, va aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats al foment d’infraestructures de biodigestió de purins porcins, i es varen convocar els corresponents a l’any 2010.

L’apartat 9.2.b) de l’annex 1 de l’esmentada norma, relatiu a la justificació i pagament, estableix que en el cas de les persones beneficiàries dels ajuts per a instal·lacions individuals i centralitzades amb codigestors industrials que sol·licitin bestreta, s’han de dur a terme les actuacions objecte dels ajuts abans del dia 30 de setembre de 2012 i justificar-les dins del termini que prevegi la resolució de concessió, per tal que es pugui fer la certificació i comprovació de l’execució de les activitats previstes, com a molt tard, el 31 d’octubre de 2012. En el mateix apartat 9, lletra c) in fine, es disposa que per a la sol·licitud de bestreta es presentarà un aval del 50% de l’import concedit.

La situació econòmica actual amb la greu crisi econòmica financera ha comportat greus problemes de liquidesa que han afectat també les administracions públiques, raó per la qual els terminis del pagament de les bestretes sol·licitades i concedides a l’empara de l’Ordre esmentada està patint retards.

Per tal d’evitar perjudicis econòmics als beneficiaris que han sol·licitat bestretes i presentat els avals corresponents, es considera necessari modificar l’Ordre AAR/483/2010, de 8 d’octubre, per tal de modificar el termini de realització de les actuacions subvencionables.

Conseqüentment, i a proposta de la Direcció General...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR