ORDRE EMO/410/2012, de 22 de novembre, de declaració de finalització dels procediments iniciats basant-se en l'Ordre TRE/139/2002, de 16 d'abril, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions consistents en l'abonament de les quotes de la Seguretat Social als treballadors que hagin capitalitzat la prestació d'atur, i en l'Ordre TRE/605/2010, de 22 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores que han de regir la concessió de subvencions per a la promoció de l'ocupació autònoma.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
Rango de LeyOrdre

L’Ordre TRE/139/2002, de 16 d’abril, estableix les bases reguladores de les subvencions consistents en l’abonament de les quotes de la Seguretat Social als treballadors que hagin capitalitzat la prestació d’atur (DOGC núm. 3631, de 8.5.2002).

L’Ordre TRE/605/2010, de 22 de desembre, estableix les bases reguladores que han de regir la concessió de subvencions per a la promoció de l’ocupació autònoma (DOGC núm. 5784 de 28.12.2010).

L’article 2 de l’Ordre TRE/139/2002, de 16 d’abril, i l’article 4 de l’Ordre TRE/605/2010, de 22 de desembre, respectivament, estableixen que anualment, mitjançant resolució del/de la conseller/a que s’ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, s’ha de determinar l’import màxim destinat a l’atorgament de les subvencions esmentades i la partida pressupostària a càrrec de la qual s’ha de fer l’atorgament.

Tant la concessió de les subvencions consistents en l’abonament de les quotes de la Seguretat Social als treballadors que hagin capitalitzat la prestació d’atur, com les subvencions per a la promoció de l’ocupació autònoma, estan condicionades a l’existència de disponibilitat pressupostària per a aquesta finalitat, així com a la transferència efectiva dels fons per part de l’Estat.

L’article 4 de l’Ordre ESS/2044/2012, de 24 de setembre, per la qual es distribueixen territorialment per a l’exercici econòmic 2012, per a la seva gestió per les comunitats autònomes amb competències assumides, subvencions de l’àmbit laboral finançades amb càrrec als pressupostos generals del Estat (BOE núm. 233, de 27.9.2012), permet que les comunitats autònomes puguin ordenar, i si s’escau, redistribuir segons les necessitats de gestió i en funció de les especificitats dels col·lectius a atendre, les quantitats inicialment assignades.

Atesos l’article 24.6 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 762, de 18.11.2003), i l’article 63.2 del seu Reglament aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de 25.7.2006), que preveuen que les propostes de resolució provisional i definitiva no creen cap dret a favor del beneficiari proposat, davant de l’Administració, fins que no se li hagi notificat la resolució de concessió; i l’article 36.1.b) de la Llei esmentada, que condiciona la validesa de la concessió de subvencions a l’existència de suficiència de crèdit;

D’acord amb l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR