ORDRE BEF/131/2003, de 14 de març, per la qual s'obre la convocatòria i s'aproven les bases per a la concessió de subvencions per a la supressió de barreres arquitectòniques i de barreres en la comunicació.

SecciónDisposicions Generals
EmisorPresidència de la Generalitat
Rango de LeyOrdre

ORDRE BEF/131/2003, de 14 de març, per la qual s'obre la convocatòria i s'aproven les bases per a la concessió de subvencions per a la supressió de barreres arquitectòniques i de barreres en la comunicació.

Atesa la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i el Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i d'aprovació del codi d'accessibilitat;

El Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials, preveu l'establiment de programes de subvencions a entitats d'iniciativa social i actuacions de col-laboració entre l'Administració de la Generalitat i els ens locals, d'acord amb el Pla d'actuació social vigent.

Atesa la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2003, i el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre;

Atesos el Decret 192/1993, de 27 de juliol, de reestructuració del Departament de Benestar Social, el Decret 402/2000, de 27 de desembre, de reestructuració de l'ICASS i el Decret 409/2000, de 27 de desembre, de l'estructura territorial del Departament de Benestar Social, i el Decret 253/2002, de 4 de novembre, de creació i reorganització de diferents departaments, de modificació de les comissions de Govern i de la seva composició i de determinació del nombre de departaments en què s'estructura l'Administració de la Generalitat;

Vist l'informe del Consell General de Serveis Socials i en ús de les facultats que m'atorga la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Article 1

Objecte

S'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la supressió de barreres arquitectòniques i de barreres en la comunicació i s'aproven les bases que han de regir aquesta convocatòria, les quals figuren a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Article 2

Aplicació pressupostària i quantia

2.1 Les partides del pressupost de l'any 2003 amb càrrec a les quals s'imputen les subvencions que preveu aquesta Ordre són: 500151 D/761000300/3161 i 500151 D/781000300/3161.

2.2 La quantia màxima inicialment disponible és de 300.507 euros per a cadascuna de les partides determinades en l'apartat 2.1.

2.3 El crèdit inicial disponible indicat a l'apartat 2.2 es podrà modificar, amb subjecció a la normativa vigent.

Article 3

Termini

3.1 El termini de presentació de les sol-licituds finalitza als dos mesos a comptar de l'endemà de la data de publicació de la present Ordre.

3.2 Qualsevol sol-licitud presentada fora del termini indicat a l'apartat anterior no es podrà admetre a tràmit per extemporània.

Article 4

Tramitació

4.1 La tramitació dels expedients l'efectua el Servei de Recursos Aliens i la resolució correspon al subdirector general de Gestió de Recursos de l'ICASS.

4.2 El termini màxim per emetre i notificar la resolució és de sis mesos comptadors des de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol-licituds previst a l'article anterior.

4.3 Transcorregut el termini establert sense que s'hagi notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol-licitud d'atorgament de subvenció.

Article 5

Resolució i notificació

La resolució es notifica als interessats per correu certificat. Contra la resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada en el termini d'un mes davant l'òrgan que ha dictat l'acte o davant la directora general de l'ICASS, en els termes que estableix l'article 114 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú.

Disposicions addicionals

-1 Les ajudes previstes per aquesta Ordre únicament es podran demanar en el marc que s'hi estableix i d'acord amb les bases que l'han de regir.

-2 Al final de l'exercici es donarà publicitat de les incorporacions que s'efectuïn a les partides del pressupost indicades a l'article 2.

-3 Al final de l'exercici es donarà publicitat a les subvencions atorgades mitjançant l'exposició d'aquestes en els taulers d'anuncis de la seu central del Departament de Benestar i Família i de les delegacions territorials, d'acord amb el que preveu la regla setena de l'article 94 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

Disposicions finals

-1 Es faculta la directora general de l'ICASS per adoptar les mesures necessàries per a l'aplicació d'aquesta disposició.

-2 Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 14 de març de 2003

Irene Rigau i Oliver

Consellera de Benestar i Família

Annex 1

Bases per a la concessió de subvencions per a la supressió de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR