LLEI 9/1983, de 30 de maig, que autoritza la constitució del Centre Informàtic de la Generalitat de Catalunya.

SecciónConcursos i Anuncis
EmisorDepartament de la Presidencia
Rango de LeyLlei

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia, promulgo la següent

LLEI

Les responsabilitats de planificació, de supervisió, d'assessorament i de coordinació de les solucions informàtiques destinades a la Generalitat de Catalunya corresponen a la Direcció General de Serveis d'Informàtica, creada pel Decret 30/1982, de 18 de febrer, i adscrita al Departament de la Presidència.

Altrament, per a la prestació directa de serveis especialitzats de Centre de Càlcul als diversos Departaments i ens autònoms de la Generalitat, en aquells casos en què no es considerin convenients les solucions externes o estrictament departamentals, l'Administració necessita disposar del seu propi conjunt de recursos tècnics, tant pel que fa a persones com a màquines.

D'altra banda, les característiques i el grau d'especialització tècnica d'aquests recursos, llur subjecció als condicionaments derivats d'una ràpida evolució tecnològica i de les pressions de mercat i la diversitat i la urgència de les previsibles demandes dels Departaments exigeixen una gestió caracteritzada per la màxima agilitat i operativitat possibles.

Per aquesta raó, en estructurar jurídicament la gestió dels susdits recursos, es tria la modalitat de societat mercantil, precisament perquè és la més idònia per utilitzar la informàtica com a eina potent per a la creació d'una Administració moderna, tal com ho confirmen a bastament les experiències passades i presents d'altres Administrcions públiques.

L'empresa que s'autoritza de crear es relacionarà amb l'Administració de la Generalitat mitjançant el Departament de la Presidència, i portarà a terme el programa d'actuació degudament aprovat pel Consell Executiu.

D'acord amb l'article 54 de l'Estatut de Catalunya, la Generalitat pot constituir empreses públiques com a mitjà d'execució de les funcions que són de la seva competència.

La Llei 11/1981, de 7 de desembre, de Patrimoni de la Generalitat, preveu, en el Capítol I, entre els béns patrimonials de la Generalitat, els títols representatius del capital que li pertanyen d'empreses constituïdes d'acord amb el dret mercantil. I, d'acord amb el Capítol V, correspon al Departament d'Economia i Finances l'exercici dels drets inherents a la participació en empreses de la Generalitat.

La Llei 10/1982, de 12 de juliol, de Finances Públiques de Catalunya, estableix, en el Capítol I, que són empreses de la Generalitat les societats mercantils amb participació majoritària de la Generalitat. I en la Secció Quarta del Capítol V estableix les normes pressupostàries concernents a les empreses públiques de la Generalitat.

Article 1

S'autoritza la constitució del Centre Informàtic de la Generalitat de Catalunya, S.A. (CIGESA).

Article 2

El capital social fundacional és de cinquanta milions (50.000.000) de pessetes, dividit en accions nominatives. La titularitat de tot el capital correspon sempre i exclusivament a la Generalitat.

Article 3

L'objectiu social és la prestació de serveis informàtics a l'Administració i a les empreses públiques.

Article 4

Aquesta societat mercantil té la consideració d'empresa de la Generalitat i es regeix per les normes de dret mercantil, civil i laboral i, en les matèries en què correspongui, per la Llei de Finances Públiques de Catalunya, la Llei de Patrimoni de la Generalitat i altres disposicions aplicables.

Article 5

El fons informàtic de l'empresa és sempre d'ús exclusiu de l'Administració i no pot ésser objecte de subministrament o de consulta de dades a càrrec d'entitats o de persones privades.

Disposicions finals Primera S'autoritza el Consell Executiu perquè desplegui i apliqui la present Llei i perquè es formalitzi la documentació corresponent.

Segona Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix dia que serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els Tribunals i les Autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Barcelona, 30 de maig de 1983

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR