DECRET 29/1995, de 10 de gener, pel qual es regulen els fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal en l'àmbit del Departament de Sanitat i Seguretat Social.

SecciónConcursos i Anuncis
EmisorDepartament de Salut
Rango de LeyDecret

L'apartat segon de la disposició addicional 2 de la Llei orgànica 5/1992, de 29 d'octubre, de regulació del tractament automatitzat de dades de caràcter personal, relatiu als fitxers automatitzats existents amb anterioritat a la seva entrada en vigor, estableix que, en el termini d'un any, les administracions públiques responsables de fitxers automatitzats hauran d'adoptar una disposició de regulació del fitxer o adaptar la que existeixi.

Pel Reial decret-llei 20/1993, de 22 de desembre, s'ha prorrogat el termini que estableix la disposició addicional 2 de la Llei orgànica 5/1992, de 29 d'octubre, de regulació del tractament automatitzat de dades de caràcter personal.

En conseqüència, a fi de fer efectiu el mandat legal de regulació dels fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal existents en l'àmbit del Departament de Sanitat i Seguretat Social, i per tal de garantir la màxima transparència en el tractament automatitzat de dades de caràcter personal, assegurant així als ciutadans de Catalunya l'exercici dels seus drets legítims, amb unes línies de regulació bàsiques, davant el nombre i la complexitat dels fitxers automatitzats en el marc del sistema sanitari públic;

Per tot això, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Sanitat i Seguretat Social, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

A l'annex del present Decret es fa pública la relació de fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal, existents en l'àmbit del Departament de Sanitat i Seguretat Social, els seus ens, organismes, entitats i empreses que en depenen o en què participa, del sistema sanitari públic, i que estan subjectes a tots els efectes previstos en la Llei orgànica 5/1992, de 29 d'octubre, de regulació del tractament automatitzat de dades de caràcter personal.

Article 2

La informació especificada de cada fitxer expressat a l'annex és la següent: Denominació del fitxer. Finalitat del fitxer. Estructura bàsica del fitxer i tipus de dades de caràcter personal. Persones o col·lectius afectats. Centre o unitat responsable del fitxer on exercir, si s'escau, els drets d'accés, rectificació i cancel·lació.

Article 3

La informació general que es pot referir a tots els fitxers indicats a l'annex s'esmenta a continuació: Usos previstos de tots els fitxers: Usos per a la planificació, ordenació i gestió sanitària. Procedència de les dades: Obtenció per mitjà dels usuaris, els professionals i l'Administració pública. Previsió de cessió de dades: A l'Administració i les entitats del sistema sanitari públic, dins els límits de la legislació vigent, i a les entitats i els professionals amb propòsit d'investigació sanitària.

Article 4

Els drets d'accés, rectificació i cancel·lació s'han d'exercir mitjançant sol·licitud adreçada als centres o unitats responsables dels fitxers.

Article 5

Constitueixen dades bàsiques d'identificació dels usuaris en el sistema d'informació dels centres del sistema sanitari públic: Nom i cognoms. Data de naixement. Sexe. Document nacional d'identitat. Codi d'identificació personal (implantació progressiva). Localització territorial. Font de finançament.

Article 6

Constitueixen dades relatives a l'activitat assistencial que permeten enregistrar els actes sanitaris sobre els usuaris en els centres del sistema sanitari públic: Proves. Tractaments. Informació sanitària.

Article 7

Els titulars de les unitats responsables de cada fitxer automatitzat que conté dades de caràcter personal adoptaran, sota la supervisió directa de la Secretaria General del Departament de Sanitat i Seguretat Social, les mesures tècniques, de gestió i organitzatives necessàries per tal de garantir la confidencialitat, seguretat i integritat de les dades, així com totes aquelles mesures necessàries destinades a fer efectius els drets dels ciutadans reconeguts en la Llei orgànica 5/1992, de 29 d'octubre, i en els seus desplegaments reglamentaris.

Disposició final Única Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 10 de gener de 1995

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Xavier Trias i Vidal de Llobatera Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Annex

Departament de Sanitat i Seguretat Social

Àmbit: Departament de Sanitat i Seguretat Social. Denominació del fitxer: registre de proveïdors. Finalitat del fitxer: mantenir les dades identificatives dels proveïdors del Departament de Sanitat i Seguretat Social per poder realitzar les comandes de material. Estructura bàsica del fitxer i tipus de dades de caràcter personal: dades identificatives, administratives i de localització. Persones o col·lectius afectats: proveïdors del Departament de Sanitat i Seguretat Social. Centre i/o unitat responsable del fitxer: Secretaria General del Departament de Sanitat i Seguretat Social (travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona).

Àmbit: Departament de Sanitat i Seguretat Social. Denominació del fitxer: gestió integrada de personal. Finalitat del fitxer: gestió del personal del Departament de Sanitat i Seguretat Social. Estructura bàsica del fitxer i tipus de dades de caràcter personal: dades identificatives i de localització, lloc de treball i d'antiguitat, dades de nòmina i econòmico-administratives. Persones o col·lectius afectats: personal del Departament de Sanitat i Seguretat Social. Centre i/o unitat responsable del fitxer: Secretaria General del Departament de Sanitat i Seguretat Social (travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona).

Àmbit: Departament de Sanitat i Seguretat Social. Denominació del fitxer: convocatòries de concursos de mèrits. Finalitat del fitxer: concurs de trasllat de metges, llevadores i practicants. Estructura bàsica del fitxer i tipus de dades de caràcter personal: dades identificatives, lloc de treball i taula de mèrits. Persones o col·lectius afectats: metges, llevadores i practicants. Centre i/o unitat responsable del fitxer: Secretaria General del Departament de Sanitat i Seguretat Social (travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona).

Àmbit: Departament de Sanitat i Seguretat Social. Denominació del fitxer: registre de metges col·legiats de Catalunya. Finalitat del fitxer: disposar d'un registre amb les dades d'identificació dels metges col·legiats per necessitats del Departament de Sanitat i Seguretat Social. Estructura bàsica del fitxer i tipus de dades de caràcter personal: dades d'identificació, de localització dels facultatius col·legiats i especialitat mèdica. Persones o col·lectius afectats: metges col·legiats de tot Catalunya. Centre i/o unitat responsable del fitxer: Direcció General de Recursos Sanitaris (travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona).

Àmbit: Departament de Sanitat i Seguretat Social. Denominació del fitxer: drogodependències. Finalitat del fitxer: estudi de l'evolució de la dependència de les drogues a Catalunya, el seu control, i planificació i gestió dels recursos assistencials. Estructura bàsica del fitxer i tipus de dades de caràcter personal: número d'història clínica, dades identificatives, de localització, dades de caràcter social, pràctica de risc, centres, tractaments, responsable del programa de dispensació, antecedents, diagnosi mèdica de sortida. Persones o col·lectius afectats: persones que inicien, estan fent o han finalitzat un tractament als centres de la Xarxa d'Atenció a les Drogodependències (XAD). Centre i/o unitat responsable del fitxer: Direcció General de Recursos Sanitaris (travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona). Òrgan Tècnic de Drogodependències.

Àmbit: Departament de Sanitat i Seguretat Social. Denominació del fitxer: registre de casos de sida a Catalunya. Finalitat del fitxer: vigilància epidemiològica de la sida. Estructura bàsica del fitxer i tipus de dades de caràcter personal: variables demogràfiques, epidemiològiques i clíniques recollides en el protocol oficial de recollida de casos de sida: dades personals, dades de laboratori, altres causes d'immunodeficiència diferent de la sida i malalties indicatives de sida. Persones o col·lectius afectats: malalts diagnosticats de sida a Catalunya. Centre i/o unitat responsable del fitxer: Direcció General de Recursos Sanitaris (travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona). Programa per a la prevenció i el control de la sida.

Àmbit: Departament de Sanitat i Seguretat Social. Denominació del fitxer: registre sanitari d'indústries. Finalitat del fitxer: enregistrar dades de les indústries relacionades amb l'alimentació. Estructura bàsica del fitxer i tipus de dades de caràcter personal: identificació, localització territorial i finalitat de les indústries. Les dades d'identificació poden correspondre a persones en tant es puguin enregistrar com empreses. Persones o col·lectius afectats: titulars d'empreses d'alimentació de Catalunya. Centre i/o unitat responsable del fitxer: Direcció General de Salut Pública (travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona).

Àmbit: Departament de Sanitat i Seguretat Social. Denominació del fitxer: registre sanitari de malalties de declaració individualitzada. Finalitat del fitxer: gestió de les malalties de declaració obligatòria individualitzada i control de malalties infeccioses. Estructura bàsica del fitxer i tipus de dades de caràcter personal: dades identificatives de malalts i metges declarants i variables associades a les malalties. Dades identificatives de contactes de malalts i responsables de fonts d'infecció i mecanismes de transmissió. Persones o col·lectius afectats: persones diagnosticades d'alguna malaltia de declaració obligatòria. Metges que declaren els casos. Contactes de malalts i responsables de fonts d'infecció i mecanismes de transmissió. Centre i/o unitat responsable del fitxer: Direcció General de Salut Pública (travessera de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR