ORDRE AAM/67/2012, de 14 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació i es convoquen els corresponents a l'any 2012.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rango de LeyOrdre

Des de l’any 2007 el contracte global d’explotació (CGE) és el model adoptat a Catalunya per tramitar els acords de compromisos entre l’Administració i les explotacions agràries que constitueixen una contrapartida dels recursos disponibles de la Unió Europea (FEADER) i de les administracions públiques, per fomentar les activitats respectuoses amb el medi i promoure models específics d’activitat agrària.

L’experiència assolida en la gestió d’aquests contractes ha posat de relleu la necessitat de modificar determinats aspectes, amb l’objectiu de facilitar la competitivitat i productivitat en l’àmbit econòmic, i aplicar la racionalització administrativa. També la Resolució 671/VIII del Parlament de Catalunya, sobre el món agrari, renovada per la Moció 2/IX del Parlament de Catalunya, explicita la necessitat de racionalització i simplificació. Per aquest motiu la regulació del CGE que conté el Decret 50/2007, de 27 de febrer, ha estat actualitzada pel Decret 2/2012, de 3 de gener.

El nou marc jurídic persegueix la simplificació de les normes, i té la finalitat d’aconseguir un impacte en el sector agrari que afavoreixi la reactivació econòmica. Les millores introduïdes en el Decret 2/2012 s’apliquen en aquesta convocatòria d’ajuts associats amb una considerable reducció de requisits i compromisos de CGE, que agiliten la seva tramitació sense menyscabar la verificació de l’acreditació dels requisits essencials establerts pel Reglament (CE) 1698/2005.

D’acord amb el Reglament (CE) núm. 1698/2005, del Consell, de 20 de setembre, d’ajuts al desenvolupament rural a càrrec del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), el Programa de desenvolupament rural de Catalunya per al període de programació 2007-2013 (PDR), aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya en data 22 de maig de 2007, i per la Comissió Europea, mitjançant la Decisió C(2008) 702, de 15 de febrer, modificada per la Decisió C (2009) 10340, de 14 de desembre de 2009 i per la Decisió C (2010) 8294 final, de 30 de novembre de 2010, estableix una sèrie de mesures recollides en tres eixos i adreçades a fomentar un augment en la competitivitat del sector agrícola i forestal, una millora del medi ambient i de l’entorn natural, així com un increment de la qualitat de vida en zones rurals i diversificació de l’economia rural.

El Reglament (CE) núm. 74/2009 del Consell, de 19 de gener de 2009, modifica el Reglament (CE) núm. 1698/2005 i incorpora els nous reptes derivats de la revisió de la Política agrícola comuna (PAC).

D’acord amb l’article 6 del Decret 2/2012, de 3 de gener, és procedent convocar per al 2012 els ajuts associats al CGE d’acord amb els objectius de la política agrorural i les previsions del PDR, i els objectius i les finalitats definits al Decret esmentat, així com la renovació del contracte per a les persones que s’hi van acollir en la campanya anterior.

Consegüentment, valorada la conveniència de continuar donant suport a les explotacions agràries catalanes mitjançant un ajut econòmic en el marc del CGE, d’acord amb l’article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General de Desenvolupament Rural, i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

Ordeno:

Capítol I

Aprovació de les bases i convocatòria del CGE i dels ajuts associats

Article 1

Objecte

L’objecte de l’Ordre és aprovar les normes que regeixen els ajuts associats al CGE per a l’any 2012 que es detallen a continuació, amb les especificitats que, per a cadascun d’aquests ajuts, figuren als annexos.

 1. Procediment general:

  Primera instal·lació de joves agricultors i agricultores (annex 1).

  Modernització d’explotacions agràries (annex 2).

  Diversificació cap a activitats no agrícoles (annex 3).

 2. Procediment abreujat:

  Utilització dels serveis d’assessorament per part de les persones agricultores (annex 4).

  Indemnització compensatòria en zones de muntanya i indemnització compensatòria en zones desfavorides fora de les de muntanya (annex 5).

  Pràctiques agroambientals (annex 6).

  Foment de la ramaderia ecològica (annex 7).

  Inversions no productives (annex 8).

Article 2

Convocatòria del CGE i de determinats ajuts associats

Es convoquen el CGE i els ajuts associats a aquest contracte a què es refereix l’article 1 anterior, per a l’any 2012, així com la renovació dels compromisos subscrits per les persones que ja tenen un CGE vigent.

Article 3

Definicions

Als efectes de l’Ordre s’entén per:

Diagnosi prèvia: descripció de la situació de l’explotació agrària en el moment de la sol·licitud de signatura del CGE. Inclou les dades relacionades amb aspectes productius, econòmics, tècnics, mediambientals, paisatgístics, sociolaborals i sobre qualitat de vida de l’explotació declarades per la persona titular, sobre les quals es realitza una anàlisi de debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats (DAFO). Si escau, les propostes d’incorporació de persones joves descriuran la situació prevista en el moment en què es materialitzi la incorporació.

Pla d’explotació: descripció de la situació prevista de l’explotació agrària al cinquè any de la sol·licitud de signatura del CGE. Fixa els principals objectius de l’explotació relacionats amb les accions previstes, incorpora la seva planificació temporal i projecta les dades de la diagnosi prèvia en el moment de finalització del contracte.

Pla d’empresa: per a l’ajut a la primera instal·lació de joves agricultors i agricultores. Descripció del projecte empresarial amb indicació de les fases i els objectius concrets de desenvolupament de les activitats de la nova explotació. També inclourà informació detallada sobre inversions, formació, assessorament o qualsevol altra mesura necessària per tal de desenvolupar les activitats de l’explotació agrícola. El pla d’empresa està integrat per: la diagnosi prèvia, el pla d’explotació, la memòria justificativa sobre la viabilitat de la incorporació en l’explotació, i l’itinerari formatiu o la seva sol·licitud al DAAM.

Pla de millora: descripció de les inversions que comporten una millora del rendiment global de l’explotació i per a les quals se sol·licita l’ajut per a la modernització de les explotacions agràries en l’any en curs.

Càrrega ramadera: el nombre d’unitats de bestiar gros (UBG) que suporta a 1 de gener una hectàrea de superfície agrària de l’explotació amb aprofitament ramader.

Taula de conversió UBG:

Animals de l’espècie bovina de més de dos anys i equins de més de sis mesos: 1,0 UBG.

Animals de l’espècie bovina de sis mesos a dos anys: 0,6 UBG.

Animals de l’espècie bovina de menys de sis mesos: 0,4 UBG.

Ovelles i cabres: 0,15 UBG.

Porcí: animals reproductors: 0,5 UBG.

Porcí d’engreix: 0,3 UBG.

Avicultura de posta: 0,014 UBG.

Altres aus de corral: 0,003 UBG.

Aquestes equivalències per trams d’edat dels animals es faran d’acord amb el cens de l’explotació a 1 de gener de l’any de sol·licitud, d’acord amb les dades que figuren al SIR en el moment de la sol·licitud.

Article 4

Procediment general i procediment abreujat del CGE

4.1 Procediment general: sistema de tramitació d’un ajut o conjunt d’ajuts que comporta l’elaboració de la diagnosi prèvia i del pla d’explotació el primer any de sol·licitud del CGE i, si escau, quan es presenten propostes de modificació que estableix l’article 14 del Decret 2/2012, de 3 de gener, pel qual es regula el contracte global d’explotació.

Aquest procediment s’aplicarà en els supòsits de CGE en què els ajuts tinguin per objecte la primera instal·lació de joves agricultors i agricultores, i/o la modernització de les explotacions agràries, i/o la diversificació cap a activitats no agrícoles, dels annexos 1, 2, i 3, respectivament, de l’Ordre.

4.2 Procediment abreujat: sistema de tramitació d’un ajut o conjunt d’ajuts que prescindirà de la presentació de la diagnosi prèvia i del pla d’explotació. Aquest procediment abreujat s’aplicarà en els supòsits de CGE amb algun ajut dels annexos 4 al 8 de l’Ordre i que no inclogui cap dels ajuts especificats a l’apartat anterior.

4.3 En cas que la persona sol·licitant s’adhereixi el mateix any al procediment general i abreujat, li serà aplicable el primer.

4.4 Durant la vigència del contracte en procediment abreujat, la sol·licitud d’ajuts associats al procediment general requeriran una proposta de modificació de signatura del contracte inicial. Si la proposta s’estima favorablement, comportarà l’inici d’un nou contracte global d’explotació de procediment general amb la corresponent assumpció del compliment de requisits i compromisos que aquest canvi comporta, sens perjudici del termini establert per als compromisos específics adquirits pels ajuts associats al procediment abreujat.

Article 5

Persones beneficiàries

5.1 Poden ser persones beneficiàries dels ajuts que estableix aquesta Ordre les persones signatàries del CGE segons el que estableix l’article 11.1 del Decret 2/2012, de 3 de gener, que estiguin al corrent de les seves obligacions en matèria fiscal amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i en matèria social amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, que no tinguin deutes de cap tipus amb la Generalitat de Catalunya, i que compleixin amb les condicions i els requisits específics dels ajuts definits als annexos de l’Ordre.

5.2 Les persones signatàries del CGE han de ser titulars d’explotacions agràries que compleixin les condicions generals d’admissibilitat de l’article 3 del Decret 2/2012, de 3 de gener.

Article 6

Finançament, aplicació pressupostària i quantia màxima destinada

6.1 Els ajuts que...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR