ORDRE IRP/534/2010, de 16 de novembre, per la qual s'aproven les bases generals que han de regir les subvencions a associacions no lucratives per valorar l'impacte ambiental de plans, programes i projectes, i s'obre convocatòria per a l'any 2011.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Interior, Relacions Institucionals i Participacio
Rango de LeyOrdre

ORDRE

IRP/534/2010, de 16 de novembre, per la qual s'aproven les bases generals que han de regir les subvencions a associacions no lucratives per valorar l'impacte ambiental de plans, programes i projectes, i s'obre convocatòria per a l'any 2011.

La Directiva 2003/35/CE del Parlament i del Consell Europeu, per la qual s'estableixen mesures de participació del públic en l'elaboració de determinats plans i programes relacionats amb el medi ambient i per la qual es modifiquen, en allò que es refereix a la participació del públic i l'accés a la justícia, les directives 85/337/CEE i 96/61/CE del Consell, transposada per la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient, estableix que, de manera obligatòria, les administracions públiques dels estats membres han de facilitar la participació pública en l'elaboració de plans i programes amb impacte mediambiental. D'igual manera, aquesta normativa estableix el mateix requisit per a diversos projectes.

D'acord amb les previsions legals i d'acord amb el Decret 401/2004, de 5 d'octubre, pel qual es regula la participació de les organitzacions no governamentals i altres entitats sense ànim de lucre vinculades a l'ecologia i a la protecció del medi ambient en les activitats i programes del Departament de Medi Ambient i Habitatge, aquest Departament va crear el Registre d'Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat.

Aquest Registre ha de ser l'instrument per facilitar la relació entre la Generalitat de Catalunya i les entitats mediambientals, i ha d'afavorir la informació, la consulta i la participació d'aquestes entitats en l'elaboració i aprovació de plans i programes.

En aquest marc, l'objectiu d'aquesta convocatòria de subvencions és donar suport a les entitats registrades que estiguin interessades a participar en l'impacte ambiental de plans, programes i projectes en el territori de Catalunya, per tal que aquestes aportacions tinguin la qualitat suficient. La convocatòria, per tant, s'adreça a subvencionar les activitats d'assessorament i anàlisi tècnica necessàries per elaborar aquestes aportacions per tal que aquestes puguin ser tingudes en compte en les decisions públiques.

Vist el que estableix el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovada en el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre (DOGC núm. 3791A, de 31 de desembre 2002); la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003), i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 176, de 25 de juliol de 2006);

Atès que l'article 92.7 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat en el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, disposa que la convocatòria corresponent pot ésser publicada en l'exercici pressupostari anterior al que correspon la despesa efectiva;

Vistos els preceptes legals esmentats, a proposta de la Direcció General de Participació Ciutadana, amb l'informe previ de l'Àrea d'Assessorament Jurídic en l'Àmbit de Relacions Institucionals i Participació i de la Intervenció Delegada, i en ús de les facultats que em confereix l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat,

Ordeno:

Article 1

Objecte

1.1 Aprovar les bases generals que han de regir les subvencions a associacions no lucratives per valorar l'impacte ambiental de plans, programes i projectes.

1.2 Obrir la convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a l'any 2011.

Article 2

Presentació de sol·licituds i documentació

2.1 Les sol·licituds, que s'han de presentar en model normalitzat i que han d'anar adreçades a la Direcció General de Participació Ciutadana, s'han de presentar davant de qualsevol dels registres o de les oficines i entitats ressenyades en la base 6.

2.2 Amb les sol·licitud s'hi ha d'adjuntar la documentació prevista en la base 6.4

Article 3

Termini de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds comença l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria i finalitza l'1 d'octubre de 2011.

Articles 4

Aplicació pressupostària i import màxim previst per a la convocatòria

L'import destinat a l'atorgament de les subvencions per valorar l'impacte ambiental de plans, programes i projectes és de 30.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària IT0502D/482000100/1310/0000 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2011 i condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió.

Article 5

Procediment de concessió

5.1 El procediment de concessió d'aquestes subvencions es troba regulat en la base 7. Els criteris de valoració i la seva ponderació es troben recollits en la base 8.

5.2 El termini per resoldre la sol·licitud de subvenció és de 6 mesos a comptar des de l'endemà de la finalització del període de presentació de sol·licituds.

Si transcorregut aquest termini no s'ha dictat i notificat resolució expressa, les sol·licituds s'entenen desestimades, d'acord amb el que preveu l'article 3 de la Llei 23/2002, de 18 de novembre, d'adequació de procediments administratius, en relació amb el règim del silenci administratiu i el termini de resolució de notificació.

5.3 El règim de recursos contra la resolució de concessió de la subvenció es preveu a la base 7.9.

Article 6

Publicitat de les subvencions

D'acord amb l'article 18 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, La Direcció General de Participació Ciutadana donarà publicitat de les subvencions atorgades mitjançant la seva exposició el la pàgina web http://www10.gencat.cat/drep/AppJava/cat/ambits/participacio/index.jsp i, en el supòsit de subvencions d'un import igual o superior a 3.000 euros, a més, es publicaran al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya tot indicant la convocatòria, el crèdit pressupostari al qual s'ha d'imputar, el beneficiari, la quantitat concedida i la/les finalitat/s de la subvenció.

Article 7

Bases reguladores

La subvenció prevista en aquesta convocatòria es regeix per les bases reguladores que es publiquen en l'annex d'aquesta Ordre, pel Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre general de subvencions i l'Ordre d'1 d'octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d'ajuts i subvencions (DOGC núm. 2500, de 21 d'octubre de 1997).

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre IRP/14/2010, de 18 de gener, per la qual s'aproven les bases generals que han de regir les subvencions a associacions no lucratives per valorar l'impacte ambiental de plans, programes i projectes, i s'obre convocatòria per a l'any 2010.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Contra l'Ordre d'aprovació de les bases es pot interposar recus contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva publicació, segons el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Contra la convocatòria, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en un termini no superior a un mes, comptat des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 16 de novembre de 2010

Joan Saura i Laporta

Conseller d'Interior, Relacions Institucionals i Participació

Annex

Bases reguladores per la concessió de subvencions a associacions no lucratives per valorar l'impacte ambiental de plans, programes i projectes

  1. Objecte

    Aquestes bases tenen per objecte la regulació de les concessions de les subvencions a associacions no lucratives per valorar l'impacte ambiental de plans, programes i projectes.

  2. Beneficiaris

    Poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les entitats sense ànim de lucre que estiguin inscrites al Registre...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR