RESOLUCIÓ de 29 d'abril de 1988, per la qual es fa pública la llista provisional d'aspirants admesos al concurs-oposició per a places de professors d'Educació General Bàsica a Catalunya, convocat per Ordre de 24 de març de 1988 (DOGC núm. 972, de 30 de març de 1988).

SecciónCàrrecs i Personal
EmisorDepartament D'Educacio
Rango de LeyResolució

Per tal de donar compliment al que disposa l'article 14 de l'Ordre de 24 de març de 1988 (DOGC núm. 972, de 30 de març), que convoca concurs-oposició per ingressar al cos de professors d'EGB,

He resolt:

- 1 Fer públiques les llistes provisionals d'aspirants que han estat admesos al concurs-oposició per a places de professors d'EGB, convocat per Ordre de 24 de març de 1988, els quals figuren a l'Annex 1. Malgrat que estan inclosos dins un servei territorial, la distribució dels admesos per tribunals serà la que s'indiqui en la disposició corresponent.

- 2 Declarar exclosos provisionalment, per les causes que s'especifiquen en cada cas, els candidats que figuren a l'Annex 2. Els candidats que figuren en aquest annex hauran d'esmenar els defectes o les omissions que hi hagi en les seves sol·licituds o presentar la documentació que els manqui dins del termini de deu dies, que estableix l'article 14 de l'Ordre de convocatòria, amb el benentès que, a tots els efectes, seran exclosos definitivament si no compleixen el requisit que s'especifica a l'esmentada llista i s'arxivarà la seva instància sense cap altre tràmit. Aquesta sol·licitud d'esmena de les deficiències observades s'adreçarà als serveis territorials on l'aspirant hagués presentat la seva instància de participació.

- 3 D'acord amb l'article 16 de l'Ordre de convocatòria, en el termini de 15 dies naturals comptats des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya els interessats podran presentar les reclamacions que considerin oportunes, mitjançant un escrit adreçat al cap dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament on van presentar la seva sol·licitud.

- 4 La validesa dels requisits al·legats pels sol·licitants admesos s'entén supeditada en tot cas al que resulti de la documentació que s'aporti, d'acord amb els articles 37 i concordants de l'Ordre de convocatòria.

- 5 Les llistes completes d'aspirants seran exposades al públic als taulers d'anuncis dels corresponents serveis territorials del Departament d'Ensenyament.

Barcelona, 29 d'abril de 1988

Carme-Laura Gil i Miró Directora General de Gestió de Professorat i Centres Docents

Annex 1

Llista provisional d'admesos

L=Lliure D=Accés directe.

Serveis Territorials de Barcelona I (Ciutat)

Filològica (francès)

L 73154720 Agud Ponce, M. Nieves L 37288305 Anento Cases, Esther L 35049257 Anguela Ollé, M. Carmen L 40888978 Anguera Calvo, Foc. Javier L 46335329 Argemí Rovira, Ana L 38480624 Bienvenido Abril, Dolores L 35044265 Cañada Pujols, Mercedes L 35058683 Caballería Cortés, Consuelo L 36564579 Calvet Mir, M. Rosa L 35006912 Campos Requena, Laura L 78074962 Canal Roca, Ester L 37785053 Casado Lorente, Ángela L 41079045 Casals Sabarich, Soledad L 35082761 Casellas Jiménez, Laura L 35048586 Català Peiró, Teresa L 18000933 Citoler Herbera, Ana L 35057560 Claveguera Espona, Mònica L 43396222 Colomer Pascual, Carolina L 17160436 Cortés Cortés, M. Jesús L 35051136 Cosialls Cervera, Teresa L 40834277 Costa González, M. Teresa L 38508558 Del Olmo García, Montserrat L 37290590 Del Olmo Jurado, M. Soledad L 37369833 Díaz Barrionuevo, Pedro Yves L 41080123 Domenjó López, Núria L 18013440 Escartín Nacenta, José Javier L 35034493 Fernández Alonso, Concepción L 10036160 Fernández Blanco, José Antonio L 35058357 Fernández Martínez, M. Dolors L 39335603 Fernández Pérez, M. José L 78076612 Fondevila Pero, Margarida L 07735267 García García, M. Pilar L 46045302 García Lozano, M. Dolores L 35084853 García Lucas, Marife L 16797480 García Pérez, M. Elena L 41365606 García Petit, M. Luisa L 46225907 Gómez Martínez, Ana M. L 78068288 Gómez Pont, M. Rosa L 37777582 Gutiérrez Marín, M. Rosa L 36493345 Hernández Gascón, M. Cinta L 24310167 Herráiz Collado, M. Pilar L 40558363 Hierro Cascón, M. Jesús L 40879309 Ibáñez Gorgues, Montserrat L 35064076 Iturrioz Viadiu, Judit L 35096178 Jarne Perujo, Alberto L 36947090 Jolis Dalit, Ana L 37323296 Luera Lapoujade, Teresa L 40974008 March Clarasó, M. Ángeles L 43500365 Marí Lluís, Núria L 11719538 Martín Bueno, Lluïsa L 06541018 Martín Moreno, M. Antònia L 16799323 Mediavilla Martín, Laura L 37579624 Melendres Inglés, Concepción L 37635393 Melendres Inglés, Josep M. L 46335711 Mercadé Favarel-Garrigues, Isabel L 05168233 Moltó Moreno, Ángeles L 36973960 Mondón Vehils, Núria L 36977771 Montañés Varella, M. Isabel L 36459658 Navarro de Zuloada, Rosa M. L 78072386 Niubó Rubio, Teresita L 36971843 Ortega Carrión, Susana L 46539986 Ortiz Reverte, Ester L 46122192 Ortiz Valls, M. Elena L 39326678 Pla Comellas, Enric L 38504410 Pons Janer, M. Falgas L 78149400 Puig Meix, M. Ángeles L 35080005 Ramon Puigdemont, Montserrat L 78149594 Rius Riu, M. Jesús L 35025516 Rivero Pérez, M. Mercedes L 18019561 Rodrigo Jiménez, Miguel Ángel L 78073361 Rodríguez Cuellas, Victoria L 38498047 Rodríguez González, Virtudes L 77304577 Rosell Estéban, Elionor L 46620248 Sacristán Pàmies, Marta L 35062439 Salat Mardaras, Eulalia L 39863540 Sancha Folgado, Alícia L 37743245 Sánchez Córdoba, Elena L 77269137 Sánchez Díaz, Miguel L 39330283 Suñé Suñé, Alba L 33931239 Vilar Masó, M. Carme

Filològica (anglès)

L 35073129 Zafra Jiménez, Dulce Nombre L 40974713 Almarcha Torres, Montserrat L 37321158 Alsina Cunill, Judit L 38436261 Álvarez Pérez, M. Ángeles L 38503590 Baxauli Paus, Roser L 33932692 Berenguer Campdelacreu, Elisabet L 46582034 Bertran Díaz, Elisabet L 39617295 Boix Serrat, José Luis L 46123273 Botey Galindo, Ana L 46117151 Brito Faz, Montserrat L 39175779 Bruguera Guitart, Sílvia L 41077973 Camara Massuet, Margarita L 40965341 Camon Cros, M. Ángeles L 46117469 Camps Vidal, Ana M. L 43407663 Canela Pintor, M. Carmen L 35026152 Cararach Munné, M. Montserrat L 37362252 Carbonell Ferrando, M. Josefa L 46333358 Cardona Soriano, Montserrat L 28669168 Caro Márquez, Camila L 46212587 Casadevall Domènech, M. Carmen L 36479946 Casals Jorba, Luisa L 38075247 Casanovas Jové, Carlos L 39162352 Casas Cuadrat, Marta L 35050837 Casas Guerra, Isabel L 77104169 Colom Canal, M. Victoria L 40886763 Cortasa Llados, Magdalena L 35037033 Corzo Alcaide, M. José L 35069137 Coscojuela Marco, Rosa L 12877530 Cunill Solà, Josep M. L 20790507 De la Fuente Belda, José M. L 43410364 Díez Santilari, Julia L 35063396 Domènech Pascual, M. Núria L 35042911 Domínguez Moreno, Teresa L 36975672 Esteban Medina, Gemma L 36977253 Felisart Escudero, M. Montserrat L 38551660 Font Ortega, Ana Milagros L 36563223 Fornés Riubrugent, Montserrat L 40969342 Fuentes Català, Teresa L 46122069 García Ciruela, M. Carmen L 46223104 Garnica Calvente, Inmaculada L 78071316 Gasió Ribé, Roser L 46120105 Giménez Subiña, Inmaculada L 46317798 Giró Castañer, José L 39327948 Grané Capellas, Víctor L 78149534 Gualdo Cots, M. Claustro L 13745327 Guerra Saiz, M. Paz L 46620438 Haro Caparrós, M. José L 46333251 Hidalgo Robert, M. Teresa L 18015034 Lafuente Escartín, Mariano L 35022245 López Paulet, Joan Carles L 46334258 Luveras Tintoré, Oriol L 35081201 Mallat Cortada, Ana Isabel L 37375954 Manuel Maberta, Elisenda L 12733320 Martínez Moro, Josefina L 40308499 Mas Ferrer, M. Mercè L 06972806 Medina Piquer, M. Rosa L 04529275 Merayo García, Abel L 43399828 Miró Castillo, M. Carmen L 43403130 Montiel Viedma, Ana M. L 38505230 Moreno Gutiérrez, M. Jesús L 38071039 Muntaner Anguera, Gema L 40895596 Ninot Camats, M. Carmen L 77602973 Nualart Surís, M. Rosa L 33913199 Ocón Rodríguez, M. Yolanda L 37721634 Olivé Jordán, Francisco L 37375555 Orduña Alonso, Yolanda L 37281035 Orté García, Ana M. L 78052560 Pané Salas, Alba L 10811390 Periñán Caballero, M. José L 13108628 Pomar Francisco, M. del Juncal L 37278185 Pons Ribas, M. Isabel L 78063731 Pont Ramoneda, Rosa M. L 37726158 Puig Martí, Jorge L 40883043 Pujol Carbí, Magdalena L 35031564 Pumareta Miquel, Montserrat L 77290452 Ramírez Roma, M. Carme L 29778796 Reyes Campos, M. Dolores L 36970325 Riudalbas Guitart, M. Ángeles L 36479521 Roig Molas, Agustina L 17864751 Román Saiz, Asunción L 37654274 Ros Vendrell, José M. L 40880904 Rosell Sabaté, M. Carmen L 24179699 Rosillo García, Maravillas L 43407157 Ruiz Martínez, M. Ángeles L 46038252 Ruiz Mateos, Roberto L 38764367 Sala Riera, Montserrat L 33916029 Salinas Escamilla, M. Esther L 43398381 Salvador Pascual, Montserrat L 07849927 Sánchez Marcos, M. Fátima L 35024161 Sánchez Pascual, M. Ester L 35041906 Sandoval González, M. Elena L 35050886 Sarmiento Cabero, M. Reyes L 40884567 Sentís Porqueres, M. Jesús L 37321268 Serra Freixas, Josep Enric L 43393261 Solá Salazar, M. Olga L 77101156 Solé Valls, José M. L 10050525 Tabara Carbajo, Paulino L 37324556 Torner Pujadas, M. Dolores L 35077147 Torner Vives, Dolors L 43414802 Torrents Díaz, Sílvia Núria L 36965507 Torres Nadal, M. Asunción L 35028397 Uroz Fernández, M. Pilar L 46331913 Vargas Domingo, Cristina L 46524459 Vida Pinós, Isabel L 39295115 Vidal Vidal, M. Victòria L 36980323 Vidal Vilaprinyó, Blanca L 40977733 Viejo Vicente, Raquel M. L 38792983 Villaseñor Hernández, M. Montserrat

Ciències de la natura i Matemàtiques

L 46552490 Aguilar Sanz, Alicia L 37279135 Alberjón Fumanal, Josep L 40922444 Albiol Ferré, Jesús Joaquín L 36980004 Almirall Alonso, Carme L 46590483 Álvarez Navas, Isabel L 40887088 Amorós Eres, Maite L 37314987 Andrés Daina, M. Glòria L 33884431 Anguita Castillo, Mercedes L 37775504 Antonio Llobet, Marc L 10059426 Arias Álvarez, M. Rosario L 40883951 Arno Navarro, Elsa L 38550951 Asensio Iranzo, Ana L 43502037 Atero Villén, Anna Patrocinio L 18421530 Aznar Moya, Ramon L 35083615 Baiget Juyol, Elisenda L 52191293 Balsells Pérez, Inmaculada L 40863271 Barceló Culleres, M. Pilar L 78071120 Baró Vilanova, M. Lourdes L 43504009 Bartolomé del Cura, M. Montserrat L 38792079 Berrocal Corredo, Joan Carles L 40888288 Blanc Dalmau, M. Teresa L 37732243 Blanco Arias, Pedro L 35094581 Boadas Mir, Elena L 77731967 Bonache Punzano, Federico L 39846370 Bornal Tudela, Antonia L 40974812 Bugeda Castelltort, M. Candelària L 37743191 Burdoy Joaquim...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR