ANUNCIO sobre la relación de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso de selección de 3 plazas de auxiliar administrativo/a.

SecciónAdministración Local
EmisorAyuntamientos
Rango de LeyAnuncio

El regidor d’Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna, Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano, ha dictat en data 24 de març de 2014, el Decret següent, que figura transcrit en el llibre de resolucions de l’Alcaldia :

Identificador de l’expedient

Núm.exp.: 000104/2014-RH

Relació de fets

Ha finalitzat el període de presentació d’instàncies per a la convocatòria de proves selectives per a la selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure de 3 places d’Auxiliar Administratiu, de l’escala d’Administració General, subescala Auxiliar de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, d’acord amb l’Oferta Pública d’Ocupació corresponent a l’any 2011.

Fonaments de dret

1. Article 21.1.h del capítol II de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local, referent a les atribucions del president de la Corporació.

2. Decret de l’alcaldessa de data 15 de juny de 2011, de delegació de competències en el Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano, regidor d’Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna.

3. Reglament del personal al servei de les Corporacions Locals, aprovat per Decret núm. 214/1990, de 30 de juliol.

4. Article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Per tot això, RESOLC:

PRIMER.- Fer pública la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, que quedarà elevada a definitiva si no hi ha reclamacions.

Llista d’aspirants

Admesos

DNI Català
04556397-M NO
04609460-F C
25626183-C C
26484502-W NO
33968767-K C
35076726-R C
35100585-D C
35107575-F C
36577221-E C
36978761-M C
36984146-P C
37324020-B C
37334250-Y C
37380369-X C
37387193-A C
37692689-J C
37693487-Y C
38068356-K C
38093609-C C
38101980-L C
38119695-R C
38146951-W NO
38456316-V C
38456525-L C
38494252-A C
38561728-C C
38864127-S C
39390549-J C
39656595-H C
39704415-K C
39715231-G C
39731366-Q NO
39917306-R NO
40319539-X C
40447899-F C
41094702-G C
41525761-C C
43434529-H C
43434684-N C
43438891-X C
43443853-G C
43444942-N C
43450632-K C
43537820-Q C
44022974-P C
44183254-R C
44195856-E C
44198846-E C
45487774-F C
45786187-H C
46352800-A C
46450153-C NO
46467522-R C
46468323-C C
46557445-V C
46568274-J C
46569413-W C
46580158-Y C
46599175-W C
46634072-P C
46637336-Y C
46680585-S C
46725493-G C
46737923-Z C
46741559-Q C
46760324-J C
46764389-F C
46797245-L C
46797282-X C
46810295-M C
46888412-Z NO
46965884-E C
46968243-N NO
46971897-D C
46974609-F C
46978348-C C
47617062-R C
47630444-C C
47630571-D C
47630771-W C
47631323-W C
47631434-K C
47631604-F C
47631611-Z C
47631768-X C
47631842-S C
47632058-R C
47632355-E C
47632485-Z C
47632862-T C
47633174-J C
47633242-N C
47633458-K C
47633913-Q C
47634003-Z C
47634108-G C
47634140-J C
47634213-V NO
47634241-E C
47634924-S C
47635386-V C
47635670-W C
47637326-W C
47637638-S C
47639936-J NO
47678193-K C
47731058-D C
47795300-N C
47835573-N C
47835582-K NO
47837613-M C
47840114-E C
47841505-X C
47844086-S C
48025890-G C
48027653-L NO
48988752-V C
52180722-R C
52208985-C C
52210051-M C
52211611-R NO
52211652-L C
52212927-Y C
52213251-P C
52213975-L C
52214200-Z NO
52215256-N C
52216609-P NO
52217349-N C
52420779-F C
52420878-Z C
52421155-S C
52421687-H C
52423429-N C
52423865-B C
52424357-C
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR