DECRET 12/2014, de 21 de gener, pel qual s'atorga a l'Institut d'Estudis Aranesi el caràcter d'acadèmia i d'autoritat lingüística de l'occità, llengua pròpia a Era Val d'Aran i oficial a Catalunya.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de la Presidencia
Rango de LeyDecret

L’Estatut d’autonomia de Catalunya, a l’article 6.5, estableix que la llengua occitana, denominada aran è s a l’Aran, és la llengua pròpia d’aquest territori i és oficial a Catalunya d’acord amb el que estableixen aquest Estatut i les lleis de normalització lingüística, i a l’article 125.1 atribueix a la Generalitat competència exclusiva en matèria d’acadèmies.

El Decret 120/1987, de 9 d’abril, pel qual la Generalitat de Catalunya assumeix les competències exclusives en matèria d’acadèmies amb seu central a Catalunya, disposa que les acadèmies són creades per decret del Govern de la Generalitat, i gaudeixen des d’aquest moment de personalitat jurídica i capacitat per al compliment dels seus fins.

El 2002, el Conselh Generau d’Aran va establir l’Institut d’Estudis Aranesi com a organisme per promoure el coneixement i l’estudi del territori aranès, en tots els aspectes que configuren la seva identitat.

El règim d’oficialitat d’aquesta llengua a Catalunya el desplega la Llei 35/2010, d’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran, la qual preveu, entre d’altres, l’establiment d’una autoritat acadèmica per a la llengua. En aquest sentit, l’article 4.3 disposa que l’Institut d’Estudis Aranesi ha de ser independent de les administracions públiques, ha d’assolir plenament el caràcter acadèmic que li correspon i ha de tenir l’autoritat lingüística per fixar els convencionalismes d’ús de l’aranès d’acord amb la consideració de varietat lingüística del tronc occità comú. Així mateix, ha de tenir l’autoritat per a l’assessorament que, en matèria de llengua, li sigui sol·licitat.

Al costat dels objectius de reconèixer, estudiar, protegir i promoure l’occità, aranès a l’Aran, en tots els àmbits i sectors, la Llei preveu la voluntat de col·laborar en la protecció de la unitat de la llengua occitana. Per aquest motiu es prenen com a referència per a la seva actuació els principis de la norma de Loís Alibèrt en la seva Gram a tica occitana , publicada a Catalunya el 1935 i reeditada per l’Institut d’Estudis Catalans el 2000, que són també la base de les Normes ortografiques der aranés , aprovades per la Generalitat de Catalunya el 1983 i posteriorment actualitzades per l’Institut d’Estudis Aranesi i aprovades pel Conselh Generau d’Aran el 5 d’octubre de 1999.

A la disposició addicional setena de la Llei esmentada es preveu que el Govern i el Conselh Generau d’Aran han d’adoptar les mesures necessàries per complir l’article 4.3. El 17 de maig de 2012 la Comissió Govern de la Generalitat-Conselh Generau d’Aran va crear el Consell de Política Lingüística de l’Occità Aranès, el...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR