ORDRE GRI/362/2011, de 23 de novembre, per la qual es modifica l'Ordre GAP/522/2008, de 28 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel FEDER, per al període 2007-2013, i es convoca el termini de presentació de sol·licituds per al quadrienni 2007-2010, eix 1, per a la demarcació de Girona.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Governació i Relacions Institucionals
Rango de LeyOrdre

ORDRE

GRI/362/2011, de 23 de novembre, per la qual es modifica l'Ordre GAP/522/2008, de 28 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel FEDER, per al període 2007-2013, i es convoca el termini de presentació de sol·licituds per al quadrienni 2007-2010, eix 1, per a la demarcació de Girona.

Atès que l'Ordre GAP/522/2008, de 28 de novembre (DOGC núm. 5273, de 5.12.2008) va aprovar les bases reguladores per seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel FEDER, per al període 2007-2013, i va convocar el termini de presentació de sol·licituds per al període 2007-2010, eix 1, per a la demarcació de Girona, modificada per l'Ordre GAP/601/2010, de 20 de desembre (DOGC núm. 5784, de 28.12.2010).

Atès que això es va fer en virtut de la Decisió de la Comissió Europea de 7 de desembre de 2007, per la qual s'adopta el Programa operatiu d'intervenció comunitària del Fons europeu de desenvolupament regional en el marc de l'objectiu de competitivitat regional i ocupació de Catalunya, estableix els eixos prioritaris a partir de la correspondència entre els objectius intermedis del Programa operatiu de Catalunya i les directrius estratègiques comunitàries per als fons estructurals 2007-2013.

Atès que en data 21 de novembre de 2011 es va reunir el Comitè de Selecció Territorial regulat en el Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona per a la cogestió i codecisió de l'eix 1 del Programa Operatiu de Competitivitat FEDER 2007-2013, i es va acordar proposar la modificació de l'article 13.9 de l'Ordre GAP/522/2008, de 28 de novembre, per tal de preveure l'atorgament de bestretes;

Atesa la conveniència de facilitar l'execució de les operacions mitjançant bestretes, totals o parcials, sobre l'import atorgat i a càrrec de la part subvencionable corresponent a la Diputació de Girona, sempre que es compti amb disponibilitat pressupostària;

Atesa la notable transcendència socioeconòmica de la convocatòria, així com l'important interès públic que...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR