ORDRE ENS/257/2014, de 25 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius privats i de titularitat municipal, per a la realització d'estades formatives en empreses o entitats d'altres països per part d'alumnes d'ensenyaments professionals i d'ensenyaments artístics superiors, i s'obre la convocatòria pública per a l'any 2014.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Ensenyament
Rango de LeyOrdre

El Departament d'Ensenyament, amb l'objectiu d'incorporar la dimensió europea als ensenyaments professionals i als ensenyaments artístics superiors, i de millorar les competències professionals dels alumnes, apropant-los a la realitat socioeconòmica d'altres països, considera oportú concedir subvencions als centres educatius per tal que els seus alumnes realitzin estades formatives en empreses o entitats estrangeres.

Aquestes estades representen una iniciativa de primer ordre per a la millora de la qualitat dels ensenyaments professionals i dels ensenyaments artístics superiors, i tenen per objectiu últim la promoció de programes de formació dual amb empreses d’altres països. Les estades s’inscriuen en el marc de les actuacions destinades a la millora i difusió de la Formació Professional finançat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i cofinançat pel Fons Social Europeu.

De conformitat amb el que preveuen el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a proposta de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial,

Ordeno:

Article 1

Bases

Aprovar les bases reguladores que consten a l’annex d’aquesta Ordre, per a la concessió de subvencions a centres educatius privats i de titularitat municipal per tal que alumnes d’ensenyaments professionals i d’ensenyaments artístics superiors realitzin estades formatives en empreses o entitats d'altres països.

Article 2

Convocatòria

Obrir la convocatòria pública per a la concessió de les subvencions esmentades corresponents a l'any 2014, que es regeix per les bases que es publiquen a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 3

Beneficiaris

Poden participar en aquesta convocatòria els centres educatius privats i de titularitat municipal de Catalunya que tenen alumnes matriculats en cicles formatius de formació professional inicial, cicles d'ensenyaments esportius, cicles d'arts plàstiques i disseny, ensenyaments professionals de dansa o ensenyaments artístics superiors, que vulguin realitzar estades en empreses o entitats d'altres països i que compleixin la resta de requisits que preveuen les bases.

Article 4

Sol·licituds

Les sol·licituds s'han de presentar subscrites pel director o la directora del centre i adreçades a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, d'acord amb els impresos normalitzats que es poden trobar a la pàgina web del Departament d'Ensenyament http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici .

El termini de presentació de les sol.licituds és des de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al DOGC i fins al dia 12 de setembre de 2014.

Article 5

Crèdit

Es destina a la concessió d'aquestes subvencions un import total màxim de 96.000,00 euros, a càrrec de la partida pressupostària D/480000900/4250/0072 del centre gestor EN07, del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2014.

Aquestes actuacions destinades a la millora i difusió de la Formació Professional estan finançades pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i cofinançades pel Fons Social Europeu.

Article 6

Resolució

El director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial resoldrà aquesta convocatòria en el termini màxim de tres mesos a comptar a partir de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

La resolució es notificarà als centres sol·licitants i es farà pública al tauler d'anuncis de la seu central del Departament d'Ensenyament i als dels serveis territorials corresponents i, per al seu àmbit territorial, al tauler d’anuncis del Consorci d’Educació de Barcelona, així com a la pàgina web del Departament d'Ensenyament, amb indicació de si exhaureix o no la via administrativa, dels possibles recursos, dels òrgans davant els quals es podran interposar, i del termini per interposar-los.

Les subvencions concedides per un import igual o superior a 3.000,00 euros també es publiquen al DOGC.

En qualsevol cas, les sol·licituds presentades s'entendran desestimades si no es dicta resolució expressa en el termini previst.

Article 7

Justificació

Els centres educatius beneficiaris han d'acreditar davant la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, en el termini d'un mes des de la finalització de l'estada, i com a molt tard el 15 de novembre de 2014, que han realitzat les actuacions, que han complert els requisits exigits per obtenir la subvenció i que l'import de la subvenció l’han destinat a les actuacions per a les quals s'ha concedit.

Article 8

Consorci d'Educació de Barcelona

Quan les bases es refereixen genèricament als serveis territorials del Departament d'Ensenyament, aquesta referència s'ha d'entendre realitzada al Consorci d'Educació de Barcelona pel que fa al territori de la ciutat de Barcelona, d'acord amb el règim d'assumpció de funcions per part del Consorci esmentat.

Article 9

Caràcter de les subvencions

Les subvencions esmentades no tenen caràcter recurrent.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que estableixen els articles 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 25 de juliol de 2014

Irene Rigau i Oliver

Consellera d'Ensenyament

Annex

Bases reguladores

—1 Objecte

L'objecte d'aquestes subvencions és el foment de la realització d'estades formatives, per part d’alumnes que cursen ensenyaments professionals i ensenyaments artístics superiors, en empreses o entitats ubicades en altres països, amb la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR