DECRET 273/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aproven les Normes d'organització i funcionament de la Universitat Oberta de Catalunya.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Universitats, Recerca i Societat de la Informació
Rango de LeyDecret

DECRET 273/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aproven les Normes d'organització i funcionament de la Universitat Oberta de Catalunya.

En virtut de llur autonomia, les universitats privades es regeixen per les seves normes d'organització i funcionament, que són elaborades per elles mateixes i, d'acord amb l'article 103.2 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, aprovades pel Govern de la Generalitat, amb el control previ de legalitat.

La disposició addicional sisena de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, estableix que en el termini màxim de sis mesos, a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, la Universitat Oberta de Catalunya ha d'adaptar les seves normes d'organització i funcionament conforme al que s'hi disposa i trametre-les al Govern de la Generalitat perquè les aprovi.

El Plenari del Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, en la sessió celebrada el 17 de juliol de 2003, va aprovar per unanimitat les Normes d'organització i funcionament de l'esmentada Universitat.

Per tot això, a proposta del conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació i amb l'acord previ del Govern,

Decreto:

Article únic

S'aproven les Normes d'organització i funcionament de la Universitat Oberta de Catalunya, que figuren com a annex del present Decret.

Disposició final

De conformitat amb l'article 6.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, les Normes d'organització i funcionament entren en vigor a partir de la seva publicació en el DOGC.

Barcelona, 4 de novembre de 2003

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Andreu Mas-Colell

Conseller d'Universitats, Recerca

i Societat de la Informació

Annex

Normes d'organització i funcionament de la Universitat Oberta de Catalunya.

Preàmbul

Aquest nou segle és un temps de canvis accelerats, en què la informació, el coneixement i el saber tenen un paper creixentment determinant en la vida de les societats. Aquest període de canvis té la potencialitat d'albirar un nou renaixement, basat en la força de la creativitat, l'activitat científica i el desenvolupament cultural de la col·lectivitat. El que avui distingeix la nova societat del coneixement és la capacitat de crear, acumular i transmetre coneixements, la capacitat de les persones de generar idees, difondre-les i fer-les evolucionar a través de xarxes, per a obtenir-ne beneficis socials.

Una societat orientada al coneixement té el dret d'exigir un paper clau i actiu a les universitats. Aquestes, orientades al coneixement durant set-cents anys, han d'evolucionar no solament com a adaptació als canvis, sinó també com a adaptació al seu paper futur. La universitat està en condicions d'assolir el lideratge d'una nova oferta de serveis, valors i idees, amb vocació de participar amb veu pròpia, tot aportant coneixement científic, integrant nous valors i fomentant la capacitat de creació de riquesa basada en el coneixement, actuant com a motor intel·lectual i crític de la societat, impulsant, en definitiva, la societat cap a un esdevenidor culturalment més ric i creatiu, i també socialment més cohesionat i progressiu per a tothom.

Amb l'impuls de la Generalitat de Catalunya i mitjançant la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC), la Universitat Oberta de Catalunya (en endavant, UOC) va néixer en aquest final de segle com una universitat profundament innovadora que vol ser un referent mundial en l'àmbit de les universitats no presencials. Es tracta d'una universitat amb voluntat de liderar noves propostes de recerca i formació a partir de les possibilitats que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació, i que s'anticipa als nous problemes i necessitats de les persones i les organitzacions en una societat en ràpida evolució, cada vegada més complexa i global, en la qual el coneixement i la innovació són les claus de l'activitat professional i del benestar.

La UOC fou creada per la Llei 3/1995, de 6 d'abril, del Parlament de Catalunya, de reconeixement de la Universitat Oberta de Catalunya com una nova realitat, que ha trobat reconeixement específic en la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya (LUC), i en la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (LOU).

Missió i principis inspiradors

La UOC és una universitat sorgida de la societat del coneixement que té com a missió bàsica facilitar la formació de les persones al llarg de la vida.

El propòsit primordial de la UOC és aconseguir que cada persona pugui satisfer les seves necessitats d'aprenentatge aprofitant al màxim el seu esforç. Amb aquest fi utilitza les tecnologies de la informació i la comunicació, que li permeten superar les barreres de l'espai i del temps, tot facilitant l'accessibilitat de les persones a la formació, mitjançant un disseny educatiu basat en la personalització i l'acompanyament integral.

Els estudiants, els professors i el personal de gestió interactuen i cooperen en el Campus Virtual constituint una comunitat universitària que utilitza la xarxa per crear, estructurar, compartir i difondre el coneixement.

La UOC es proposa estimular la creativitat de les persones i promoure el progrés de la societat, impulsant la recerca especialitzada entorn de la societat del coneixement i establint aliances amb universitats i institucions d'arreu del món que comparteixin objectius i valors, per construir un espai global de coneixement.

Aquesta missió es desenvolupa d'acord amb els principis inspiradors següents:

.1 Estar arrelada a Catalunya i present al món

La UOC és conscient de prestar un servei públic i, en conseqüència, treballa per a la societat catalana i, per tant, està arrelada a la realitat cultural, social, científica i lingüística de Catalunya, on ha estat concebuda com un element innovador del sistema universitari, i està entroncada amb les seves necessitats industrials, comercials, artístiques i de serveis. En aquest sentit el català és la llengua pròpia i oficial de la UOC, sens perjudici del que disposa l'article 3.2 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Per això, la UOC potencia el ple ús de la llengua catalana en tots els seus àmbits i establirà els mitjans adients per assegurar-ne la comprensió i la utilització pel personal docent i pels estudiants. La seva naturalesa i activitat la fan present arreu del món, on és reconeguda per la seva metodologia pedagògica i el disseny de l'acció formativa a partir de l'ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació.

.2 Posar el coneixement a l'abast de tothom, independentment del temps i l'espai

En la societat actual és necessari que el coneixement sigui al més accessible possible per a tots els ciutadans, assegurant que des de qualsevol lloc i en qualsevol moment es pugui accedir de manera personalitzada al procés d'aprenentatge. Aprofitant les oportunitats de les tecnologies de la informació, la UOC s'avança a donar resposta a les necessitats d'una societat en la seva globalitat, sense limitacions per edat, activitat, nivell econòmic, lloc de residència o situació personal, facilitant que cadascú assoleixi els seus objectius i necessitats de formació d'una manera flexible.

.3 Oferir formació permanent d'acord amb les necessitats personals

Una societat canviant i intensiva en coneixement provoca canvis socials i professionals en els ciutadans que els fan requerir l'accés a nous coneixements. La UOC dissenya la seva oferta educativa d'acord amb la necessitat d'aprendre al llarg de la vida i tenint en compte les diverses necessitats i estils d'aprenentatge de les persones, i amb l'objectiu d'atendre al màxim l'accés a la formació universitària.

.4 Posar la metodologia al servei de l'aprenentatge

La metodologia pedagògica i la manera d'aprendre són valors formatius en si mateixos i suposen una part fonamental de la manera de fer de la UOC. L'objectiu de la UOC és facilitar l'aprenentatge i, per això, és una universitat orientada a l'estudiant, en què els diferents estudis, programes i projectes es dissenyen d'acord amb les necessitats reals dels individus i dels col·lectius als quals s'adreça. La UOC és una institució que s'esforça a aprendre com pot servir millor les persones, organitzacions i col·lectius als quals es deu.

.5 Fomentar la recerca i la innovació en la societat del coneixement

Per al millor impuls, finançament i coordinació de la recerca, la UOC crea l'Institut Interdisciplinari Internet (IN3). Aquest té el doble objectiu de donar suport a tota l'activitat de recerca i desenvolupament que es realitza a la Universitat i, específicament, de focalitzar-se en l'estudi de l'impacte que l'ús generalitzat de la informació en xarxa provoca en la nostra societat. L'IN3 vol ser un referent mundial en aquest camp i actua en cooperació amb altres universitats i institucions, especialment amb el sistema universitari de Catalunya.

.6 Impulsar la cooperació universitària mitjançant un metacampus

Per satisfer al màxim les necessitats formatives dels estudiants i prenent consciència de les possibilitats que ofereix una societat global accessible gràcies a les tecnologies de la comunicació, la UOC impulsa el metacampus com una fórmula de cooperació acadèmica amb universitats de tot el món. El metacampus ha de fer possible l'intercanvi virtual de continguts, professors i assignatures de qualsevol universitat a estudiants de qualsevol...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR