ORDRE BSF/84/2013, de 3 de maig, per la qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria per a la concessió dels ajuts de suport a l'autonomia en la pròpia llar per a l'any 2013.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Benestar Social i Família
Rango de LeyOrdre

Atesos la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, i el seu annex, sobre el Catàleg classificat de serveis i prestacions del Sistema català de serveis socials, que preveu el servei de suport a l’autonomia en la pròpia llar per a persones amb discapacitat física o intel·lectual, i per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental;

Atesos la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 887/2006, que, pel seu caràcter bàsic, afecten les normes reguladores de bases de les subvencions elaborades per l’Administració de la Generalitat de Catalunya;

Atesos la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, així com el Reial decret 174/2011, d’11 de febrer, pel qual s’aprova el barem de valoració de la situació de dependència;

Atès el Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de serveis socials 2010-2011, prorrogada per la disposició addicional novena de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 2012;

Atesos el Decret 170/2012, de 27 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2013, i el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya;

Atesos el Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competències dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 332/2011, de 3 de maig, de reestructuració del Departament de Benestar Social i Família, i la resta de reglaments de reestructuració vigents;

Vist l’informe del Consell General de Serveis Socials, i fent ús de les facultats que m’atorga la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Ordeno:

Article 1

S’aproven les bases que han de regir aquesta convocatòria, que es detallen a l’annex 1 d’aquesta Ordre, i s’obre la convocatòria per a la concessió dels ajuts de suport a l’autonomia en la pròpia llar per a l’any 2013.

Article 2

Partida pressupostària i quantia

2.1 La partida pressupostària amb càrrec a la qual s’imputaran aquests ajuts és la 5000 D/480000100/3150 del pressupost per a l’any 2013.

2.2 La quantia màxima inicialment disponible és de 350.000,00 euros.

2.3 El crèdit inicialment disponible es podrà modificar d’acord amb la normativa vigent.

Article 3

Sol·licituds i terminis de presentació

3.1 Les sol·licituds s’han de formalitzar emplenant el formulari de sol·licitud normalitzat que es pot obtenir a les dependències del Departament de Benestar Social i Família (que es detallen a gencat.cat/benestarsocialifamilia/registres) o a través d’Internet al web del Departament: www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/formularis .

3.2 Els formularis de sol·licitud, degudament emplenats, i els documents que s’indiquen a l’annex 1 per acreditar el compliment dels requisits s’han de presentar a les dependències del Departament de Benestar Social i Família en el termini establert a la convocatòria, sens perjudici del que disposa l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Així mateix, les sol·licituds també es poden presentar electrònicament des de la pàgina web de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) : gencat.cat/benestarsocialifamilia/ovt/3020 .

Per poder presentar la sol·licitud electrònicament cal que es disposi de certificat digital personal. Si la sol·licitud es fa per mitjans electrònics, es podrà fer el seguiment de l’estat de la sol·licitud des de l’apartat “La meva carpeta” de la pestanya “Serveis de l’Oficina” del portal de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT).

3.3 Les persones sol·licitants que ja hagin acreditat les condicions exigides anteriorment davant de qualsevol òrgan o dependència del Departament de Benestar Social i Família no caldrà que ho tornin a fer, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació de la documentació o que les dades no hagin experimentat cap modificació. En aquest cas, n’hi haurà prou amb una declaració de la persona sol·licitant, que s’inclou en el mateix formulari de sol·licitud, en el sentit que no s’han produït modificacions en les dades que consten en la documentació presentada anteriorment. S’hi ha d’especificar l’expedient per al qual es va aportar la documentació esmentada, la unitat de gestió davant la qual es va presentar i l’any de presentació.

3.4 El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació necessària és de dos mesos a comptar des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta Ordre al DOGC.

Article 4

Tramitació

La tramitació de les sol·licituds presentades correspon al Servei d’Atenció a les Persones dels serveis territorials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona i al Servei de Coordinació Territorial dels Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament de Benestar Social i Família, segons la ubicació del domicili de la persona sol·licitant.

Article 5

Resolució

5.1 Dicten les resolucions les persones responsables del Servei d’Atenció a les Persones dels Serveis Territorials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona i del Servei de Coordinació Territorial dels Serveis Territorials de Terres de l’Ebre, d’acord amb el Decret 332/2011, de 3 de maig, de reestructuració del Departament de Benestar Social i Família.

5.2 El termini màxim per emetre i notificar la resolució, degudament motivada, és de tres mesos a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

5.3 Si un cop acabat el termini establert a l’apartat anterior no s’ha notificat una resolució expressa, les persones interessades poden considerar desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

5.4 La resolució es notificarà a les persones interessades per correu certificat.

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant el mateix òrgan que la dicta o davant la persona titular de la Direcció General de l’ICASS, d’acord amb el Decret 332/2011, de 3 de maig, de reestructuració del Departament de Benestar Social i Família, en el termini d’un mes, d’acord amb l’article 114 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 6

Recursos

Contra l’acte de convocatòria, que exhaureix la via administrativa, i les bases reguladores, les persones interessades poden interposar-hi recurs contenciós administratiu, d’acord amb l’article 10.1.b) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Amb caràcter previ, contra l’acte de convocatòria, les persones interessades poden interposar-hi recurs de reposició, d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, davant la persona titular del Departament de Benestar Social i Família, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catal u nya.

Disposició derogatòria

Es deroga l’Ordre BSF/167/2011, de 19 de juliol, per la qual s’aproven les bases i s’obre la convocatòria per a la concessió dels ajuts de suport a l’autonomia en la pròpia llar per a l’any 2011.

Disposicions finals

-1 Es faculta la persona titular de la Direcció General de l’ICASS perquè prengui les mesures necessàries per a l’aplicació d’aquesta disposició.

-2 Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 3 de maig de 2013

Neus Munté i Fernàndez

Consellera de Benestar Social i Família

Annex 1

Bases per a la concessió d’ajuts del Programa de suport a l’autonomia en la pròpia llar per a l’any 2013

-1 Objecte

Aquest programa vol contribuir al desenvolupament de la persona en les activitats de la vida diària, possibilitant-ne l’autonomia, mitjançant un ajut complementari que li proporcioni el suport personal necessari per a la seva integració social.

L’ajut es concedeix perquè el beneficiari rebi el servei d’una entitat col·laboradora del programa.

-2 Persones beneficiàries

2.1 Poden ser-ne beneficiàries les persones amb discapacitat física, psíquica i/o problemàtica social derivada de malaltia mental que vulguin viure soles o amb altres persones, i que necessitin suport personal per al desenvolupament d’una vida autònoma, i persones sordcegues que vulguin viure soles o amb altres persones i que necessitin suport diari a la llar però no els calgui la presència permanent d’un cuidador o cuidadora.

2.2 Quan la persona amb discapacitat convisqui amb altres persones, no hi podrà haver més de quatre persones beneficiàries d’aquesta prestació al seu domicili.

2.3 Excepcionalment, la persona titular del Departament de Benestar Social i Família, a proposta prèvia de la persona titular de la Direcció General de l’ICASS, en casos degudament justificats, podrà autoritzar l’ampliació d’aquest nombre de beneficiaris per domicili i establir mesures compensatòries.

-3 Requisits d’accés

  1. Tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, i almenys un 25% de la discapacitat ha de venir donada per una mateixa patologia. En els casos de discapacitat intel·lectual no s’exigirà aquest requisit del 25% per una única patologia. En cap cas no es pot tenir reconeguda la necessitat de concurs d’una altra...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR