DECRET 161/2013, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del Fons per al foment del turisme.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
Rango de LeyDecret

L’article 171 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat, entre d’altres, la competència exclusiva en matèria de “b) promoció del turisme […]. f) la fixació dels criteris, la regulació de les condicions i l’execució i el control de les línies públiques d’ajut i de promoció del turisme”

Així mateix, l’article 203.1 de l’Estatut inclou, entre les competències financeres de la Generalitat, “fixar l’afectació dels seus recursos a les finalitats de despesa que decideixi lliurement”.

Mitjançant la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, la Generalitat de Catalunya ha creat l’impost sobre les estades en establiments turístics, en endavant impost, que s’ha començat a aplicar l’1 de novembre de 2012 a tot el territori català.

L’objectiu principal de la Llei de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics és la constitució del Fons per al foment del turisme, en endavant Fons, que té per finalitat la promoció, impuls, preservació, foment i desenvolupament de les infraestructures i activitats turístiques a Catalunya.

Per tal de mantenir les condicions de la contribució al Fons dins els paràmetres de l’equitat, la Llei ha definit els elements substancials de l’impost amb molta cura, procurant no penalitzar les estades llargues al nostre país ni aquells segments específics de turisme sensibles de la nostra destinació, com ara el familiar i el social.

El Fons per al foment del turisme es nodreix dels recursos generats per l’aplicació de l’impost de forma directa, per mandat de Llei, de forma que esdevé un mecanisme estable de finançament de les polítiques turístiques amb l’objectiu de millorar la competitivitat de Catalunya com a destinació turística. Cal establir mecanismes que garanteixin la inversió pública suficient de cara al sosteniment dels elements clau de competitivitat que mantenen Catalunya, avui per avui, com destinació turística de referència mundial. Així, l’impost permetrà seguir insistint en el desenvolupament d’una política turística coherent amb les necessitats de la indústria turística del nostre país. En coherència amb aquesta estratègia, el Fons posa l’accent en el posicionament de les nostres empreses turístiques i la nostra destinació en els mercats interns i internacionals, a través d’una política de promoció turística eficaç, que impliqui tots els nivells d’administració turística del nostre país, això és, tant l’Administració de la Generalitat de Catalunya com les administracions locals.

En definitiva, amb la constitució, gestió i desplegament del Fons, Catalunya disposa d’un instrument idoni per garantir, en un context econòmic i financer d’extraordinària complexitat, la competitivitat del sector turístic català, sobre la base de mantenir la imatge de Catalunya com una destinació de qualitat d’alt valor afegit.

Aquest Reglament fixa les condicions per les quals es regeix el Fons, les regles de funcionament, els mecanismes de governança, els criteris distributius de la seva assignació a diferents conceptes de despesa i els drets i deures de les administracions implicades en el...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR