DECRET 113/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova la reforma dels Estatuts de la Universitat de Barcelona.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de la Presidencia
Rango de LeyDecret

La Universitat de Barcelona va iniciar el procés de reforma dels seus Estatuts, aprovats per Decret 217/1985, d'1 de juliol. Aquest procés ha culminat amb l'aprovació de la reforma pel Claustre de la Universitat en la sessió extraordinària celebrada els dies 15, 16 i 17 de maig de 1996.

El Claustre de la Universitat de Barcelona va autoritzar el rector a elaborar el text refós dels Estatuts, autorització que incloïa la facultat de reordenar numèricament els articles i d'harmonitzar, formalment i lingüísticament, els preceptes quan fos estrictament necessari. Aquest text refós és el que ha estat presentat per la Universitat de Barcelona al Comissionat per a Universitats i Recerca, als efectes de sotmetre la reforma a l'aprovació del Govern de la Generalitat.

Durant el procés de tramitació per a l'aprovació de la reforma dels Estatuts pel Govern de la Generalitat, es varen suggerir algunes esmenes que calia recollir en el text. Aquestes esmenes es varen prendre en consideració per la comissió del claustre i s'han introduït en el text que ara s'aprova.

És per això que, d'acord amb el que estableix l'article 12.1 de la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, a proposta del conseller de la Presidència i amb l'acord previ del Govern,

Decreto:

Article 1

S'aprova la reforma dels Estatuts de la Universitat de Barcelona aprovats pel Decret 217/1985, d'1 de juliol.

Article 2

Es publica a l'annex d'aquest Decret el text refós íntegre dels Estatuts de la Universitat de Barcelona.

Disposició final

Els Estatuts reformats entraran en vigor l'endemà de la seva publicació en el DOGC.

Barcelona, 13 de maig de 1997

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Xavier Trias i Vidal de Llobatera Conseller de la Presidència

Annex

Preàmbul Aquests Estatuts, que la Universitat de Barcelona s'atorga per mitjà del seu Claustre i en exercici de la seva autonomia, culminen un procés intern de democratització, de debat i de discussió dels models d'Universitat en la societat catalana actual, bo i ajustant-se als límits, no sempre prou flexibles, fixats per la Llei de reforma universitària vigent.

Com a conseqüència de l'esmentat procés i dins dels límits assenyalats, la Universitat de Barcelona pretén, amb els presents Estatuts, d'aconseguir la participació dels seus membres en el foment de la investigació i en la reforma, rigor i agilitació acadèmica i administrativa; també aspira a dotar-se d'un marc institucional que ha de permetre i d'afavorir el progrés del pensament, de la ciència i de les arts en la societat, el servei de la qual constitueix la seva raó de ser.

TÍTOL I Naturalesa i objectius

Article 1

La Universitat de Barcelona és una institució de dret públic i, en qualitat de tal, té personalitat pròpia, disposa de patrimoni i altres recursos, i s'estableix ella mateixa els presents Estatuts per assolir els seus objectius.

Article 2
  1. D'acord amb el que estableix l'article 27.10 de la Constitució espanyola, i en el marc de la legislació orgànica que el desplega, la Universitat de Barcelona es constitueix en règim d'autonomia. 2. La Universitat de Barcelona es regeix per la Llei de reforma universitària, per les normes dictades per l'Estat i per la Generalitat de Catalunya en exercici de les seves competències respectives, i per aquests Estatuts. 3. Els òrgans de govern de la Universitat han de vetllar pel manteniment i per la defensa jurídica de l'àmbit de les seves competències pròpies. 4. Sens perjudici de la necessària descentralització interna de competències i funcions, l'exercici de l'autonomia correspon a la Universitat com a institució, tal com és prevista al títol III d'aquests Estatuts.

Article 3

La Universitat de Barcelona s'encarrega, dins del seu àmbit de competències, de la prestació del servei públic de l'educació superior, mitjançant la docència, l'estudi, la recerca i l'extensió universitària.

Article 4
  1. Per al desenvolupament correcte de les seves activitats, la Universitat de Barcelona fa seus els principis de llibertat, democràcia, justícia i igualtat. Tots els membres de la comunitat universitària estan obligats a atenir-s'hi en la seva actuació. Així són proclamats i garantits: a) la llibertat de càtedra, de recerca i d'estudi, així com la d'expressió, associació i reunió dels universitaris dins el campus de la Universitat, b) la igualtat de tots els universitaris, que no poden ser objecte de cap discriminació, c) el dret a la participació de tots els universitaris en la tasca comuna dels objectius de la Universitat, a través de les vies establertes per aquests Estatuts. 2. La Universitat ha de participar, juntament amb els poders públics, en la promoció de les condicions indispensables perquè la llibertat i la igualtat de les persones i dels grups siguin reals i efectives. Igualment, ha d'afavorir el respecte als drets humans i la defensa de la pau.

Article 5
  1. El català és la llengua pròpia i oficial de la Universitat de Barcelona. 2. El català i el castellà, com a llengües declarades oficials a Catalunya, hi han de ser utilitzades d'acord amb les disposicions sobre normalització lingüística. 3. La Universitat de Barcelona ha de desenvolupar una adequada tasca de foment de la llengua catalana en els terrenys investigador, docent i administratiu. A aquest efecte, la Comissió de Política Lingüística, composta per professors, estudiants i personal d'administració i serveis, exerceix, en particular, la funció d'impulsar la tasca de normalització de la llengua catalana. 4. En les diferents facetes de la seva actuació, la Universitat de Barcelona resta oberta a les llengües i cultures que són objecte del seu estudi o de les seves relacions externes i intercanvis, d'acord amb el reglament sobre els usos lingüístics a la Universitat de Barcelona. 5. La Universitat de Barcelona ha de fomentar el coneixement i l'estudi de la llengua i de la cultura catalanes, especialment en altres universitats, d'acord amb els seus òrgans de govern.

Article 6

Constitueixen la comunitat universitària de la Universitat de Barcelona tots els professors, investigadors, estudiants, i personal d'administració i serveis que s'hi troben integrats, que hi realitzen una funció i col·laboren així a aconseguir-ne els objectius.

Article 7

La Universitat de Barcelona té com a objectius: a) impartir la docència a nivell superior en tots els graus, per a l'expansió de la ciència i de la cultura, i per a la formació d'investigadors i la preparació de professionals, b) estimular la creació, el desenvolupament, la transmissió i la crítica de la ciència i de la cultura, mitjançant el conreu de la recerca, c) participar i impel·lir la renovació incessant del sistema educatiu, tant pel que fa als continguts...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR