STSJ Cataluña , 7 de Octubre de 2004

PonenteJOSE QUETCUTI MIGUEL
ECLIES:TSJCAT:2004:11035
Número de Recurso4890/2004
ProcedimientoSOCIAL
Fecha de Resolución 7 de Octubre de 2004
EmisorSala de lo Social

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA CATALUNYA SALA SOCIAL JSP ILMO. SR. JOSÉ QUETCUTI MIGUEL ILMO. SR. FRANCISCO JAVIER SANZ MARCOS ILMO. SR. FRANCISCO BOSCH SALAS En Barcelona a 7 de octubre de 2004 La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por los Ilmos. Sres.

citados al margen, EN NOMBRE DEL REY ha dictado la siguiente S E N T E N C I A núm. 6819/2004 En el recurso de suplicación interpuesto por Supermercados LIDL, S.A. frente a la Sentencia del Juzgado Social 2 Mataró de fecha 11-02-2004 dictada en el procedimiento Demandas nº 809/2003 y siendo recurrido/a María Teresa y FONDO DE GARANTIA SALARIAL. Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. JOSÉ

QUETCUTI MIGUEL.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Con fecha 14-11-2003 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Despido en general, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 11-02-04 que contenía el siguiente Fallo: "

Estimar la demanda presentada per María Teresa contra LIDL SUPERMERCADOS, S.A. i el FONDO DE GARANTIA SALARIAL sobre acomiadament. declaro la improcedència de l'acomiadament de la demandant realitzat amb efectes del dia 02-10-03 i condemno a LIDL SUPERMERCADOS, S.A. a que opti entre realmetre a la treballadora en el seu lloc de treball o, en cas contrari l'indemnitzi en la quantia de 284,80 euros (16,48 dies a raó de 17,28 euros), amb pagament en els dos casos dels salaris de tramitació, opció que ha de realitzar la demandada en el termini de 5 dies hàbils des de la notificació de la sentència per escrit o compareixença en aquest jutjat. S'adverteix a la demandada que si l'opció no es fa de forma expressa en el termini indicat, s'entendrà realitzada a favor de la readmissió.

Absolc al Fons de Garantia Salarial, sense perjudici de la responsabilitat susidiaria d'aquesta entitat en el supòsits i limits de l' art. 33 de l' E.T . "

SEGUNDO

En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:

 1. - La demandant ha prestat serveis per compte de l'empresa demandada LIDL SUPERMERCADOS S.A. amb una antiguitat des del 20-05-03, categoria professional de "cajera reponedora" i percebent una retribució diària de 17,28 euros amb prorrata de pagues extraòrdinaries. (conformitat de parts).

 2. - En el contracte de treball indefinit a temps parcial subscrit entre les parts el dia 15-05-03 consta la data d'inici de la relació laboral el dia 20-05-03 i s'estableix un periode de prova de 6 mesos fent constat enm una altra clàusula del contracte que el conveni col.lectiu d'aplicació es el de "Supermercados y Autoservicios" (contracte de treball aportat per les parts foli núms. 67, 69 i 84)

 3. - La demandant va estar en situación de incapacitat temporal des del dia 01-09-03 fins al 30-09- 03 (doc. foli 66).

 4. - El company sentimental de la demandant es va presentar al centre de treball de Mataró on prestava els seus serveis l'actora per a entregar el comunicat de confirmació de la I.T. però no li van acceptar, manifestant-li que la treballadora ja no pertanyia a l'empresa i que li enviarien un telegrama.

  L'actora va presentar papereta de reclamació per acomiadament nul subsidiàriament improcedent devant l'òrgan administratiu el dia 25-09-03. Es va celebrar l'acte de conciliació administrativa el dia 20-10-03 que va finalitzar sense avinença, manifestant en aquell moment la part actora que havia rebut un telegrama el dia 02-10-03 en que l'empresa li comunicava l'acomiadament (doc. folis núms. 79 a 83).

 5. - La demandant va remetre els comunicats de confirmació de I.T. per correu certificat, dirigits al centre de treball de la demandada a la localitat de Mataró, però li van ser retornats amb la indicació de "caducat" (doc. folis núms. 62 a 64 i testifical de Enric Lleonat).

 6. - L'empresa va remetre el dia 01-10-03 un telegrama dirigit a la demandanta l'adreça: Sant Miquel del Cros Bl. 1 Esc. D 3r. 1ª de la localitat d'Argentona, que va ser notificat el 02-10-03 amb el següent contingut: Muy señora nuestra: Por el presente le comunicamos que el dia 04-09-03 queda extinguida la relacion laboral con esta empresa liberandole de todas las responsabilidades con la misma el motivo de la extinción esta apoyado en no haber superado el periodo de prueba, hecho que se constató en el contrato suscrito por ambas partes. Sin otro particular agradeciendole los servicios prestados. Atentamente. Dep. de Personal LIDL."

 7. - Amb anterioritat a aquesta data el dia 05-09-03 l'empresa li havia enviat a la demandant un altre telegrama a l'adreça: Sant Miquel del Cors a Esc. D 1º 1ª de la localitat d'Argentona, que va ser retornat pel Servei de Correus amb la indicació de "no entregado, marchó sin dejar señas" (doc. foli nº 88 i 89).

 8. - La demandada ha abonat a l'actora les retribucions salarials fins al dia 02-10-03 per trasnferència bancaria al seu compte corrent de data 09-10-03 aixi com la liquidació de parts proporcionals de pagues extraordinaries i de vacances, el dia 30-10-03 (doc. folis núms. 74 i 94 a 103).

 9. - El centre de treball on prestava serveis la demandant disposa de pàrking per als clients i ofereix a la venda productes d'alimentació i neteja fonamentalment, aixi com també productes no alimentaris dels que fan pubicitat gràfica dues vegades per setmana; roba interior i exterior per nens i adults, sabates, bosses, roba per a la llar (llençols, nòrdics, tovalloles) mobles auxiliars i estanteries, eines, joguines, cassoles i estris per la cuina, objectes de decoració, motxilles, material d'escriptori. Els articles que s'ofereixen van canviant en les ofertes setmanals, de manera que quan s'exhaureixen les existències dels articles ofertats es renoven les existències amb nous articles però no es tornen a oferir els mateixos.

 10. - La definició literal de l'ambit funcional del Conveni Col.lectiu de Grans Magatzems es la següent:"

  Art. 1.- Ambito funcional.- El presente Convenio Colectivo establece las normas básicas que regulan las condiciones minimas de trabajo de las empresas que venian rigiéndose por el convenio colectivo de Grandes Almacenes. Igualmente se regirán por el presente convenio: a) Como empresas: 1.-Las encuadradas en la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribucion (ANGED) que no tuvieron Convenio Colectivo propio concurrente. 2.- Las que perteneciendo al mismo grupo empresarial de las encuadradas en ANGED con independencia de la actividad que desarrollen o presten sus servicios pricipalmente en el espacio fisico en el que despiega su actividad la principal, o su actividad contribuya o complemente a la principal, y vengan aplicando o hagan remisión expresa de sometimiento al presente convenio. 3.- Las que tengan por finalidad una actividad mercantil dedicada fundamentalmente al comercio misto al por menor en medianas y grandes superficies, con uno o más centros de trabajo organizados por departamentos siempre que reúnan a nivel nacional una superficie de venta no inferior a los 30.000 metros cuadrados, en algunas modalidades siguientes: 3.1 Grandes Almacenes: Se entiende por tales aquellas empresas que tienen uno o más establecimientos de venta al por menor, que ofrecen un surtido amplio y relativamente profundo de varias gamas de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR