Annexos

AutorEduardo Alemany Zaragoza
Páginas97-105

Page 97

Annex I

Legislació aplicable

 1. Llei 19/1977, d'l d'abril, reguladora del dret d'associació sindical.

 2. Constitució espanyola del 27 de desembre de 1978.

 3. Reial decret 1382/1985, d'l d'agost, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del personal d'alta direcció.

 4. Reial decret 1438/1985, d'l d'agost, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial de les persones que intervinguin en operacions mercantils per compte d'un empresari o més sense assumir el risc i la ventura d'aquestes operacions.

 5. Llei orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de llibertat sindical.

 6. Llei 8/1988, de 7 d'abril, sobre infraccions i sancions d'ordre social.

 7. Reial decret legislatiu 521/1990, de 27 d'abril, pel qual s'aprova el text articulat de la Llei de procediment laboral.

 8. Llei 22/1992, de 30 de juliol, de mesures urgents sobre foment de l'ocupació i protecció per desocupació.

 9. Llei 14/1994, d'l de juny, sobre empreses de treball temporal.

 10. Reial decret 2546/1994, de 29 de desembre, pel qual es desenvolupa l'article 15 de l'Estatut dels treballadors en matèria de contractació.

 11. Llei 42/1994, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d'ordre social.

 12. Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors. Page 98

Annex II. Calendari d'eleccions sindicals

Delegats de personal
1 a 3 mesos ? Promoció d'eleccions
? Comunicació a empresa i autoritat laboral
? Data inici procés
? Designació components mesa/es 7 dies
? Constitució mesa/es
24 h 1 deleg. ? Lliurament cens electoral
? Publicació cens electoral
? Es fixa nombre de delegats que cal triar
? Assenyalament data votació
? Recepció i proclamació de candidatures
Determinació mesa
? Dia eleccions
? Dipòsit resultats en autoritat laboral 3 dies

Comitè d'empresa
1 a 3 mesos ? Promoció d'eleccions
? Comunicació a empresa i autoritat laboral
? Data inici procés
? Designació components mesa/es 7 dies
? Constitució mesa/es
? Lliurament cens electoral
? Exposició llista electors 72 hores
? Reclamacions llista definitiva 24 hores
? Publicació llista definitiva
? Determinació del nombre de membres elegibles
24 hores seg.
? Presentació de candidatures 9 dies
? Proclamació candidats
? Publicació a tauler d'anuncis
2 dies feiners
Min. 5 dies ? Reclamacions 1 dia feiner
? Resolució mesa 1 dia hàbil
? Fixació mesa data votació
? Dia eleccions
? Dipòsit resultats en autoritat laboral 3 dies
? Publicació acta per a possible impugnació 10 dies feiners

Page 99

Annex III

Contractes

Contractes eventuals per circumstàncies de la producció

Legislació aplicable

Art. 15.1b) TRET i RD 2546/1994, de 29 de desembre.

Objecte

Atendre les exigències circumstancials del mercat, acumulació de tasques o excés de comandes encara que es tracti de l'activitat normal de l'empresa.

Forma

* Per escrit, en model oficial. S'hi consignarà amb precisió i claredat la causa o la circumstància que el justifiqui.

* Obligació de notificar la celebració del contracte en el termini màxim de 10 dies a partir de la contractació als representants legals dels treballadors i de registrar-lo a l'oficina d'ocupació.

Període de prova

Sí, segons art. 14 TRET.

Durada

- Màxim 6 mesos, en un període de 12 mesos. Possibilitat de modificar-ne la durada màxima per CC sectorial o de modificar el període dins del qual les empreses poden recórrer a aquest supòsit de contractació.

El període esmentat es computarà a partir de la data en què es produeixi la causa que el justifica.

Quan es concerti per un termini inferior al de la durada màxima, es podrà prorrogar per acord entre les parts, sense que es pugui excedir el termini màxim.

- Es presumirà per temps indefinit, llevat que s'acrediti la naturalesa temporal dels serveis, quan no s'hagi observat l'exigència de forma escrita, quan no es compleixin les disposicions de denúncia i pre-avís i quan no s'hagi donat d'alta el treballador a la SS un cop transcorregut un període igual que el de prova establert o superior.

Suspensió

La suspensió dels contractes segons les causes dels art. 45 i 46 TRET no comportarà l'ampliació del temps de durada, tret que hi hagi un pacte en sentit contrari.

Extinció

- S'extingiran quan acabi el termini màxim pel qual s'havien concertat, inclòs, si és procedent, el de la pròrroga.

- Quan s'hagi concertat per una duració inferior a la màxima, si no hi ha denúncia o pròrroga expressa i continua la prestació de serveis, s'entendrà prorrogat automàticament fins a l'esmentat termini màxim. Si un cop arribat el terme no hi ha denúncia de cap de les parts, el contracte es considerarà prorrogat tàcitament per temps indefinit, llevat d'haver-hi prova en contra que n'acrediti la naturalesa temporal.

- No dóna dret a indemnització, fora que una norma o un pacte col·lectiu o individual ho estableixi.Page 100

Contractes d'Interinitat

Legislació aplicable

Art. 15.1 c) TRET i RD 2546/1994, de 29 de desembre.

Objecte

Substituir treballadors de l'empresa amb dret a reserva del lloc de treball per norma o pacte individual o col·lectiu, o cobrir temporalment un lloc durant el procés de selecció o promoció amb vista a cobrir-lo definitivament.

Forma

- Per escrit, en model oficial. S'hi identificarà el treballador, o treballadors, substituït i la causa de substitució.

- Obligació de notificar la subscripció del contracte en el termini màxim de 10 dies a partir de la contractació als representants legals dels treballadors i de registrar-lo a l'oficina d'ocupació.

Període de prova

Sí, segons art. 14 TRET.

Durada

- La del temps durant el qual subsisteixi el dret de reserva de treball del substituït o la del temps que duri el procés de selecció o promoció per a la cobertura definitiva del lloc de treball, sense que la durada pugui ser superior a 3 mesos en aquest últim cas.

- En els processos de selecció de les administracions públiques la durada coincidirà amb el procés de selecció.

- Es presumirà subscrit per temps indefinit, tret que s'acrediti la naturalesa temporal dels serveis, quan no s'hagi observat l'exigència de forma escrita, quan no es compleixin les disposicions de denúncia i pre-avís i quan no s'hagi donat d'alta el treballador a la SS un cop transcorregut un període igual que el de prova establert o superior.

Extinció

- S'extingiran per la reincorporació del treballador substituït, per venciment del termini...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR